Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TL_PolitologiyaII.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
739.33 Кб
Скачать

Тема 6 "залізний закон олігархізації" р. Міхельса

Для самостійного вивчення з даної теми виноситься концепція німецького вченого Р. Міхельса, яка є однією з різноманітних концепцій сучасної західної політології. Політичні орієнтації і переконання Р. Міхельса пройшли декілька стадій: анархічний соціалізм, соціал-демократизм, антидемократизм, фашизм. Р. Міхельс вважав, що залучення широких мас до політики значною мірою деформує політичний процес, призводить до загибелі демократії. Він висуває так званий "залізний закон олігархічних тенденцій" в демократії, згідно з яким дієвість демократії обмежена необхідністю існування організації, що спирається на "активну меншість" (еліту). На його думку, еліта змушена (виходячи з тактичних міркувань) домагатися підтримки мас і виступати виcловленням їх волі. Але й самі маси зобов'язані підтримувати еліту, що має знаходити вираження у згоді з її політикою. Як бачимо, Міхельс є палким прихильником елітарної структури влади й скептично ставиться до процесів масифікації суспільства. За Міхельсом, усі демократичні інститути: демократична держава, демократичні політичні партії і профспілкові рухи рано чи пізно переживатимуть вождізм, тотальну бюрократію.

Студенти повинні засвоїти саме поняття "олігархізація", а також дати оцінку десяти значенням даного терміну, які виділяють політологи, вивчаючи творчість Р. Міхельса.

Питання для самоконтролю

1 У чому полягає сутність поглядів Р. Міхельса щодо демократії?

2 Який сенс вкладав Р. Міхельс у поняття "олігархізація"?

3 Як трактують термін "олігархізація" політологи, які вивчають творчість Р.Міхельса?

4 Чому, на думку Р.Міхельса, всі демократичні інститути переживуть культ особи? Як він сам це пояснював?

Проблемні ситуації:

1 "Принцип організації" - необхідна умова "керівництва масами". Наслідки реалізації даного принципу: виникнення ієрархії влади ("Хто говорить про організацію, той говорить про тенденцію до олігархії"). Так це чині? Якщо ні, то чому?

2 Три групи факторів обумовлюють олігархічну структуру влади: 1)технічні властивості політичної організації; 2) психологічні властивості організованих мас; 3) психологічні характеристики політичних лідерів. Чи згодні Ви з психологічними "передумовами" феномена олігархії? Поясніть і проаналізуйте висловлення Р. Міхельса: "демократія веде до олігархії, перетворюється на олігархію". Чи можна говорити про це в сучасних умовах?

Рекомендована література: [54; 189; 198]

Тема 7 бюрократія та бюрократизм у суспільно-політичному житті суспільства

Під час вивчення теми студенти повинні акцентувати увагу на таких питаннях:

1 Поняття бюрократії.

2 Історичне та соціальне коріння бюрократії.

3 Функції бюрократії та її взаємовідносини з владою.

4 Роль бюрократії у здійсненні демократії. Бюрократія, виходячи з етимологічного її походження.

Бюрократія (від фр. burey - бюро, канцелярія та грецьк. кratos - сила, влада), означає - влада канцелярії. В політології існує безліч дослідницьких підходів щодо терміну "бюрократія". Бюрократія як посадові особи - чиновники, бюрократична держава, тобто політична система, в управлінні якою керівна роль належить її посадовим особам. Слово бюрократизм тлумачиться як бюрократична поведінка, організаційна неефективність, бюрократія – як раціональна організація, ефективна адміністрація тощо.

Студентам надається право віддати перевагу тому чи іншому тлумаченню бюрократії і пояснити свою думку. Говорячи про історичне та соціальне коріння бюрократії, студенту треба зрозуміти, що вона зародилася в надрах рабовласницького ладу й відтоді залишається незмінним атрибутом суспільства. Бюрократія намагається виправдати й зміцнити своє панівне становище в суспільстві, в тому числі й за допомогою різноманітного щодо своїх підходів теоретичного аналізу. Необхідно дати пояснення щодо двох тенденцій у теоретичному дослідженні бюрократії, які є провідними: одна тлумачить її як позитивне соціальне явище, інша - як негативне.

Вивчаючи третє й четверте питання теми, студенти повинні пам'ятати, що бюрократія є імманентною структурою соціально неоднорідного суспільства, неминучим атрибутом державних, особливо виконавчих органів влади. Ознаки бюрократизму (формалізація, ієрархічність, регламентація) притаманні кожній системі соціального управління.

Питання для самоконтролю

1 Яким є історичне та соціальне коріння бюрократії?

2 Як сучасна політологія трактує поняття "бюрократія", "бюрократизм"?

3 Які функції виконує бюрократія?

4 Якою є роль бюрократії у здійсненні демократії?

Форма звіту про вивчену тему - реферат.

Теми рефератів

1 Макс Вебер та його теорія раціональної бюрократії.

2 "Новий клас" і номенклатура - форми тоталітарної бюрократії.

3 Бюрократія як джерело лобізму в політиці.

Рекомендована література: [ 39; 54; 69; 92; 162; 166; 186; 289; 291]

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]