Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани семін КОКФЛІКТ А5.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.11.2019
Размер:
533.5 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ДВНЗ «ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КОНФЛІКТОЛОГІЯ

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ І ЗАВДАНЬ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

для вищих закладів освіти - рівнів акредитації

спеціальність 8.030601 – “ Менеджмент»”

Херсон - 2012

Розробив: доцент кафедри менеджмент організацій к.пед.н.,доцент В.М.Великий

Розглянуто методичною комісією спеціальності «Менеджмент організацій»

протокол №_1_

від “1” вересня 2012 р.

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………...…..4

План семінарських та практичних занять …………………….…6

Питання кінцевого контролю…………………..……………..…51

Рекомендовані джерела ……………………………………….. .56

Критерії оцінки знань студентів з дисципліни

«конфліктологія»……………………………….……… ……..59

ВСТУП

Метою вивчення конфлктології як навчальної дисципліни є формування сучасних уявлень про сутність конфлікту та технології управління ним.

Особливе місце у вивчені курсу конфліктології займають семінарські і практичні заняття. При цьому залежно від вмісту матеріалу, що вивчається, і цільової установки пропонуються самі різні форми проведення занять: ділові, дидактичні і ситуаційно-ролеві ігри; дидактичні тренінги; ігри-семінари і ін. Крім того, у вміст деяких практичних занять включені розвиваючі вправи. Багато практичних занять проводяться методом відробітку тренинговых вправ, тестування, аналізу робочих документів, а також методом обговорення конфліктних ситуацій.

По завершенню вивчення конфліктології студенти повинні знати:

• місце конфліктології в системі психологічної та економічної науки, її предмет, історію розвитку; систему, основні понят­тя;

• методологічні засади конфліктології;

• характеристики конфлікту як соціального та економічного феноме­на;

• класифікацію конфліктів;

• структуру конфліктів;

• динаміку конфліктів;

• зміст управління конфліктами в трудових колективах;

• форми та механізми урегулювання конфліктів;

• економічні, психологічні та юридичні методи урегулювання юридичних конфліктів;

• психологічні особливості поведінки особистості в умовах конфлікту;

• технології ефективного спілкування та раціональної поведінки менеджера в конфлікті.

Студенти повинні навчитись:

• застосовувати методи конфліктології у практичній діяльності;

• використовувати психологічні знання при управлінні конфліктами;

• аналізувати зміст та структуру конфліктів різного типу;

• прогнозувати, запобігати, урегульовувати конфлік­ти;

• використовувати технології ефективного спілкування та раціо­нальної поведінки в конфлікті;

• здійснювати медіаторські процедури;

• застосовувати методики психологічного захисту в конфліктних ситуаціях.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“КОМУНІКАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

№ з/м

Змістовий модуль

Кількість годин

Всього

Лекції

Практич-ні

Самос-тійна робота

Модуль 1. НАУКОВІ ЗАСАДИ КОНФЛІКТОЛОГІЇ.

1.

Поняття конфліктології.

13

2

1

11

2.

Сутність конфлікту та методи його вивчення.

11

2

1

7

3.

Технології управління конфліктом.

12

2

4

6

Всього:

36

6

6

24

Форма модульного контролю – контрольна робота

Модуль 2. УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ПРАКТИЧНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ.

4.

Особистість як суб'єкт конфлікту

8

2

2

4

5.

Природа конфліктів, які виникають у процесі спільної трудової діяльності.

10

2

2

6

6

Конфліктність в системі "Керівник-колектив" та шляхи управління нею

10

2

2

6

7.

Діяльність та управління в екстремальних умовах конфлікту

8

2

4

2

Всього:

36

8

10

18

Форма модульного контролю – контрольна робота

РАЗОМ:

72

14

16

42

Форма підсумкового контролю – залік

План семінарських та практичних занять модуль 1. Наукові основи комунікативного менеджменту.

Тема 1, 2. Поняття конфліктології.

Сутність конфлікту та методи його вивчення. Семінарське заняття – 2 год.

Менеджер за характером своєї діяльності постійно включений у систему ситуацій, які можна охарактеризувати як конфліктні. У одних випадках вони можуть призводити до деструктивних, у інших до конструктивних наслідків.

Майбутньому менеджеру слід володіти системою засобів виявлення конфліктних ситуацій на ранніх стадіях їх виникнення та технологіями їх врегулювання.

Користуючись матеріалами лекцій і літературними джерелами підготуватися до обговорення сутності конфлікту та методів їх вивчення, виконати самостійні завдання.

Питання, що виносяться на обговорення:

 1. Конфлікт як природне явище

 2. Функції конфліктології як науки про конфлікти.

 3. Історія виникнення та наукові засади крнфліктології.

 4. Сучасне розуміння можливих негативних і позитивних наслідків конфліктів.

 5. Характеристика основних категорій конфліктології: конфлікт; проблемна ситуація; конфліктоген, конфліктанти, умови конфлікту, результати (наслідки) конфлікту, процес управління конфліктом.

 6. Основні ознаки конфлікту.

