Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПЕ робоча програма.docx
Скачиваний:
15
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
845.14 Кб
Скачать

Міністерство освіти та науки України каховський державний агротехнічний коледж

Для студентів спеціальності 5.03050901 бухгалтерський облік

Укладач: Посунько Наталія Степанівна – викладач економічних дисциплін

вищої категорії, викладач-методист

Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії

соціально-гуманітарних дисциплін

та фізичного виховання

Протокол № ___ від «___» ____ 2015 р.

Голова ЦК: ___________ О.А. Задерей

Програма складається з пояснювальної записки, де показано місце дисципліни в системі наук. Розкрито актуальність та необхідність вивчення політичної економії, завдання навчальної дисципліни, її предмет та сформовано алгоритм знань і вмінь, які отримають студенти в процесі її вивчення.

Має тематичний план.

Розкривається зміст тем програми. Розроблені матеріали до проведення семінарських занять. Виділені теми та питання для самостійного опрацювання їх студентами.

Запропонований перелік літератури.

Може використовуватися викладачами та студентами.

Програма складена на основі Типової програми дисципліни для аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації із економічних спеціальностей, затвердженої Науково-методичним центром аграрної освіти 01.03.2010 р. та з урахуванням практичного напрямку економічного розвитку України та глобалізацій них проблем.

Пояснювальна записка Місце і роль навчальної дисципліни «Політична економія» у формуванні особистості студента

Місце кожної держави у світі, рівень життя її громадян визначаються сьогодні рівнем людського розвитку та інтелектом нації. Освіта і компетентність стали найбільш вартісним товаром, серед яких важливе місце посіли економічні знання.

Людина живе у світі економічних явищ, вона купує і продає, отримує доходи і сплачує податки, управляє і підкоряється управлінським рішенням, наймається на роботу, розпочинає свою справу. Зрозуміло, що краще, коли людина чинить ці дії свідомо, раціонально використовуючи власні сили та різноманітні ресурси (землю, гроші, устаткування, час, інформацію, тощо).

Отже, економічні освіта і культура населення є необхідними умовами розбудови економічно міцної та незалежної держави.

Актуальним є економічне виховання людини, здатної сприймати ринкові перетворення, легко адаптуватися до змін у житті, вільно оперувати основними економічними поняттями. Це свідчить про необхідність формування у молодих громадян України не тільки таких рис як, діловитість, підприємливість, а найголовніше – економічної культури, а саме суспільство повинно бути зацікавлене, щоб кожен громадянин, незалежно від фахового спрямування, здобув певну суму систематизованих економічних знань.

Отже, виходячи з потреб особистості та держави, економічні дисципліни є одними із найголовніших, при формуванні професійних навиків у молоді.

Політична економія – теоретична основа вивчення економічних дисциплін. Вона передбачає формування системи знань про економічні закони та закономірності розвитку суспільства. Вивчення політичної економії, дасть можливість студентам глибше розуміти економічні процеси та явища, які відбуваються у нашій державі, і причинно-наслідкові зв’язки між ними.

Загальним об’єктом вивчення політичної економії є суспільство.

Метою для політичної економії як науки є - з’ясування сутності економічних законів розвитку суспільства та вироблення на основі цього наукових рекомендацій для формування економічної політики держави та економічного мислення населення, що має стати основою свідомого прийняття майбутніми спеціалістами власних економічних рішень, які забезпечать їм достатній рівень життєвої компетентності у сфері економічних відносин на рівні держави, родини та окремої особи.

Отже, політична економія – теоретична і методична основа вивчення економічного циклу дисциплін конкретно-прикладного та спеціального характеру. Її завданням є:

 • вивчення та пояснення причинно-наслідкових процесів та явищ економічного життя суспільства;

 • дослідження умов та характеру формування суспільного виробництва та умов відтворення його факторів;

 • розкриття механізму дії законів, що управляють господарським механізмом, з метою їх ефективного використання;

 • вироблення рекомендацій, програм, практичних заходів, скерованих на формування соціально-орієнтованої економічної системи суспільства;

 • виховання цивілізованих господарів, відповідальних громадян, обізнаних споживачів і платників податків, кмітливих і розумних інвесторів.

