Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ БО 2006.rtf
Скачиваний:
61
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
888.15 Кб
Скачать

Література Нормативна (основна)

 1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України. – К., 16 липня 1999 року №996-ХІV.

 2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку / №№ 1–12, 14–17, 19–21 і 25 // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – № 84. – 80 с.

 3. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку / Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24.05. 95 р. № 88.

 4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань і господарських операцій підприємств і організацій. / Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.12.99 за № 892 / 4185.

 5. Інструкція про використання плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань і господарських операцій підприємств і організацій. / Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 та зареєстрована у Міністерстві юстиції України 21.12.99 за № 892 / 4185.

 6. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків. / Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69, зі змінами, внесеними наказами Мінфіну України від 05.12.97 р., № 268, від 26.05.2000 р., № 115.

 7. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник / За ред. Кужельного М.В. 6-е вид .– К.-А.С.К., 2003.– 266 с.

 8. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Піручник.-К.:КНЕУ,2001.

 9. Маляревський Ю.Д., Отенко В.І, Понікаров В.Д., Сєрікова Т.М. Теорія бухгалтерського обліку. Навчальний посібник. - Харків: Вид.ХДЕУ, 2001. – 372 с.

 10. Швець В.Г Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.– К.: Знання, 2004.– 447 с.

Додаткова (спеціальна)

 1. Білуха М.Т.Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К., 2000. – 692 с.

 2. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник для вузів. –Житомир: ЖІТІ, 2000. – 640 с.

 3. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі: Практ. посіб. – К.: Лібра, 2001. – 840 с.

 4. Завгородній А.Г., Партин Г.О. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Навч. посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2004. – 377 с.

 5. Космина Р.М. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2003. – 174 с.

 6. Пачоли Л. Трактат о счетах и записях / Под ред. Я.В. Соколова. – М.:Финансы и статистика, 2001. – 368 с.

 7. Сахарцева І.І. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами національних стандартів України: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2003. – 614 с.

 8. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учебн. пособие для вузов. – М.: Аудит: ЮНИТИ, 1996. – 638 с.

 9. Шарманська В.М. Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку: Навч. посіб. – К. Знання, 2003. – 269 с.

Додаток А

Типова форма № КО-2

____________________________________________________ Затверджена

підприємство, організація наказом Мінстату України

від 15.02.96 р. № 51

Ідентифікаційний код

ЄДРПОУ

Код за УКУД