Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ БО 2006.rtf
Скачиваний:
54
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
888.15 Кб
Скачать

Іі.2. Теми рефератів

 1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”: основні положення

 2. Загальна характеристика Положень (стандартів) бухгалтерського обліку

 3. Принципи організації бухгалтерського обліку

 4. Ресурси підприємства і їх класифікація

 5. Джерела утворення ресурсів і їх класифікація

 6. Елементи методу бухгалтерського обліку

 7. Бухгалтерський баланс: загальна характеристика і види

 8. Зміст статей балансу за П(С)БО 2 “Баланс”

 9. Ознайомлення із складанням статистичної форми 1 “Баланс”

 10. Типи змін у бухгалтерському балансі

 11. Структура бухгалтерських рахунків: дебет, кредит, сальдо, обороти

 12. Активні, пасивні і активно-пасивні рахунки бухгалтерського обліку

 13. Балансові і забалансові рахунки

 14. Класифікація рахунків за економічним змістом

 15. Класифікація рахунків за призначенням і структурою

 16. Метод подвійного запису

 17. Кореспонденція рахунків

 18. Види бухгалтерських проведень

 19. Розкриття економічного змісту бухгалтерських проведень

 20. Первинне спостереження та документооборот

 21. Основні вимоги до складання первинних облікових документів

 22. Класифікація облікових документів

 23. Типізація, стандартизація та уніфікація документів

 24. Види інвентаризації та порядок її організації на підприємстві

 25. Контрольне значення оборотних відомостей. Сальдові і оборотні відомості

 26. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій

 27. Інструкція щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку

 28. Загальна характеристика форм бухгалтерського обліку

 29. Журнал–Головна форма обліку

 30. Меморіально-ордерна форма обліку

 31. Комп’ютеризація облікового процесу. Створення АРМБ

 32. Помилки в облікових записах: способи їх виявлення та виправлення

 33. Облік процесу придбання виробничих запасів

 34. Облік процесу виробництва залежно від особливостей організації виробничої технології

 35. Класифікація витрат за елементами витрат і калькуляційними статтями

 36. Облік процесу реалізації готової продукції

 37. Визначення фінансового результату

 38. Звітність як спосіб узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку

 39. Основні вимоги до складання та подання фінансової звітності

 40. Порядок і терміни складання, надання і затвердження звітності

ІІ.3. ЗАВДАННЯ “ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ ТЕРМІНІВ

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ”

Задача 2.3.1

Вихідні дані.

По горизонталі: 1. ... регулюючий рахунок, який уточнює оцінки по рахунку (в бік зменшення) і в Балансі відображається з мінусом. 2. Рахунок четвертого порядку. 3. Стаття, яка знаходиться у другому розділі Активу Балансу. 4. Продукт, що пройшов не всі стадії виробництва. 5. Буває як на початок, так і на кінець періоду. 6. Використовується для поточного обліку. 7. Відображення об'єктів у грошовому вимірі. 8. Ця дія пов'язана з пересуванням ресурсів у Балансі. 9. Форма № 1. 10. Перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів (або зобов'язань) на дату придбання. 11. Складова балансу. 12. Іншими словами дещо накопичене. 13. Він винен. 14. З них складається Актив та Пасив. 15. Переоблік.

По вертикалі: 1. Елемент методу бухгалтерського обліку, від латинської – “підраховувати”. 2. Помилки в облікових регістрах за минулий звітний період виправляються способом "...". 3. Структурований зміст. 4. Продукт стадії виробництва, коли вона ще не доведена до готовності, але вже є закінченою. 5. Бугалтерський ... 6. Підсумок записів сум господарських операцій за дебетом чи кредитом. 7. Рахунок “30” з Плану рахунків бухгалтерського обліку. 8. Сукупність рахунків та схем реєстрації фактів господарської діяльності. 9. Якась звітність. 10. Рахунок першого порядку. 11. Один із елементів методу бухгалтерського обліку. 12. Обіг документів. 13. ... рахунок ─ використовується для обліку майна, матеріальних цінностей. 14. Щось у Балансі. 15. Період часу (може бути звітним). 16. ... документ, який було складено на підставі декількох первинних документів (для отримання узагальнених даних).

Треба: дати правільні відповіді до кросворду (рис. 2.1).

Задача 2.3.2

Треба: пов’язати наведені нижче терміни з їх визначенням (ліворуч у графі “Літера” проставити правильну, на ваш погляд, літеру відповіді).

Літера

Термін

Визначення

Періодична

звітність

А. Містить показники виробничо-фінансової діяльно-сті підприємства

Звітність

Б. Характеризує всі сторони господарської діяльності та фінансові результати роботи підприємства за рік

Бухгалтерська

звітність

В. Складається за певний період часу (квартал, півріччя, 9 місяців)

Статистична

звітність

Г. Система узагальнених і взаємопов’язаних показників про стан та використання основних та оборотних засобів, про джерела формування цих засобів, фінансові результати і напрямки використання прибутку тощо

Річна звітність

Д. Призначена для поточного контролю та управління всередині підприємства на момент здійснення господарських операцій або одразу ж після її завершення

Оперативна

звітність

Ж. Представляє собою призначену для статистичного вивчення господарської діяльності підприємств і галузей народного господарства систему кількісних та якісних показників, вимірювання та узагальнення яких не характерне для бухгалтерського обліку.

1

2

3

1

4

5

2

3

6

4

7

5

6

8

9

7

8

9

10

11

10

12

13

14

15

11

12

13

16

14

15

Рис. 2.1 – Кросворд “Перевірка знань термінів бухгалтерського обліку”