Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TL_PolitologiyaI.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
987.65 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

О.М. Осіпов

ПОЛІТОЛОГІЯ

Тексти лекцій

Частина I

Рекомендовано

науково-методичною радою університету

в якості текстів лекцій

для студентів усіх спеціальностей

(відповідно до вимог кредитно-модульної системи)

Харків 2013

О-74

УДК – 32 (075.8)

Рецензенти:

С.Є. Євсєєв, к.і.н., доцент кафедри економічної теорії ХНУБА

Е.О.Хряпін, к.і.н., доцент кафедри соц. – економ. дисциплін ХГПА

Рекомендовано кафедрою українознавства та політології,

протокол № 2 від 31 січня 2012 року

Затверджено науково-методичною радою університету,

протокол № 4 від 27 грудня 2012 року

О-74 Осіпов О.М. Політологія. Тексти лекцій. Частина І. – Х.: ХНУБА, 2013.

136 с.

Представлено матеріал з історії розвитку Політології з давніх часів до сучасності.

Вивчення цієї дисципліни дозволить студентам сформувати цілісну картину про умови формування та розвиток політики.

Бібліографія: 353 назви.

©Осіпов О.М., 2013

Вступ

Здійснення в українському суспільстві економічних і політичних реформ, що потребує наукового пояснення політичних явищ і процесів, викликало необхідність в політичних прогнозах, аналізі розташування політичних сил в умовах багатопартійності. Політична наука стає такою, що має попит. Перехід до нових відносин викликав теоретичний і практичний інтерес до проблем політичної влади, політичної системи, політичної діяльності, політичної культури і багато іншого, що вивчається політологією.

Політична наука, яка є важливою умовою політичної соціалізації особистості, формування політичної культури, залучення до демократичних цінностей, тісно пов’язані з політичною освітою. У процесі вивчення політології відбувається усвідомлення особистістю своєї ролі та місця в суспільстві, розвивається вміння робити усвідомлений політичний вибір.

Політичні знання є елементом загальної культури суспільства. Від того, який існує рівень політичних знань, політичної культури громадян, залежить урахування інтересів різних груп, їх участь в політичному житті, відносини між суспільством і владою, якості прийнятих рішень. Політична освіта базується на таких демократичних цінностях, як права людини, плюралізм, повага до закону, толерантність до іншої думки. Опанування громадянами, в тому числі студентами вузів, цими основами – необхідна умова розвитку громадянського суспільства і правової держави.

Головне завдання даної розробки – надати студентам основи знань про політичне життя, політичні цінності, норми політичної поведінки. З цією метою в тексті лекцій введені теми з історії розвитку політичної думки, про політику і владу, політичні режими, політичні системи в громадянському суспільстві, політичні партії, політичні еліти і політичні лідерства, політичні культури тощо. Підчас підготовки текстів враховані досягнення сучасної політичної науки і практики, досвід викладання у вузах країни, проаналізовані особливості політичних змін в українському суспільстві.

Видання підготовлене таким чином, щоб максимально забезпечити студентам засвоєння курсу політології. У кожній темі виділяються основні питання, чітко викладається їх зміст, розкриваються основні поняття, наведені питання для самоконтролю і рекомендована література. Велике значення має послідовність викладання тем лекцій, таким чином відображається логіка сприйняття нових для студентів проблем.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]