Предметом політичної економії є – вивчення закономірностей функціонування і розвитку системи економічних відносин між суб’єктами ринкової економіки.

У результаті вивчення дисципліни «Політична економія» студенти повинні:

ЗНАТИ:

 • зміст основних понять, категорій, законів ринкової економіки;

 • сутність та структуру економічної системи;

 • економічний зміст відносин власності, розподілу, обміну та споживання матеріальних та духовних благ у суспільстві;

 • механізм становлення та розвиток різних форм власності;

 • суть товарно-грошових відносин та конкуренції, як основних елементів ринкової економіки;

 • тенденції розвитку світового господарства, проблеми інтеграції економіки України в світовий ринок.

УМІТИ:

 • дати наукове тлумачення особливостей формування і розвитку товарно-грошових відносин, в умовах сучасної ринкової економіки України;

 • здійснювати аналіз соціальної спрямованості господарської діяльності і економічного становища населення;

 • приймати практичні рішення щодо оптимального застосування набутих знань при виконанні своїх професійних обов’язків;

 • орієнтуватися в глобальних проблемах економічного розвитку світогосподарських зв’язків, інтеграції України в систему міжнародного поділу праці.

Знання і вміння студентів при вивченні політичної економії будуть формуватися повним комплексом основних методів навчання і викладання: словесного, наочного, демонстраційного і практичного. У процесі викладання використовуватимуться модульна, гуманістична та інформаційна технології навчання. Заняття проводитимуться лекційно-семінарською формою із застосуванням інтерактивних методик навчання.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з/п

Назва розділу, модуля, теми програми

О б с я г г о д и н

За типовою програмою

За адаптованою програмою

Всього

з них

Всього

з них

Л

С

С. р.

Л

С

С. р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Модуль І

Змістовий модуль 1. Загальні основи суспільного виробництва та закономірності його розвитку

1

Тема 1. Політична економія як фундаментальна суспільна наука

8

2

2

4

8

2

2

4

2

Тема 2. Виробництво і його основні чинники

10

4

2

4

8

2

2

4

3

Тема 3. Економічні потреби суспільства і роль виробництва в їх задоволенні

6

2

2

2

6

2

2

2

4

Тема 4. Економіка суспільства як сукупність видів економічної діяльності

8

2

2

4

8

2

2

4

5

Тема 5. Відносини власності в економічному житті суспільства

8

2

2

4

8

2

2

4

Разом за змістовим модулем 1

40

12

10

18

38

10

10

18

Модуль ІІ

Змістовий модуль 2. Фундаментальні поняття ринкової економіки та її інфраструктури

6

Тема 1. Товарне виробництва і товарно-грошові відносини

12

3

3

6

10

4

2

4

7

Тема 2. Загальні основи ринку. Суб’єкти ринкової економіки.

12

5

3

4

12

4

4

4

8

Тема 3. Змішана економіка та її типи

10

4

2

4

10

4

2

4

Разом за змістовим модулем 2

34

12

8

14

32

12

8

12

Модуль ІІІ

Змістовий модуль 3. Проблеми виробництва, розподілу і споживання суспільного сукупного продукту і світова економіка

9

Тема 1. Суспільний продукт і його форми

8

4

2

2

10

4

2

4

10

Тема 2. Розподіл національного доходу. Споживання, заощадження і добробут людини.

10

4

2

4

8

2

2

4

11

Тема 3. Економічне зростання і його чинники

6

2

2

2

10

4

2

4

12

Тема 4. Міжнародна економіка та її роль у зростанні добробуту людської спільноти світу.

10

4

2

4

10

4

4

2

Разом за змістовим модулем 3

34

14

8

12

38

14

10

14

Всього:

108

38

26

44

108

36

28

44

Примітка:

 • Л – лекційні заняття

 • С – семінарські заняття

 • С. р. – самостійне робота

Тематичний план складений у відповідності до навчального плану спеціальності «Бухгалтерський облік». Назва змістових модулів відповідає змісту тем програми навчальної дисципліни.

З М І С Т П Р О Г Р А М И