Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПЕ робоча програма.docx
Скачиваний:
15
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
845.14 Кб
Скачать

2. Зміст робочої навчальної програми дисципліни політична економія

заня-ття

Назва розділу, модуля, теми програми. Тема заняття та її короткий зміст.

Кількість годин

Форми та мето-ди проведення навчальних занять

Навчально-методична література та унаочнення

Самостійна робота студентів

Форми контролю

Всього

З них

Л

С

СР

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Модуль №1. Загальні основи суспільного виробництва та закономірності його розвитку.

1

Тема 1. Вступ. Політична економія як фундаментальна суспільна наука.

Політична економія в системі еконо-мічних та суспільних наук.

Предмет політичної економії. Полі-тична економія як наука про виробничі відносини у взаємодії з продуктивни-ми силами.

Метод політичної економії. Загально-наукові та спеціальні методи пізнання економічних процесів.

Функції політичної економії: теоре-тико-пізнавальна, практична, методо-логічна, виховна.

Економічні категорії та економічні закони. Система економічних законів.

6

2

-

4

Форма: масова, лекція; ввідна

Методи: бесіда, пояснення, ілюстрація, проблемний, «мозкова атака», дискусійний

Л-12, т.1; §1-4; Л-13, р.1, §2; Л-19, р.1, §2; Л-17, т.1, §1-2

Економічний словник-довідник

Форма: індивідуальна

Методи: робота з навч. літ. складання тез виступу на запитання:

1. Зародження, еволюція та етапи становлення по-літичної економії.

2. Економічні закони як регулятор виробництва.

3. Політична економія і економічна політика.

Єдність політичної еко-номії і господарської практики. 4. Роль політи-чної економії в здійсненні суспільно-економічних процесів в Україні

Вхідний:

бесіда,

вибіркове опитування

Поточний:

бесіда по ходу викладу навчального матеріалу

Підсумковий:

модульний, іспит

2

Тема 1. Семінарське заняття

Розкрити предмет політичної еко-номії як науки про виробничі відно-сини у взаємодії з продуктивними силами та суть економічних законів, механізм їх дії і використання.

Вивчивши дану тему, студенти

знатимуть:

 • суть основних політекономічних категорій та економічних законів;

 • зміст предмету політичної економії та суть загальних і спеціальних методів пізнання економічних явищ і процесів;

 • функції політичної економії;

умітимуть:

 • характеризувати основні етапи становлення та розвитку політичної економії;

 • пояснити роль політичної економії у здійсненні суспільно-економічних процесів в Україні.

2

2

Форма:

індивідуально-групова,

семінар (повторно-узагальнюючий)

Методи: бесіда, історичний,

логічний,

проблемно-пошуковий, колективно

розумової

діяльності, обговорення індивідуальних виступів,

Міні

плакати

Мультимедійна презентація

Економічний словник-довідник

Виконання завдань у робочому зошиті

Вхідний:

бесіда,

вибіркове опитування

Поточний:

тестування,

економ. дик-тант, перевірка складених тез виступів та виконаних завдань

3

Тема 2. Виробництво і його основні чинники

Зміст виробництва та його складові елементи. Процес виробництва як взаємодія продуктивних сил та виробничих відносин.

Продуктивні сили суспільства, їх функціональна структура.

Виробничі відносини, їх суть, сис-тема і структура.

Структура суспільного виробництва: матеріальне і нематеріальне виробництво, сфера послуг.

Основні чинники виробництва: ро-боча сила та її властивості; засоби і предмети праці; земля як фактор ви-робництва. Підприємництво, наука, інформація та час як фактор вироб-ництва ХХІ століття.

Цілі і наслідки виробництва. Спосіб виробництва та формації.

6

2

-

4

Форма: масова, лекція;

тематична

Методи: бесіда, історичний,

логічний,

проблемно-пошуковий, інформаційний,

інтерактивні: «мозковий штурм»

Л-12, т.2; §1; т.5, §1; Л-13, р.4, §2, §9-10; р.1, §2-3; Л-17, т.4, §1

Економічний словник-довідник

презентація теми

Форма: індивідуальна

Методи: робота з навч. літ. складання тез виступу на запитання:

1. Виробництво як процес суспільної праці. Людина як основний елемент продуктивних сил.

2. Виробнича і соціальна інфраструктура, їх суть.

