Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани СемЗан ТАД 5А.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
154.57 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ДВНЗ «ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Методичні матеріали до вивчення

дисципліни

Техніка адміністративної діяльності

для вищих закладів освіти - рівнів акредитації

спеціальність 8.030601 – “ Менеджмент»”

Розробив: к.пед.н., доцент кафедри менеджмент організацій В.М.Великий

«___» ___________ 2012 р.

Розглянуто методичною комісією

спеціальності «Менеджмент організацій»

протокол №_1_ від “__” ________ 2012 р.

Голова методичної комісії

д.е.н., професор І.О. Соловйов

___________________________________

Зміст

ПЕРЕДМОВА

4

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

6

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

22

ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

59

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

61

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

З ДИСЦИПЛІНИ

64

Передмова

Метою вивчення дисципліни Техніка адміністративної діяльностіє підвищення ефективності управління організаційними структурами завдяки правильному використанню менеджерами різних рівнів принципів та інструментів адміністрування, створенню цілісної системи адміністративного управління організацією.

Завданнями вивчення дисципліни є:

 • вивчення технологічної бази з адміністративного менеджменту;

 • обґрунтування ролі адміністрації та менеджера-адміністратора в системі адміністра­тивного менеджменту;

 • вивчення функцій та процесу адміністративного управління;

 • формування вмінь щодо планування та організовування адміністративної роботи;

 • обґрунтування вибору форм і методів адміністративного впливу на підлеглих;

 • вивчення форм адміністративного контролювання та регулювання діяльності;

 • формування інформаційно-адміністративного забезпечення роботи організації.

У результаті вивчення дисципліни у студентів мають бути:

 • сформовані спеціальні професійні, соціальні та особистісні компетенції, накопичені знання щодо формування та функціонування механізмів адміністрування у процесі управління організаціями, сукупності функцій і методів адміністрування, що зумовлюють відповідні управлінські взаємовідносини в органах управління організацій різних форм і сфер діяльності;

 • студенти повинні вміти:

 • проектувати та коректувати необхідні адміністративні процеси;

 • виявляти керовані та некеровані процеси в адміністративній діяльності, які впливають на стан організації;

 • досліджувати й характеризувати різні процеси в адміністративній діяльності, визначаючи їх переваги й недоліки;

 • володіти методикою кількісного і якісного аналізу основних показників адміністративної діяльності;

 • використовувати практичні технології адміністративної діяльності.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Техніка адміністративної діяльності» за модульною системою

№ з/м

Змістовий модуль

Кількість годин

Всього

Лекції

Практич-ні

Самос-тійна робота

МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ АДМІНІСТРУВАННЯ.

1.

Загальне поняття про техніку та технології адміністрування.

8

2

2

4

2.

Правові акти управління.

8

2

2

4

3.

Загальні методи управління в адміністрування.

10

0

2

8

4

Механізми та методи управління дисципліною

10

2

2

6

Всього:

36

6

8

22

Форма модульного контролю – контрольна робота

МОДУЛЬ 2. ТЕХНОЛОГІЇ ОКРЕМИХ НАПРЯМКІВ АДМІНІСТУВАННЯ

5

Технології ефективного контролю в організації

6

2

2

2

6

Техніка роботи з підлеглими та громадянами

10

2

2

6

7

Технологія підготовки проведення нарад і зборів

10

2

2

6

8

Критичні ситуації в управлінській діяльності. Прийняття управлінських рішень в критичних умовах.

10

2

2

6

36

8

8

20

Форма модульного контролю – контрольна робота

РАЗОМ:

72

14

16

42

Форма підсумкового контролю – залік

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.