Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пккр,роб.пр._ геодезія_для 2 курсу ГКЗ.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.23 Mб
Скачать

3. Знімання рельєфу на фото планах виконують за допомогою

а) кіпрегеля; б)теодоліта; в) нівеліра; г) мензули

4. Висоти урізів води визначають з точністю прийнятої для :

а)теодолітних ходів; б) знімальних ходів;в) нівелірних ходів; г)висотних мереж.

5. До яких похибок відносять постійну поправку світловіддалеміра?

а) випадкова; б) груба; в) систематична,г)інструментальних

6.Яка допустима нерівність плечей на станції при нівелюванні ІУ класу?

а) 5 м; б) 10 м; в) 2 м; г) 3 м.

7.Кут між дотичною до меридіана в північному напрямі та дотичною до заданої лінії називається:

а) геодезичним азимутом, б) дирекційним кутом, в) зближенням меридіані, в)істинним азимутом

8. Різниця плечей у нівелюванні ІІІ класу не повинна перевищувати:

а) 2м; б) 3 м; в) 5м, г)1м.

9. Довжина ліній технічного нівелювання не більше:

а) 20 км; б) 30 км; в) 15км.

10. Обстеження пунктів ДГМ виконують з метою

а) перевірки їх стану; б) перевірки їх зовнішнього стану ; в) перевіки збереження

орієнтирних пунктів.

11. Для визначення висот пунктів застосовують

а) технічне, тригонометричне,гідростатичне, барометричне нівелювання;

б) геометричне, тригонометричне,гідростатичне, барометричне нівелювання;

в)геометричне, гідростатичне, барометричне, технічне нівелювання.

12. Помилка нанесення дециметрових інтервалів при нівелюванні ІІІ класу не більше

а) 0.5мм; б)1.0 мм; в)1.5 мм.г)2.0мм.

13. Середня квадратична помилка одиниці ваги дорівнює: (, ап=6

а) 2.5мм; б)10.1 мм; в)10.5 мм.

14. Середня квадратична помилка середнього арифметичного М , якщо m=3.49”, n=9

а) 1,16”; б)1,01”; в)1,05 “.

15. Скільки основних джерел похибок діють на вимірювання світло та радіо віддалемірами

а) 5; б) 7; в) 9; г)12

Розглянуто на засіданні кафедри _________________

пр. № ­­­­­___ від "____" _________ 2012 р.

Завідувач кафедри ___________________

Варіант 11.

Час проведення тестування – ­­­ 45 хв

1. Контрольні висотні пікети фіксують на кальці висот

а) зеленим кольором; б) чорним кольором ; в) червоним кольором.

2. Відстань від інструменту до рейки при вимірюванні довжин сторін нитковим

віддалеміром не повинна перевищувати:

а)150 м; б)200 м; в) 250 м; г)300м.

3. У вимірюванні горизонтальних кутів при переході від одного прийому до наступного лімб переставляють на величину:

а) б)в)г)

4. Для виконання геометричного нівелювання застосовують прилади які називають

а) електронними тахеометрами; б) GPS; в) теодоліти та барометри; г) нівеліри

5. Допустима ціна поділки контактного циліндричного рівня нівеліра при нівелюванні ІІІ і ІУ класів

а) 15”; б) 30”; в) 45”; г)10”..

6.Допустиму кутову нев’язку полігонометричного ходу 4 класу обчислюють за формулою

а) 10Ön; б) 20Ön; в) 5Ön.

7. Якими геодезичними знакоми доцільно закріплювати пункти полігонометрії в населених пунктах?

а) стінними; б) ґрунтовими; в) скальними.

8. Які види центрів застосовують для закріплення ДГМ?

а) грунтові; скельні; центри на будівлі. б) стінні, вікові, фундаментальніі.

в) стінні, скельні, вікові.

9.Перевірку циліндричного рівня поділяють на

а) дві частини; б) три частини; в) чотири частини. г)не поділяють

10. Кількість основних перевірок теодоліта

а) 5; б) 6; в) 7; г) 9

11. Похибки поділок лімба відносяться до

а) зовнішнього середовища, б) особистих в) інструментальних г)центрування теодоліта

12. За якою формулою визначають кутову нев’язку полігонометрії ІІ розряду

а); б); в).