3. Суспільний продукт як результат суспільного виробництва.

4. Технологічний спосіб виробництва. НТП та його форми. НТР та її характерні особливості.

Вхідний:

бесіда,

вибіркове опитування

Поточний:

бесіда по ходу викладу навчального матеріалу

Підсумковий:

модульний, іспит

4

Тема 2. Виробництво і його основні чинники.

Семінарське заняття

Аналіз суті процесу виробництва, його структури та основних чинників. Характеристика НТП та НТР, їх цілі та наслідки.

Вивчивши дану тему, студенти

знатимуть:

 • зміст виробництва та його складові елементи;

 • суть та структуру суспільного виробництва; його фази: виробництво, розподіл, обмін і споживання;

 • структуру продуктивних сил і систему виробничих відносин;

 • основні чинники виробництва: праця, земля, капітал, підприємництво, наука, інформація, час;

умітимуть:

 • аналізувати взаємозв’язки та супе-речності між продуктивними силами та виробничими відносинами;

 • характеризувати цілі та наслідки суспільного виробництва; НТП та НТР.

2

-

2

-

Форма:

індивідуально-групова,

семінар-діалог

Методи: бесіда, історичний,

логічний,

проблемно-пошуковий, колективно

розумової

діяльності, обговорення індивідуальних виступів

Міні

плакати

Економічний словник-довідник

Виконання завдань у робочому зошиті

Вхідний:

бесіда,

вибіркове опитування

Поточний:

тестування,

економ. дик-тант, перевір-ка складених тез виступів та виконаних завдань, обго-ворення вис-тупів

5

Тема 3. Економічні потреби суспільства і роль виробництва в їх задоволенні

Сутність потреб і особливості їх розвитку.

Класифікація економічних потреб та їх структура.

Закон зростання потреб та механізм його дії. Безмежність потреб. Обме-женість ресурсів.

4

2

-

2

Форма: масова, лекція;

тематична

Методи: бесіда, історичний,

логічний,

проблемно-пошуковий, інформаційний,

Л-13, р.3, §7;

Л-23, гл.2, §1-4;

презентація теми

схемо-конспекти

Форма: індивідуальна

Методи: робота з навч. літ. складання тез виступу на запитання:

1. Потреби як спонукальний мотив економічної діяльності людей.

2. Роль виробництва у за-доволенні економічних потреб суспільства.

3. Основні тенденції фор-мування сучасної струк-тури суспільних потреб.

4. Економічні інтереси та їх класифікація.

Вхідний:

бесіда,

вибіркове опитування

Поточний:

бесіда по ходу викладу навчального матеріалу

Підсумковий:

модульний, іспит

6

Тема 3. Економічні потреби суспільства і роль виробництва в їх задоволенні

Семінарське заняття

Розкрити суть проблеми: «У політич-ній економії немає, можливо, жодного предмета, пояснення якого було б таким важливим, як потреби. Як би ви не обмежували їх коло, вони все-таки залишатимуться в її межах і притому в тих межах, до яких, як до центру, тяжітимуть усі висновки науки». (Володимир Вернадський).

Охарактеризувати проблему вибору як наслідок суперечності між безмежні-стю потреб і обмеженістю ресурсів.

Вивчивши дану тему, студенти

знатимуть:

 • економічну суть категорії «потреби» та їх структуру;

 • зміст закону зростання потре;

 • суть поняття «економічні інтереси» та їх структуру;

умітимуть:

 • пояснити роль виробництва у задово-ленні економічних потреб;

 • характеризувати взаємозв’язок між потребами і споживанням;

 • розкрити роль основних чинників, які впливають на формування сучасної структури суспільних потреб.

2

-

2

-

Форма:

індивідуально-групова,

семінар-діалог

Методи: бесіда, історичний,

логічний,

проблемно-пошуковий,

колективно

розумової

діяльності, обговорення індивідуальних виступів,

Міні

плакати

презентація теми

Економічний словник-довідник

Виконання завдань у робочому зошиті

Вхідний:

бесіда,

вибіркове опитування

Поточний:

тестування,

економ. дик-тант, перевірка складених тез виступів та виконаних завдань, обго-ворення вис-тупів

7

Тема 4. Економіка суспільства як сукупність видів економічної діяльності.

Економічна система суспільства: її суть, форми, структура.

