Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пккр,роб.пр._ геодезія_для 2 курсу ГКЗ.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.23 Mб
Скачать

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Херсонський державний аграрний університет

Будівельно-гідромеліоративний факультет

Кафедра землевпорядкування та архітектурного проектування

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Перший проректор ХДАУ

Ю.В. Пилипенко

________________________

"____" ____________2012 р.

Пакет

комплексної контрольної роботи

з дисципліни "Геодезія"

Спеціальність: _____________________________________________________

Напрям підготовки: 06.080101«Геодезія, картографія та землеустрій»

Розглянуто на засіданні кафедри

____________________________

протокол № _____ від ________

Завідувач кафедри ____________Мацко П.В.

Херсон - 2012

Херсонський державний аграрний університет

Будівельно-гідромеліоративний факультет

Кафедра землевпорядкування та архітектурного проектування

Робоча навчальна програма

З дисципліни «Геодезія»

Для студентів напряму підготовки: «Геодезія, картографія та землеустрій»

ІІ курс , ІІІ семестр

180/5 год./ кред., 46 год. лекційних ,46 год. лабораторних , 88 год. самостійна робота.

(144/4,0 год./ кред., 26 год. Лекційних, 30 год. лабораторних , 80 год. самостійна робота., 1 РГР, Іспит – згідно робочого навчального плану ХДАУ)

Відповідальний лектор Затверджено на засіданні

_______________доц. Мацко П.В. кафедри землевпорядкування та

архітектурного проектування

05.09.12 року.

Протокол № 1 від 05.09. 2012 року.

Завідувач кафедри:

_____________доц. Мацко П.В.

Робоча програма складена на підставі освітньо – професійної програми підготовки бакалаврів з напрямку 08.0101«Геодезія, картографія та землеустрій»

Розподіл навчального часу за видами занять.

Модулі

Загальний обсяг,

год/кредит.

З них

Вид контролю

лекційних

лабораторних

самостійна робота

Модуль 1

2.5

23

23

44

Модульна контрольна

Модуль 2

2.5

23

23

44

Модульна контрольна

Всього

180

46

46

88

Екзамен

1.Мета та завдання дисципліни , ЇЇ місце в навчальному процесі .

1.1Мета викладання дисципліни.

Геодезія - одна з профілюючих дисциплін для студентів Географічного факультету, вивчення якої починається з першого курсу. В сучасний час геодезія використовується в різних галузях економіки та наукових дослідженнях. При вивченні курсу студент повинен оволодіти технікою проведення різноманітних геодезичних вимірів, вивчити будову геодезичних приладів, здобути практичні навички в роботі з тими приладами при виконанні вимірів, особливо при виконанні топографічного знімання.

1.2.Завдання вивчення дисципліни.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- будову , принцип роботи і перевірки теодолітів,нівелірів, тахеометрів, як оптико-механічних так і електронних, оптичних і електронних світловіддалемірів;

- полігонометрію 4 кл.,І і ІІ розрядів;

- геометричне нівелювання ІІІ і ІУ класів;

- обчислення координат і висот точок місцевості;

- зрівнювання планових і висотних геодезичних ходів і мереж з використанням комп’ютерів;

- технологію виробництва всіх видів топографічного знімання,особливо комбінований стереофотограмметричний методи;

- автоматизовані системи виконання геодезичних робіт;

В результаті вивчення курсу «Геодезія» студент повинен вміти :

- читати карту;

- визначити географічні і прямокутні координати точок місцевості;

- вимірювати горизонтальні та вертикальні кути;

- вимірювати віддалі світловіддалеміром;

- будувати та зрівноважувати геодезичні мережі,працювати з електронними тахеометрами і цифровими нівелірами;

- виконувати польові роботи з усіх видів наземного топографічного знімання;

- складати та оформляти плани та карти.

Бакалавр – спеціаліст, що отримав фундаментальну та технічну (спеціальну) підготовку, повинен знати теорію сучасної геодезичної науки, вміти користуватись отриманими знаннями на практиці в одній з спеціальностей геодезично-картографічного профілю, мати практичні навики для виконання топографо - геодезичних, фотограмметричних або картографічних робіт.

