Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TL_PolitologiyaII.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
739.33 Кб
Скачать

Тема 10 Вибори і виборчі системи 4

Тема 11 Політичний процес 10

Тема 12 Міжнародні відносини та зовнішня політика держави.

Україна у світовій спільноті 15

Тема 13 Глобальні проблеми людства 26

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу

“Політологія” 33

Питання з політології для студентів-заочників 47

Зміст тем семінарських занять курсу 50

Контрольні запитання відповідно до модуля № 67

Контрольні запитання відповідно до модуля № 70

Контрольні запитання відповідно до модуля № 74

Тести підсумкового контролю знань студентів 78

Екзаменаційні питання з курсу “політологія” 83

Словник політологічних термінів 86

Список джерел інформації 93

Навчальне видання Осіпов Олександр Михайлович

ПОЛІТОЛОГІЯ”

Частина II Тексти лекцій

Роботу до видання рекомендував М.В. Корогодов

Редактор В.І.Пуцик

Організаційно-методичне забезпечення І.А. Чорнобай

План 2013 р., поз. 15 . Формат 60х84 1/16. Папір друк. №2.

Підп. до друку Обл. – вид. арк. 5,0. Безкоштовно.

Надруковано на ризографі. Умов. друк. арк. 4,8.

Тираж 50 прим. Зам. № 2287.

ХНУБА, 61002, Харків, вул. Сумська, 40

Підготовлено та надруковано РВВ Харківського національного

університету будівництва та архітектури

77

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]