Суть і види економічної діяльності. економічна діяльність як процес су-спільної праці.

Суспільний поділ праці як матеріаль-на основа економічних відносин.

Джерела і рушійні сили розвитку економіки суспільства. Економічні суперечності, їх суть, характер і класифікація.

Ефективність суспільної економіки та її показники. Економічна та соціальна ефективність.

6

2

-

4

Форма: масова, лекція;

тематична

Методи: бесіда, історичний,

логічний,

проблемно-пошуковий, інформаційний,

Л-12,т.5, §2-3; Л-17, т.2, §1-2; т.5, §2; Л-13, р.3, §8

Форма: індивідуальна

Методи: робота з навч. літ. виписати визначення:

Форми суспільного поділу праці: загальна, часткова, одинична. Основні організаційно-економічні форми суспільного поділу праці: спеціалізація виробництва, кооперація, концентрація та комбінування.

Основні напрямки підви-щення ефективності економічної системи сус-пільства.

Вхідний:

бесіда,

вибіркове опитування

Поточний:

бесіда по ходу викладу навчального матеріалу

Підсумковий:

модульний, іспит

8

Тема 4. Економіка суспільства як сукупність видів економічної діяльності.

Семінарське заняття

Формаційний та цивілізаційний пі-дходи до періодизації суспільного розвитку.

Економічна система, її сутність, цілі й основні структурні елементи.

Типи економічних систем. Розв’язання ситуаційних задач ефе-ктивності суспільної економіки та логічних завдань визначення джерел і рушійних сил розвитку економіки України.

Вивчивши дану тему, студенти

знатимуть:

 • суть, структуру та форми економічної системи;

 • види економічної діяльності;

 • суть суспільного поділу праці та його форми;

умітимуть:

 • характеризувати джерела і рушійні сили розвитку економіки суспільства;

 • обґрунтувати основні напрямки підвищення ефективності економічної системи суспільства.

2

-

2

-

Форма:

індивідуально-групова,

семінар-діалог

Методи: бесіда, історичний, ло-гічний, пробле-мно-пошуковий,

колективно ро-зумової діяль-ності, обговоре-ння індивідуа-льних виступі,

Економічний словник-довідник

Виконання завдань у робочому зошиті

Вхідний:

бесіда,

вибіркове опитування

Поточний:

тестування,

економ. дик-тант, перевірка складених тез виступів та виконаних завдань, обго-ворення вис-тупів

9

Тема 5. Відносини власності в економічному житті суспільства.

Суть власності, її економічний та юридичний зміст. Об’єкти та суб’єкти власності.

Роль власності в системі економічних відносин. Економічні форми реалізації власності.

Еволюція типів і форм власності. Основні тенденції у відносинах власності на сучасному етапі.

6

2

-

4

Форма: масова, лекція; темати-чна

Методи: бесіда, історичний, ло-гічний, пробле-мно-пошуковий, інформаційний,

Л-12, т.3, §1-4; Л-13. р.7, §15-17

презентація теми

Форма: індивідуальна

Методи: робота з навч. літ. скласти тези виступів:

1. Суспільство і регламе-нтація прав власника.

2. Відносини власності в Україні. Форми, проблеми

3. Роздержавлення та при-ватизація власності в Україні: суть, необхідність, форми та методи.

Вхідний:

бесіда,

вибіркове опитування

Поточний:

бесіда по ходу викладу навчального матеріалу

Підсумковий:

модульний, іспит

10

Тема 5. Відносини власності в економічному житті суспільства.

Розв’язання логічних завдань з ви-значення місця власності в еконо-мічній системі. Обґрунтування змісту поняття «право власності» та новітніх тенденцій у розвитку відносин власності та їх причини.

Вивчивши дану тему, студенти

знатимуть:

 • економічний та юридичний зміст власності;

 • об’єкти, суб’єкти та типи власності;

 • економічні форми реалізації власності;

умітимуть:

 • характеризувати форми власності та основні тенденції їх розвитку на сучасному етапі;

 • пояснити необхідність роздержавлення та приватизації власності в Україні та наслідки від цих процесів.

