Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ БО 2006.rtf
Скачиваний:
54
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
888.15 Кб
Скачать

Видатковий касовий ордер № ______

Номер документа

Дата складання

Кореспондуючий рахунок, субрахунок

Код аналітичного обліку

Сума

Код цільового призначення

1

2

3

4

5

6

7

8

Видано _____________________________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

Підстава: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ грн.

(прописом)

Додаток: ___________________________________________________________________________________________ ______________________________________

Керівник Головний бухгалтер

Одержав: _____________________________________________________________________________________

(прописом)

“___” ______________ 20 __ р. Підпис

За _____________________________________________________________________________________________________

(найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача)

Видав касир __________________________

Додаток Б

Додаток 9

до Інструкції про касові операції

в банках України

ПРИБУТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР № _____

________________________________________

(дата здійснення операції)

Найменування банку _________________________________

Платник ______________________________________________

Назва валюти

№ рахунку

Сума

Еквівалент у гривнях

Дебет

Кредит

Загальна сума (цифрами)

Загальна сума ____________________________________________________

(словами)

Призначення платежу______________________________________________

Пред’явлений документ_____________________________________________________№ _______ (посвідчення, перепустка)

Підпис платника Підписи банку

_____________________ _____________________________

Додаток В

Форма № інв.-15

(підприємство, організація)

АКТ № __

інвентаризації наявних грошових коштів, що знаходились у касі підприємства станом на ”__” __________ 200__ р.

На підставі наказу від ”__” 200__ р. № __ проведена інвентаризація грошових коштів станом на “__” _____________ 200__ року.

Під час проведення інвентаризації виявлено:

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Разом грн.

(прописом)

За обліковими даними – грн.

Результати інвентаризації: лишок – грн.

нестача – грн.

Останні номери касових ордерів: прибуткового № ___

видаткового № ____

Голова комісії:

(посада) (підпис)

Члени комісії:

(посада) (підпис)

(посада) (підпис)

РОЗПИСКА

Матеріально-відповідальна особа

(підпис) (дата)

Пояснення причин лишків або нестач.

Рішення керівника підприємства.

“ ” _____________ 200 ___ р.

(підпис)

Навчальне видання

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік" (для студентів 2 курсу денної форми навчання, за напрямом 0501 "Економіка і підприємництво").

Укладачі: Василевська Надія Євгеніївна,

Шкурко Ольга Викторівна

Редактор Ю.І. Карпенко

Коректор З.І. Зайцева

План 2006, поз. 304

Підп. до друку 14.09.2006 Формат 60х84 1/16 Папір офісний.

Друк на ризографі Умовно-друк. арк.2,8 Обл.-вид. арк. 3,2

Тираж 250 прим. Замовл. №

Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХНАМГ