Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПЕ робоча програма.docx
Скачиваний:
15
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
845.14 Кб
Скачать

Тема 1. Суспільний продукт і його форми

Суспільне відтворення: суть і основні риси. Умови відтворення. Сукупний суспільний продукт як результат суспільного виробництва. Структура суспільного продукту: вартісна, натурально-речова, функціональна.

Система національних рахунків та її характеристика. Валовий національний продукт (ВНП) як основний показник у системі національних рахунків. Методи розрахунку ВНП:

за витратами та доходами. Валовий внутрішній продукт (ВВП) його відмінність від ВНП.

Національне багатство і його відтворення. Суть і структура національного багатства.

Тема 2. Розподіл національного доходу. Споживання, заощадження і добробут людини.

Сутність національного доходу, його форми: вартісна, натурально-речова та функціональна. Національний дохід як джерело розвитку суспільства.

Стадії руху національного доходу: виробництво, розподіл, перерозподіл, використання (споживання та нагромадження).

Споживання національного доходу, фонд споживання та його структура. Доходи населення, їх види і джерела формування. Економічні та соціальні доходи, трудові і нетрудові.

Заробітна плата – основна форма доходів населення. Суспільні фонди споживання, їх сутність та види.

Споживання і заощадження як функції доходу. Чинники споживання та заощадження.

Рівень життя населення та його показники.

Тема 3. Економічне зростання і його чинники

Економічне зростання як основна мета економічної політики держави. Економічне зростання: суть, типи, показники і значення. Нагромадження в механізмі зростання. Сутність, джерела і суб’єкти нагромадження. Заощадження і нагромадження.

Чинники економічного зростання. НТР, підвищення ефективності капіталовкладень, зростання продуктивності праці.

Теорії економічного зростання. Стадії економічного зростання.

Циклічність економічного розвитку. Сутність і види економічних циклів. Економічні кризи. Шляхи виходу з криз. Проблема економічного зростання в Україні.

Тема 4. Міжнародна економіка та її роль у зростанні добробуту людської спільноти світу

Об’єктивні передумови виникнення світового господарства. Поняття світового господарства та етапи його розвитку. Структура і суперечності сучасного світового господарства та закономірності його функціонування.

Особливості дії економічних законів у світовому господарстві.

Система міжнародних економічних відносин: міжнародна торгівля, міжнародний рух капіталу, міжнародна міграція робочої сили, міжнародний обмін технологіями, міжнародні валютні відносини.

Основні види інтеграційних формувань.

Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство. Інтеграційні зв’язки та механізм міжнародного співробітництва України.

Економічні аспекти глобальних проблем, міжнародне співробітництво у їх розв’язанні.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п/с

лаб.

с. р.

л

п

лаб.

с. р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Загальні основи суспільного виробництва та закономірності його

розвитку

Тема 1. Вступ. Політична економія як фундаментальна суспільна наука

8

2

2

-

4

Тема 2. Виробництво і його основні чинники

8

2

2

-

4

Тема 3. Економічні потреби суспільства і роль виробництва в їх задоволенні

6

2

2

-

2

Тема 4. Економіка суспільства як сукупність видів економічної діяльності

8

2

2

-

4

Тема 5. Відносини власності в економічному житті суспільства

8

2

2

-

4

Разом за змістовим модулем 1

38

10

10

-

18

Модуль 2

Змістовий модуль 2. Фундаментальні поняття ринкової економіки та її інфраструктури

Тема 1. Товарне виробництва і товарно-грошові відносини

10

4

2

-

4

Тема 2. Загальні основи ринку. Суб’єкти ринкової економіки.

12

4

4

-

4

Тема 3. Змішана економіка та її типи

10

4

2

-

4

Разом за змістовим модулем 2

32

12

8

-

12

Модуль 3

Змістовий модуль 3. Проблеми виробництва, розподілу і споживання суспільного сукупного продукту і світова економіка

Тема 1. Суспільний продукт і його форми

10

4

2

-

4

Тема 2. Розподіл національного доходу. Споживання, заощадження і добробут людини.

8

2

2

-

4

Тема 3. Економічне зростання і його чинники

10

4

2

-

4

Тема 4. Міжнародна економіка та її роль у зростанні добробуту людської спільноти світу

10

4

4

-

2

Разом за змістовим модулем 3

38

14

10

-

14

Усього годин

108

36

28

-

44

11