2

-

2

-

Форма:

індивідуально-групова,

семінар-діалог

Методи: бесіда, історичний, ло-гічний, пробле-мно-пошуковий,

колективно ро-зумової діяль-ності, обговоре-ння індивідуа-льних виступів,

Міні плакати

Л-23, гл.3, §3-4;

Виконання завдань у робочому зошиті

Вхідний:

бесіда,

вибіркове опитування

Поточний:

тестування,

економ. дик-тант, перевір-ка складених тез виступів та виконаних завдань, обго-ворення вис-тупів

Модуль №2. Фундаментальні поняття ринкової економіки та її інфраструктури

11

Тема 6. Товарне виробництва і товарно-грошові відносини

Товарне виробництво, його еволюція, суперечності та характерні риси.

Товар і його властивості.

Величина вартості та фактори, що на неї впливають.

Суперечності між споживчою вар-тістю та вартістю товару.

Закон вартості, його функції та механізм дії.

4

2

-

2

Форма: масова, лекція; темати-чна

Методи: бесіда, історичний, ло-гічний, пробле-мно-пошуковий, інформаційний,

презентація теми

Л-12, т.6, §1-4; Л-13, р.8, §18-21; Л-23, гл.5, §4-7

Форма: індивідуальна

Методи: робота з навч. літ. скласти тези виступів:

1. Основні форми економі-чного життя людей.

2. Натуральне господарст-во.

3. Теорії вартості та їх різновиди.

Вхідний:

бесіда,

вибіркове опитування

Поточний:

бесіда по ходу викладу навчального матеріалу

Підсумковий:

модульний, іспит

12

Тема 6. Товарне виробництва і товарно-грошові відносини

Походження, сутність і функції грошей. Теорії грошей.

Грошовий обіг і його закони.

Грошова система: суть, елементи, типи.

4

2

-

2

Форма: масова, лекція; темати-чна

Методи: бесіда, історичний, ло-гічний, пробле-мно-пошуковий, інформаційний,

презентація теми

Л-12, т.7, §1-3; Л-13, р.9, §22-25; Л-23, гл.6, §1-6

Форма: індивідуальна

Методи: робота з навч. літ. скласти тези виступів:

1. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки. Антиінфляційна політика держави.

2. Грошова система Украї-ни: проблеми та перспе-ктиви.

Вхідний:

бесіда,

вибіркове опитування

Поточний:

бесіда по ходу викладу навчального матеріалу

13

Тема 6. Товарне виробництва і товарно-грошові відносини

Семінарське заняття

Розв’язання гіпотетичних, ситуаці-йних та логічних завдань з питань визначення вартості товару; функцій грошей та грошового обігу і його законів; інфляції та її соціально-економічних наслідків.

Вивчивши дану тему, студенти

знатимуть:

 • суть та характерні риси натурального господарства;

 • умови виникнення та основні риси товарного виробництва;

 • суть та основні риси товару як економічної категорії;

 • зміст та функції закону вартості;

 • суть грошей і грошового обігу;

умітимуть:

 • аналізувати грошову систему та її основні елементи;

 • пояснити суть та соціально-економічні наслідки інфляції.

2

-

2

-

Форма:

індивідуально-групова,

семінар (узагальнюю-чий)

Методи: бесіда, історичний, ло-гічний, пробле-мно-пошуковий,

колективно ро-зумової діяль-ності, обговоре-ння індивідуа-льних виступів,

Міні плакати

презентація теми

Виконання завдань у робочому зошиті

Вхідний:

бесіда,

вибіркове опитування

Поточний:

тестування,

економ. дик-тант, перевірка складених тез виступів та виконаних завдань, обго-ворення вис-тупів

14

Тема 7. Загальні основи ринку. Суб’єкти ринкової економіки.

Поняття ринку, його характерні риси та функції. Ринок як форма організації суспільного виробництва.

Ринкова інфраструктура, її сутність, елементи та функції.

Ринковий механізм та його основні елементи: попит, пропозиція, ринкова ціна, економічна конкуренція. Ринкова рівновага та механізм її досягнення.

Конкуренція і ринок. Основні види конкуренції. Типи конкурентної по-ведінки. Економічний закон конку-ренції.

Моделі ринкової економіки.

4

2

-

2

Форма: масова, лекція; темати-чна

Методи: бесіда, історичний, ло-гічний, пробле-мно-пошуковий, інформаційний,

презентація теми

Л-12, т.8, §1-2, §3-4; Л-13, р.10, §26-27, §28-29; р.11, §30-34; Л-23, гл.7, §1-2, 5; гл.8, §1-2, 4; гл.9, §1-5

Форма: індивідуальна

Методи: робота з навч. літ. скласти тези виступів:

1. Структура та види ринку. Класифікація ринку за суб’єктами та об’єктами ринкових відносин.

2. Ключові проблеми фор-мування ринку праці в Україні.

3. Монополія і конкурент-ція. Форми монополії. Еко-номічні наслідки моно по-лізму. Антимонопольне законодавство і анти моно-польна політика.

Вхідний:

бесіда,

вибіркове опитування

Поточний:

бесіда по ходу викладу навчального матеріалу

Підсумковий:

модульний, іспит

15

Тема 7. Загальні основи ринку. Суб’єкти ринкової економіки.

Різноманітність суб’єктів ринкової економіки.

Матеріальні основи функціонування підприємств.

Капітал.

Підприємництво, його суть, принци-пи, умови виникнення та функції. Форми та види підприємництва.

4

2

-

2

Форма: масова, лекція; темати-чна

Методи: бесіда, історичний, ло-гічний, пробле-мно-пошуковий, інформаційний,

презентація теми

Л-12, т.11, §1-3; Л-13, р.15, §48-49, §50-51; Л-23, гл.7, §3; гл.10, §1-4; гл.11, §1-4

Форма: індивідуальна

Методи: робота з навч. літ скласти тези виступів:

1. Підприємство як голов-ний суб’єкт ринкової економіки та її первинна ланка. Принципи та функції діяльності підп-риємств. Види підпри-ємств.

2. Витрати виробництва, їх сутність та класифікація. Прибуток як кінцева мета діяльності підприємства (фірми).

3. Малий бізнес та його роль у економіці.

Економічні основи розвитку підприємницької діяльності в Україні.

Вхідний:

бесіда,

вибіркове опитування

Поточний:

бесіда по ходу викладу навчального матеріалу

Підсумковий:

модульний, іспит

16

Тема 7. Загальні основи ринку. Суб’єкти ринкової економіки.

Розгляд проблем ринкового меха-нізму та його основних елементів: попит, пропозиція, ринкова ціна, економічна конкуренція.

Обговорення функціонування різних видів бірж в Україні.

2

-

2

-

Форма:

індивідуально-групова,

семінар (узагальнюю-чий)

Методи: бесіда, історичний, ло-гічний, пробле-мно-пошуковий,

обговорення індивідуальних виступів

Міні плакати

презентація теми

Вхідний:

бесіда,

вибіркове опитування

Поточний:

тестування,

перевірка складених тез виступів та виконаних завдань, обго-ворення вис-тупів

17

Тема 7. Загальні основи ринку. Суб’єкти ринкової економіки.

Розгляд і обговорення проблем підприємницької діяльності. (Зустріч із підприємцями)

Логічне вирішення завдань з витрат виробництва і прибутку. (Практична робота)

Вивчивши дану тему, студенти

знатимуть:

• визначення ринку, його функції та види;

• суть та функції ринкової інфрас-труктури;

• суть та матеріальні умови функ-ціонування підприємств і їх види;

• форми та види підприємницької діяльності;

• суть конкуренції як економічної категорії; основні її види та методи;

умітимуть:

• характеризувати основні елементи ринкового механізму;

• порівнювати моделі ринкової еко-номіки;

• розкривати роль підприємництва в економіці;

• пояснити роль конкуренції в рин-ковій економіці.

2

-

2

-

Форма:

індивідуально-групова,

інтегрований семінар

Методи: бесіда, проблемно-по-шуковий, коле-ктивно розумо-вої діяльності,

Виконання завдань у робочому зошиті

Вхідний:

бесіда,

вибіркове опитування

Поточний:

тестування,

обговорення виступів, перевірка вирішених завдань

18

Тема 8. Змішана економіка та її типи.

Основні засади теоретичного аналізу змішаної економіки. Сутність змішаної економіки, умови і причини її виникнення.

Типи і структура змішаної еконо-мічної системи. Механізм функці-онування сучасних змішаних економік.

4

2

-

2

Форма: масова, лекція; темати-чна

Методи: бесіда, історичний, ло-гічний, пробле-мно-пошуковий, інформаційний,

презентація теми

Л-12, т.8, §4; Л-13, р.31, §98, р.10 §28; Л-23, гл.4, §1-5; гл.20, §1-3;

Форма: індивідуальна

Методи: робота з навч. літ скласти тези виступів:

1. Характерні риси і націо-нальні особливості змі-шаних економік.