2. Зміст дисципліни.

2.1.Лекцій – 46 год.

1

2

3

І модуль

1

Стереотопографічна зйомка.( Польова підготовка аерознімків )

4

Загальні відомості про аерофототопографічний метод створення топографічних карт. Призначення польової підготовки аерознимків . Вимоги до густоти розташування розпознаків. Складання проекту польової підготовки аерознімків. Розпізнавання контурних точок місцевості , оформлення їх на аерознімках та закріплення на місцевості. Визначення координат розпознаків різними методами. Вимірювання кутів під час планово-висотної прив’язки розпознаків Точність визначення координат розпознаків. Висотна підготовка аерознімків. Методи визначення висот розпознаків. Тригонометричне нівелювання по сторонах кутових засічок і тріангуляційних побудов. Визначення схилення магнітної стрілки при польовій підготовці аерознімків.

2

Комбінована зйомка

2

Суть комбінованої зйомки .Висотна знімальна основа при комбінованій зйомці. Методи визначення положення точок основного і знімального висотних ходів на фото плані. Знімання рельєфу на фотопланах. Дешифрування фотопланів (аерознімків) Поняття про цифрові моделі місцевості.

3

Оновлення топографічних карт

4

Мета та вимоги до оновлення карт. Способи оновлення карт. Аерофотозйомка. Планова та висотна основа для оновлення карт. Підготовчі роботи. Камеральне дешифрування аерознімків та складання проекту польового обстеження. Оновлення топографічних карт прийомами мензульної зйомки. Обстеження пунктів державної геодезичної мережі.

4

Нівелювання ІІІ класу

2

Нівелювання III класу. Послідовність роботи на станції при

нівелюванні III класу. Камеральне опрацювання матеріалів нівелювання III класу.

5.

Полігонометрія 4 класу та 1,2 розрядів

4

Класифікація і характеристики геодезичних мереж Вимоги до точності полігонометрії 4 кл. та 1,2 розрядів. Вимірювання сторін полігонометрії світловіддалемірами. Теорія і принцип роботи світловіддалемірів та електронних тахеометрів. Будова світловіддалеміра СТ5 та електронного тахеометра.

6

Основи теорії помилок вимірювань (П.188-206)

6

Теорія помилок вимірювань. Методи вимірювання. Класифікація помилок і причини їх виникнення. Випадкові помилки вимірювань та їх властивості. Оцінка точності результатів безпосередніх вимірювань. Середні квадратичні помилки функцій безпосередньо виміряних величин. Арифметична середина. Середньоквадратична помилка арифметичної середини. Ймовірніші помилки та їх властивість. С.К.П. одного вимірювання і середня квадратична помилка арифметичної середини, виражені через ймовірніші помилки. Нерівноточні вимірювання. Загальна арифметична середина. Поняття і визначення ваги. Властивість ваг вимірювань. Середня квадратична помилка ваги і загальної арифметичної середини. Опрацювання результатів ряду нерівноточних вимірювань. Ваги функцій виміряних величин. Оцінка точності результатів за різницями подвійних нерівно точних вимірювань.

7

Модульний контроль

1

ІІ Модуль

8

Зрівнювання нівелювання ІІІ і ІУ класів .

2

Мета зрівнювальних робіт. Зрівнювання системи нівелірних ходів з одною вузловою точкою. Зрівнювання системи нівелірних ходів з декількома вузловими точками. Зрівнювання незалежної мережі нівелірних ходів способом В.В.Попова.

9

Зрівнювання полігонометричних мереж.

4

Зрівнювання полігонометричних мереж з одною вузловою точкою.

Зрівнювання полігонометричних мереж способом послідовних наближень.

Зрівнювання полігонометричних мереж методом еквівалентної заміни.

Зрівнювання кутів полігонометричної мережі методом проф. Попова В.В.

10

Просторові супутникові мережі.(Основи супутникової геодезії)

4

Принцип роботи систем визначення просторового визначення точок. Найважливіші відомості про побудову глобальних навігаційних систем.

Абсолютні та відносні методи супутникового вимірювання.