13. Яка з цих формул називається формулою Гаусса

а) б)в)

14. ДГМ є носієм системи

а) висот б) координат в) висот та координат

15. Рівень ґрунтових вод у місцях закладання реперів повинен бути не ближче:

а) 1м; б) 2м; в) 3м г)0.5 м

Розглянуто на засіданні кафедри _________________

пр. № ­­­­­___ від "____" _________ 2012 р.

Завідувач кафедри ___________________

Варіант 12.

Час проведення тестування – ­­­ 45 хв

1. Точність визначення координат розпознаків не повинна перевищувати:

а) 0.1мм ; б) 0.2мм ; в) 0.3 мм;г)0.4 мм

2. Головна перевірна геометричної умови це коли:

а) вертикальна нитка сітка повинна бути паралельною до осі обертання нівеліра

б) візирна вісь труби повинна бути паралельною до осі циліндричного рівня

в) вісь круглого рівня повинна бути паралельною до осі обертання нівеліра

г) вертикальна нитка сітка повинна бути перпендикулярною до осі обертання нівеліра

3. Лінії між точками теодолітного ходу міряють мірною стрічкою в прямому і зворотному напрямках з точністю

а) 1:10 000 -1:25000 б) 1: 5000-1:10 000 в) 1:1000 - 1: 3000

4. З якою точністю центрують мензулу при рисовці рельєфу на фотоплані в масштабі 1:5000?

а) 10 см; б) 5 см; в) 25 см, г)3см.

5. Які відліки роблять на станції нівелювання ІІІ класу по чорній стороні рейки?

а) двома віддалемірними і середньою нитками; б) середньою ниткою; в) нижньою віддалемірною і середньою нитками; г) верхньою віддалемірною і середньою нитками.

6. Як називається уточнення розташування на місцевості пунктів запроектованих на карті?

а) розмітка; б) перенесення; в) знесення; г) рекогностування; д) вишукування.

7. Який тип рейок використовують при нівелюванні ІІ класу?

а) шахові складні; б) інварні; в) шахові суцільні.

8. Яким за точністю є теодоліт 2Т2А?

а) технічним; б) точним; в) високоточним

9.Результатом розв’язування прямої геодезичної задачі є:

а) геодезичні координати початкової точки та прямий азимут, б) геодезичні координати початкової і кінцевої точок, в) геодезичні координати кінцевої точки та дирекцій ний кут

10. Назвіть найбільшу сторону полігонометрії 1 розряду

а) 0,8 км; б) 0.6 км; в)0,3 км; г)0.12км

11. Коливання значень 2С в прийомах виміряних теодолітом 2Т не більше:

а) 12’’; б) 8’’; в)10’’; г)5’’

12. Визначити горизонтальне прокладання лінії.(дано:L= 109.10 м, ν=-6º 35′ )

а) 104.212; б) 104.222; в)104.129;

13. Помилка нанесення дециметрових інтервалів на шашкові рейки для нівелювання ІІІ класу не повинна перевищувати:

а) 2.0 мм б)1.5 мм в)1.0 мм г)0.5 мм

14. Грунтові та стінні репери закладають на лініях всіх класів через

а) кожні 20 км б) кожні 10 км в) кожні 5 км г) кожні 3 км

15. Відносна помилка полігонометричного ходу при довжині ходу

L=7.501 км та абсолютній помилці ƒабс.= 0,55м. дорівнює

а) 1:12000; б) 1:13 000; в)1:14 000; г)1:11000

Розглянуто на засіданні кафедри _________________

пр. № ­­­­­___ від "____" _________ 2012 р.

Завідувач кафедри ___________________

Варіант 13.

Час проведення тестування – ­­­ 45 хв

1. Довжина основного висотного ходу при комбінованому зніманні не повинна

перевищувати

а)10 км б)16 км в)20 км г) 25 км

2. За якою формулою розраховується розмір сторони маркувального знаку:

а); б); в)

3. Помилки вимірювань в залежності від джерела їх виникнення поділяються на:

а) інструментальні; особисті; помилки середовища; б) помилки середовища; особисті;систематичні; в)випадкові; грубі ; інструментальні;

4. Яка із формул відома як формула Гаусса?

а); б); в)

5. Середня квадратична похибка взаємного положення пунктів Державної геодезичної

мережі 2 і 3 класів не повинна перевищувати

а) 5 см; б) 10 см; в) 15 см; г) 20 см.

6.Довжину замикаючої полігонометричного ходу L обчислюють за формулою

а) ; б); в).