2. Змішана економічна си-стема і соціально-еконо-мічна система суспільства.

Вхідний:

бесіда,

вибіркове опитування

Поточний:

бесіда по ходу викладу навчального матеріалу

Підсумковий:

модульний, іспит

19

Тема 8. Змішана економіка та її типи.

Економічна роль і функції держави у змішаній економіці. Сучасні методи державного регулювання у змішаній економіці. Державний перерозподіл доходів і ресурсів.

Модель кругообігу ресурсів, про-дуктів і доходу у змішаних еконо-мічних системах.

Змішана економіка України: сутність, проблеми формування і функціонування, перспективи розвитку.

4

2

-

2

Форма: масова, лекція; темати-чна

Методи: бесіда, історичний, ло-гічний, пробле-мно-пошуковий, інформаційний,

презентація теми

Л-12, т.8, §4; Л-13, р.31, §98, р.10 §28; Л-23, гл.4, §1-5; гл.19, §1-3;

Форма: індивідуальна

Методи: робота з навч. літ скласти тези виступів:

1. Змішана економіка і приватний сектор. Домо-господарства як підси-стема приватного сектору змішаної економічної системи.

2. Економічні функції домогосподарств.

3. Фірми як підсистеми приватного сектору змі-шаної економічної сис-теми.

Вхідний:

бесіда,

вибіркове опитування

Поточний:

бесіда по ходу викладу навчального матеріалу

Підсумковий:

модульний, іспит

20

Тема 8. Змішана економіка та її типи.

Семінарське заняття

Розв’язання логічних завдань про-блеми формування і функціонування, перспективи розвитку змішаної економіки України.

Вивчивши дану тему, студенти

знатимуть:

• сутність змішаної економіки, умови і причини її виникнення;

• економічна роль і функції держави у змішаній економіці;

умітимуть:

• характеризувати сучасні методи державного регулювання у змішаній економіці;

• пояснити економічні функції домогосподарств;

• пояснити модель кругообігу ресу-рсів, продуктів і доходу у змішаній економіці.

2

-

2

-

Форма:

індивідуально-групова,

семінар - діалог

Методи: бесіда, проблемно-по-шуковий, коле-ктивно розумо-вої діяльності

Виконання завдань у робочому зошиті

Вхідний:

бесіда,

вибіркове опитування

Поточний:

тестування,

обговорення виступів, перевірка вирішених завдань

Модуль №3. Проблеми виробництва, розподілу і споживання суспільного сукупного продукту і світова економіка.

21

Тема 9. Суспільний продукт і його форми

Суспільне відтворення: суть і основні риси. Умови відтворення.

Сукупний суспільний продукт як результат суспільного виробництва. Структура суспільного продукту: вартісна, натурально-речова, функціональна.

4

2

-

2

Форма: масова, лекція; темати-чна

Методи: бесіда, історичний, ло-гічний, пробле-мно-пошуковий, інформаційний,

презентація теми

Л-12, т.2, §3; т. 16, §1-3; Л-13, р.19, §60; Л-23, гл.15, §1-2;

Форма: індивідуальна

Методи: робота з навч. літ скласти тези виступів:

1. Валовий внутрішній продукт (ВВП) його відмінність від ВНП.

Вхідний:

бесіда,

вибіркове опитування

Поточний:

бесіда по ходу викладу навчального матеріалу

Підсумковий:

модульний, іспит

22

Тема 9. Суспільний продукт і його форми

Система національних рахунків та її характеристика.

Валовий національний продукт (ВНП) як основний показник у системі національних рахунків. Методи розрахунку ВНП: за витратами та доходами.

4

2

-

2

Форма: масова, лекція; темати-чна

Методи: бесіда, історичний, ло-гічний, пробле-мно-пошуковий, інформаційний,

презентація теми

Л-13, р.19, §60; Л-19, р.4, §1, с.376-386;

Л-23, гл.15, §3-5;

Форма: індивідуальна

Методи: робота з навч. літ скласти тези виступів:

1. Національне багатство і його відтворення. Суть і структура національного багатства.