Основні відомості про параметри орбіт супутників.

Загальний принцип побудови супутникових передавачів системи GPS.

Короткі відомості про роботу системи керування та опрацювання вимірів приймачем GPS.

11

Супутникові методи визначення координат.

5

Технологія GPS – вимірювання.

Статичний метод визначення координат пунктів.

Визначення координат методом «стій\іди» («Stop and go»)

Вибір проміжку часу та параметри місії під час спостереження в режимі«стій\іди» («Stop and go»)

Визначення координат методом «швидкої статики»

Робота в режимі «кінематика»

Робота в режимі «кінематика в польоті»

12

Побудова державних геодезичних мереж(ДГМ) супутниковими методами.

5

Загальні відомості про побудову ДГМ супутниковими методами

Системи координат, що використовуються в космічній геодезії

Проектування та рекогностування просторових супутникових геодезичних мереж(СГМ).

Складання робочого проекту.

Побудова та технічні характеристики компактного одно частотного приймача GPS ProMark-2

Підготовка приймача ProMark-2 до роботи та виконання спостережень на пункті

Застосування режиму «стій\іди» для визначення просторових координат під час топографічного знімання місцевості

Загальні відомості про опрацювання GPS- вимірів.

13

Основні джерела похибок супутникових вимірів і методи послаблення їх впливу.

2

Класифікація джерел похибок супутникових вимірів

Джерела похибок, пов’язані з неточними ефемеридами супутників та методи послаблення їх впливу.

Оцінка впливу зовнішнього середовища на результати супутникового вимірювання.

Вплив іоносфери

Вплив тропосфери

Багатошляховість

Інструментальні джерела похибок.

Геометричний фактор

14

Модульний контроль

1

Всього за ІІІ семестр лекцій

46

2.2. Лабораторні заняття -46 год.

ІІІ семестр

І Модуль

1

Лабораторна робота №1

2

Визначення координат розпознаків кутовими засічками. Визначення координат розпознаків полярним і паралактичним способом.

2

Лабораторна робота №2

2

Визначення координат розпознаків способами знесення координат та лінійною засічкою.

3

Лабораторна робота №3

2

Визначення координат розпознаків прямою засічкою

4

Лабораторна робота №4

3

Визначення координат розпознаків способами тріангуляційних побудов(Трикутник. Геодезичний чотирикутник. Центральна система)

5

Лабораторна робота №5

2

Визначення координат розпознаків оберненою засічкою

6

Лабораторна робота №6

2

Визначення координат розпознаків комбінованою засічкою

7

Лабораторна робота №7

1

Визначення схилення магнітної стрілки при польовій підготовці аерознімків

8

Лабораторна робота №8

2

Дешифрування аерознімків польове та камеральне

9

Лабораторна робота №9

1

Оформлення матеріалів обстеження ДГМ

10

Лабораторна робота №10

2

Робота на станції при нівелюванні ІІІ класу

Опрацювання журналу нівелювання ІІІ класу

11

Лабораторна робота №11

2

Дослідження метрових та дециметрових поділок шашкових рейок

12

Лабораторна робота №12

2

Вимірювання ліній полігонометрії світловіддалеміром типу СТ. 5

ІІ Модуль

13

Лабораторна робота №13

2

Зрівнювання системи нівелірних ходів з одною вузловою точкою методом послідовних наближень.

14

Лабораторна робота №14

3

Зрівнювання нівелірної мережі методом еквівалентної заміни.

15

Лабораторна робота №15

3

Зрівнювання полігонометричних мереж з одною вузловою точкою.

16

Лабораторна робота №16

3

Зрівнювання полігонометричних мереж способом послідовних наближень.

17

Лабораторна робота №17

3

Зрівнювання полігонометричних мереж методом еквівалентної заміни.

18

Лабораторна робота №18

3

Зрівнювання кутів полігонометричної мережі методом проф. Попова В.В.

19

Лабораторна робота №19

2

Складання робочого проекту СГМ

20

Лабораторна робота №20

4

Опрацювання GPS- вимірів

Всього лабораторних за ІІІ семестр

46

2.3. Практичні семінарські заняття – немає.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.