 7. Механізми виникнення конфлікту.

 8. Стадії конфлікту як динамічного явища.

 9. Особливості природи міжособових і внутріособистісних конфліктів. Типологія конфліктних особистостей.

 10. Види конфліктів (загальні та такі, що мають місце у професійній практиці менеджера).

 11. Сформулюйте необхідні і достатні умови виникнення конфлікту.

 12. Загальна характеристика логіки процесу управління конфліктом.

 13. Вивчення конфліктів. Функції вивчення конфліктної ситуації. Вимоги до процедури вивчення конфліктів.

Питання та завдання для самостійного вивчення.

 1. Визначити можливі джерела енергетичної підзарядки конфлікту.

 2. Проаналізувати поняття “сила” та “розстановка сил” у конфлікті.

 3. Моделі конфліктів..

 4. Можливі варіанти розвитку конфлікту.

 5. Охарактеризувати можливості різних методи збору інформації про конфліктну ситуацію.

 6. Користуючись існуючими типологіями навести якомога широкий перелік можливих конфліктів різного типу, що зустрічаються в практиці управління (виконати дома, письмово за матеріалами фахової преси).

 7. Перерахуйте можливі стратегії поведінки у конфліктних ситуаціях. Обґрунтуйте можливі випадки їх використання на конкретних прикладах.

 8. Наведіть відомі вам технології врегулювання конфліктів. Дайте загальну характеристику кожної з них. Наведіть можливі приклади їх використання.

 9. Сформулюйте принципи ефективного врегулювання конфлікту.

 10. На які ресурси реальні та потенційні може розраховувати менеджер при врегулюванні конфлікту.

Практичні завдання.

1. Між двома співробітниками організації виникла суперечка з приводу термінів впровадження нової технології. Один з них мотивував пропоновані терміни впровадження інтересами виробництва продукції, другої свою позицію обгрунтовував з позиції інтересів персоналу, якому належить освоювати нову технологію.

Чи є описана ситуація конфліктом?

Які перспективи розвитку даної ситуації і механізми управління нею?

2. У бесіді керівника з підлеглим, що допустив технологічну помилку, яка привела до серйозного матеріального збитку фірмі, керівник пред'явив претензії до підлеглого і наклав штраф у розмірі місячної заробітної плати.

Чи є описана ситуація конфліктом? Відповідь обгрунтуйте.

3. Приймаючи на роботу співробітника, керівник фірми пообіцяв через два місяці перекласти його на вищестоящу посаду. Після закінчення зазначеного терміну обіцянка керівника не виконана.

Чи можна описану ситуацію ідентифікувати як конфліктна взаємодія?

Якщо немає, то які перспективи розвитку описаної ситуації в конфлікт.

 1. Пригадайте конфлікт, свідком чи учасником якого ви були.

Проаналізуйте:

 • Де він виник і куди перемістився?

 • Хто були його учасниками (активними і пасивними)?

 • Хто був ініціатором цього конфлікту?

 • Що являлось конфліктогеном?

 • Що послужило інцидентом?

 • Які умови сприяли ескалації конфлікту?

 • Яким чином завершився конфлікт? Які його наслідки?

 • Чия поведінка у конфлікті була виваженою і продуктивною, а чия неконструктивною?

 • Якими могли б бути наслідки за інших обставин?

 1. Ваш сусід визвався підвести Вас у ночі на поїзд. Однак за кілька кілометрів до вокзалу машина зупинилась – закінчився бензин.

 • Які будуть ваші дії? Обґрунтуйте їх.

 1. Для виконання важливого і термінового завдання керівництво призначає Вам помічника, який, як ви знаєте не здатний вам реально допомогти. Тому, що і не хоче цього і не здатний до виконання вашого спільного завдання.

 • Які будуть ваші дії? Обґрунтуйте їх

 1. Як стало Вам відомо, за Вашої відсутності Вас, як Вам здається не заслужено розкритикували.

 • Запропонуйте декілька варіантів Ваших дій. Обґрунтуйте їх.

При підготовці до заняття звернути увагу на питання:

 • за яких обставин виникають конфлікти в управлінській практці;

 • що спільного і відмінного у професійних та побутових конфліктних ситуаціях;

 • що може стимулювати виникають конфлікти у виробничому колективі;

 • які особистісні якості менеджера сприяють виникненню конфліктів при виконанні професійних функцій;

 • чи завжди необхідне втручання менеджера у конфліктні ситуації, що виникають у житті;

 • якою повинна бути логіка врегулювання конфлікт?

Теми для рефератів:

1.Розвиток конфліктологічних ідей у філософській думці Древнього Сходу.

2. Еволюція конфліктологічних х ідей в античній філософії.

3. Проблема конфлікту в середньовічній філософії і у філософії епохи Відродження.

4. Проблема конфлікту у філософії Нового часу.

5. Проблема конфлікту в класичній німецькій філософії.

6. Особливості розвитку теорії конфлікту в марксистській філософії.

7. Сучасні проблеми розвитку конфліктології.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.