Вхідний:

бесіда,

вибіркове опитування

Поточний:

бесіда по ходу викладу навчального матеріалу

Підсумковий:

модульний, іспит

23

Тема 9. Суспільний продукт і його форми

Семінарське заняття

Розв’язання гіпотетичних завдань з методики обчислення ВВП і ВНП. Розгляд проблем співвідношення між номінальними та реальними макроекономічними показниками.

Вивчивши дану тему, студенти

знатимуть:

• суть, основні риси та структуру сукупного суспільного продукту;

• сутність національного рахівництва як системи вимірів макрогосподарю-вання;

• суть та структуру національного багатства;

умітимуть:

• розкрити шляхи та умови відтво-рення сукупного продукту;

• розраховувати ВВП і ВНП за доходами та витратами.

2

-

2

-

Форма:

індивідуально-групова,

інтегрований семінар

Методи: бесіда, проблемно-по-шуковий, коле-ктивно розумо-вої діяльності, ігрові методи

Л-13, р.19, §61; Л-19, р.4, §1, с.386-396;

Виконання завдань у робочому зошиті

Вхідний:

бесіда,

вибіркове опитування

Поточний:

тестування,

обговорення виступів, перевірка вирішених завдань

24

Тема 10. Розподіл національного доходу. Споживання, заощадження і добробут людини.

Сутність національного доходу, його форми: вартісна, натурально-речова та функціональна.

Стадії руху національного доходу: виробництво, розподіл, перерозподіл, використання (споживання та нагромадження).

Споживання національного доходу, фонд споживання та його структура

Споживання і заощадження як фун-кції доходу. Чинники споживання та заощадження.

6

2

-

4

Форма: масова, лекція; темати-чна

Методи: бесіда, історичний, ло-гічний, пробле-мно-пошуковий, інформаційний,

презентація теми

Л-12, р.17, §1-3;

Л-23, гл.13,

§1-2, 4-5, 7

Л-13, р.22,

Форма: індивідуальна

Методи: робота з навч. літ скласти тези виступів:

1. Національний дохід як джерело розвитку суспільства.

2. Доходи населення, їх види і джерела формува-ння. Економічні та соці-альні доходи, трудові і нетрудові. Заробітна плата – основна форма доходів населення.

3. Суспільні фонди спожи-вання, їх сутність та види.

Рівень життя населення та його показники.

Вхідний:

бесіда,

вибіркове опитування

Поточний:

бесіда по ходу викладу навчального матеріалу

25

Тема 10. Розподіл національного доходу. Споживання, заощадження і добробут людини.

Семінарське заняття

Обговорення сутності і механізму розподілу доходів. Проблеми нері-вності у розподілі доходів. Рівень і якість життя та бідність. Стратегія подолання бідності в Україні. Соціальне партнерство.

Вивчивши дану тему, студенти

знатимуть:

• суть відносин розподілу;

• вартісну, натурально-речову та функціональну форму національного доходу;

• суть заробітної плати як економічної категорії;

• суть та види суспільних фондів споживання;

умітимуть:

• розкрити роль національного доходу в розвитку суспільства;

• охарактеризувати структуру доходів населення та джерела їх формування;

• охарактеризувати рівень життя населення.

2

-

2

-

Форма:

індивідуально-групова,

інтегрований семінар

Методи: бесіда, проблемно-по-шуковий, коле-ктивно розумо-вої діяльності, ігрові методи

Виконання завдань у робочому зошиті

Вхідний:

бесіда,

вибіркове опитування

Поточний:

тестування,

обговорення виступів, перевірка вирішених завдань

26

Тема 11. Економічне зростання і його чинники.

Економічне зростання: суть, типи, показники і значення. Нагромадження в механізмі зростання. Сутність, джерела і суб’єкти нагромадження.

Чинники економічного зростання. НТР, підвищення ефективності ка-піталовкладень, зростання продук-тивності праці.

4

2

-

2

Форма: масова, лекція; темати-чна

Методи: бесіда, історичний, ло-гічний, пробле-мно-пошуковий, інформаційний,

презентація теми

Л-12, т.18, §1-3;

Л-13, р.23, §76-78;

Л-23, гл.17,

§1-3, 5-6;

Л-19, р.4, с.464

Форма: індивідуальна

Методи: робота з навч. літ. скласти тези виступів:

1. Економічне зростання як основна мета економічної політики держави. 2. Теорії економічного зростання.