7. Допустима середня квадратична похибка дециметрових поділок нівелірної рейки

при виконанні нівелювання III класу

а) 0,2 мм; б) 0,4 мм; в) 0,5 мм; г) 1,0 мм.

8.

9.Хто із геодезистів запропонував спосіб визначення четвертої точки за трьома заданими

а) Потенот б) Струве в)Болотов г)Гаусс

10. Назвіть найменшу довжину сторони полігонометрії 2 розряду

а) 0,20 км. б) 0.08 км ; в) 0, 120 км; г) 0.1 км.

11. Закладання підраховують за формулою

а) б); в)

12. При виконанні тригонометричного нівелювання у відстані вводять поправку за

кривизну Землі та рефракції, якщо вони більше

а) 150м; б) 200 м; в) 300 м; г)500 м.

13. Визначити колімаційну помилку візирної труби теодоліта:

КЛ 7º32′ 00 ; КП 187º30′ 00

а) 1’; б) 2’; в) 1’30”; г) 2’30”;

14. Допустиму нев’язку для нівелювання ІІІ класу підраховують за формулою

а) б)в)г)

15. Середню квадратичну помилку загальної арифметичної середини обчислюють за формулою

а)б);в)

Розглянуто на засіданні кафедри _________________

пр. № ­­­­­___ від "____" _________ 2012 р.

Завідувач кафедри ___________________

Час проведення тестування – ­­­ 45 хв

1. Точність визначення точок висотних ходів в плані не повинна перевищувати

а) 0.5мм б) 0.8 мм в) 1.0 мм; г)1.5 мм

2. Знаючи довжину лінії на плані вирахувати, як її довжину на місцевості

а) діленням довжини лінії на зменшений в 20 раз знаменник масштабу

б) діленням довжини лінії на зменшений в 100 раз знаменник масштабу

в) множенням довжини лінії на плані на зменшений в 100 раз знаменник чисельного масштабу г) множенням довжини лінії на плані на збільшений в 100 раз знаменник чисельного масштабу

3. Візирна вісь труби повинна бути до осі обертання труби

а) перпендикулярною ; б) паралельною

4. Якої довжини має бути хід геометричного нівелювання III класу при допустимій нев’язці 30 мм?

а) 10 км; б) 12 км; в) 16 км; г) 9 км.

5.Максимальна довжина сторони полігонометрії 4 класу

а) 500 м; б) 1 км; в) 2 км; г) 3 км.

6.В якому методі топографічної зйомки електронні тахеометри находять широке застосування?

а) комбінований; б) фототеодолітний; в) тахеометричний; г) мензульний.

7.За якою формулою визначають середню квадратичну помилку виміру горизонтального

кута в мережі тріангуляції?

а)Гаусса б) Бесселя; в) Ферреро; г) Петерса.

8.Скільки існує етапів розмічувальних робіт для будівництва інженерних споруд?

а) чотири; б) два; в) три; г) п’ять.

9. Рекогностування геодезичних пунктів проводять:

а) перед створенням проекту мережі; б) при перенесенні запроектованих пунктів на карті в натуру; в) при створенні геодезичної мережі.

10. Від чого залежить середня квадратична помилка вимірювання відстаней?

а) - с.к.п. залежить від постійної поправки. б) - с.к.п. залежить від довжини лінії.

в) - с.к.п. залежить від еталонування частот далекоміра.

11. Скільки основних осей у теодоліта

а) чотири; б) дві; в) три; г) п’ять

12. Роботу на станції нівелювання ІУ класу починають з горизонтування приладу за умови різніці плечей не більше

а) 1м б) 5 м в)10 м г)3 м

13. Помилка нанесення дециметрових інтервалів на шашкові рейки для нівелювання ІІІ класу не повинна перевищувати:

а) 2.0 мм б)1.5 мм в)1.0 мм г)0.5 мм

14. Для визначення довжини сторони теодолітного ходу (неприступна відстань)вибирають точки так, щоб в трикутниках кути були:

а) не менше 300 і не більше 1500 б) не менше 200 і не більше 1500

в) не менше 300 і не більше 1200 г) не менше 200 і не більше 1200

15. Лінійку Дробишева Ф.В. використовують для:

а) досліджень дециметрових поділок рейок б) побудови координатної сітки

в) визначення відстаней по карті

Розглянуто на засіданні кафедри _________________

пр. № ­­­­­___ від "____" _________ 2012 р.

Завідувач кафедри ___________________