Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
OOP_labor_2013_r.doc
Скачиваний:
54
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
49.15 Mб
Скачать

Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань

1. Поняття фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії.

2. Види негативних факторів виробничих умов, їх поняття і

характеристика.

3. Вплив метеорологічних умов на працюючих.

4. Заходи і засоби нормалізації параметрів мікроклімату.

5. Забезпечення оптимальних метеорологічних умов на підприємстві.

6. Назвіть прилади для визначення вологості та рухомості повітря.

Рекомендована література

  1. Полежаєв Е.Ф., Макушин В.Г. Основы физиологии и психологии труда. – М.: Экономика, 1974.

  2. ГОСТ 12.003-74, ССБТ Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

  3. ДСН 3.3.6. 042-99. Санітарні нормі мікроклімату виробничих приміщень.

  4. Трахтенберг І.М., Коршун М.М., Чабанова О.В. Гігієнічна праця та виробнича санітарія. – К.: Основа, 1997. – 464 с.

Звіт про виконання лабораторної роботи № 2

«Дослідження метеорологічних умов на робочих місцях»

Група ____________

Прізвище, ініціали студента_____________________________________

Порядок виконання роботи

Мета роботи :

  • набуття практичних навичок визначати параметри метеорологічних умов ;

  • вміти оцінювати відповідність метеорологічних умов санітарно-гігієнічним вимогам.

Завдання:

  • вивчити загальні положення про метеорологічні умови на робочих

місцях;

  • дослідити показники вологості;

  • визначити рухомість повітря на робочих місцях;

  • проаналізувати метеорологічні умови за результатами вимірів і

розрахунків.

1. Дослідження вологості у виробничих приміщеннях

Для дослідження використовують такі прилади: психрометр стаціонарного типу, аспіраційний психрометр типу М34, барометр.

1.1Визначення вологості гігрометром психрометричним типу вит-1

Прилад складається з двох термометрів – сухого і вологого. Ртутний резервуар з вологого термометра замотують маленьким шматочком тканини, кінці якої містяться у резервуарі з водою. Волога з тканини випаровується, знижуючи температуру вологого термометра. Інтенсивність випаровування залежить від вологості оточуючого повітря. Показання температури сухим і вологим термометрами змінюється під дією на них повітря із швидкістю 0,8 м/с. Така швидкість може створюватися помахуванням зошитом чи книжкою поряд з психрометром. Тривалість дії потоку повітря - 4 хвилини. Після чого знімають показання сухого і вологого термометрів. За показаннями термометра і барометра абсолютна вологість визначається за таблицею 1, а відносна за таблицею 3. Результати розрахунків заносяться в протокол 1.

1.2 Визначення вологості аспіраційним психрометром типу м – 34

Прилад складається з двох термометрів – сухого і вологого. Резервуар вологого термометра обгортають шматочком тканини. За 4 хвилини до початку спостережень його змочують за допомогою піпетки рисунок 1.

а б

Рисунок 1 – Схема психрометра аспіраційного

а- психрометр аспіраційний Ассмана (М-34) з електромотором ,

б – псиихометр аспіраційний (МВ-4М)

1 —трубка захисту ; 2— термометри; 3— аспіраційна головка; 4 - запобіжник;

5— піпетка для змочування вологого термометра

Для цього піпетку заповнюють водою і вводять піпетку в трубку захисту термометра, де змочують тканину. Після цього вмикають електродвигун вентилятора приладу. Повітря зі швидкістю 4 м/с обтікає резервуар термометру. Сухий термометр покаже температуру повітряного потоку, а вологий – температуру нижчу від сухого через випаровування води. Показання знімають через 4 хвилини після вимикання приладу.

Якщо вентилятор приладу приводиться в дію за рахунок пружини, то враховують, що на першій хвилині потік повітря рухається із швидкістю 2 м/с, а на четвертій – 1,7 м/с.

За показанням сухого і вологого термометрів розраховують абсолютну вологість за таблицею 1, а відносну – за таблицею 3.

Результати заносять до протоколу 1.

Протокол №1

Пока

зання сухого термометра, 0С (К)

Пока

зання воло

гого термометра, 0С (К)

Швидкість руху повіт

ря

під час спро

би,

м/с

Атмо

сфер

ний тиск мм. рт. ст. (Па)

Максимальна потуж

ність водя

ної пари, за темпе

ратури сухого термо

метра, мм. рт. ст.

Максимальна потуж

ність водя

ної пари, за темпе

ратури вологого термо

метра, мм. рт. ст.

Психо

мет

рич

ний кое

фі

цієнт

Абсо

лют

на

воло

гість, мм. рт. ст.

Від

нос

на воло

гість, %

Зна

чен

ня

від

нос

ної воло

гості за табл. 1 або табл. 2,

%

Незбіг табличних

і розра

хунко

вих даних, %

Абсолютна вологість:

f=F2- α(t-t1) H =

Відносна вологість повітря:

І= f( 100/ F1) =

Розрахункові значення абсолютної і відносної вологості порівнюють з даними таблиць 3– 5 за показами температури сухим і вологим термометрами психрометрів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]