3. Стадії економічного зростання.

Вхідний:

бесіда,

вибіркове опитування

Поточний:

бесіда по ходу викладу навчального матеріалу

27

Тема 11. Економічне зростання і його чинники.

Циклічність економічного розвитку. Сутність і види економічних циклів. Економічні кризи. Шляхи виходу з криз. Проблема економічного зростання в Україні.

4

2

-

2

Форма: масова, лекція; темати-чна

Методи: бесіда, історичний, ло-гічний, пробле-мно-пошуковий, інформаційний,

презентація теми

Л-12, т.18, §1-3;

Л-13, р.23, §76-78;

Л-23, гл.17,

§1-3, 5-6;

Л-19, р.4, с.464; Л-18, с.281-298.

Форма: індивідуальна

Методи: робота з навч. літ скласти тези виступів:

1. Економічні кризи. Шляхи виходу з криз.

2. Проблема економічного зростання в Україні.

Вхідний:

бесіда,

вибіркове опитування

Поточний:

бесіда по ходу викладу навчального матеріалу

28

Тема 11. Економічне зростання і його чинники.

Семінарське заняття

Розгляд проблем сутності економі-чного зростання й економічного розвитку. Показники економічного зростання в різних країнах. Чинники економічного зростання та їх використання. НТР як рушійна сила економічного зростання. Сутність, основні риси, етапи і лідируючі напрямки НТР.

Вивчивши дану тему, студенти

знатимуть:

• суть, типи, показники і значення економічного зростання;

• стадії економічного зростання;

• сутність і види економічних циклів та причини їх виникнення;

умітимуть:

• розкрити роль нагромадження в механізмі зростання;

• дати характеристику економічним кризам;

• розкрити проблеми економічного зростання в Україні.

2

-

2

-

Форма:

індивідуально-групова,

інтегрований семінар

Методи: бесіда, проблемно-по-шуковий, коле-ктивно розумо-вої діяльності, ігрові методи

Виконання завдань у робочому зошиті

Вхідний:

бесіда,

вибіркове опитування

Поточний:

тестування,

обговорення виступів, перевірка вирішених завдань

29

Тема 12. Міжнародна економіка та її роль у зростанні добробуту людської спільноти світу.

Об’єктивні передумови виникнення світового господарства. Поняття світового господарства та етапи його розвитку.

Система міжнародних економічних відносин: міжнародна торгівля, міжнародний рух капіталу, міжнародна міграція робочої сили, міжнародний обмін технологіями, міжнародні валютні відносини.

4

2

-

2

Форма: масова, лекція;

Методи: бесіда, історичний, ло-гічний, пробле-мно-пошуковий, інформаційний,

презентація теми

Л-12, т.21, §1-2; т.22, §1-2;

Л-13, р.31, §99, 102;

Л-23, гл.21,

§1-6;

Л-19, с.627-652

Форма: індивідуальна

Методи: робота з навч. літ скласти тези виступів:

1. Структура і суперечності сучасного світового господарства та закономірності його функціонування.

Вхідний:

бесіда,

вибіркове опитування

Поточний:

бесіда по ходу викладу навчального матеріалу

Підсумковий:

модульний, іспит

30

Тема 12. Міжнародна економіка та її роль у зростанні добробуту людської спільноти світу.

Основні види інтеграційних формувань.

Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство.

4

2

-

2

Форма: масова, лекція; темати-чна

Методи: бесіда, історичний, ло-гічний, пробле-мно-пошуковий, інформаційний,

Л-12, т.21, §1-2; т.22, §1-2;

Л-13, р.31, §99, 102;

Л-23, гл.21,

§1-6; гл.22, §1-4;

Л-19, с.627-652

Форма: індивідуальна

Методи: робота з навч. літ скласти тези виступів:

1. Інтеграційні зв’язки та механізм міжнародного співробітництва України.

2. Економічні аспекти глобальних проблем.

Вхідний:

бесіда,

вибіркове опитування

Поточний:

бесіда по ходу викладу навчального матеріалу

31-32

Тема 12. Міжнародна економіка та її роль у зростанні добробуту людської спільноти світу.

Семінарське заняття

Обговорення проблем щодо форм міжнародних економічних відносин; європейської економічної співдруж-ності та євроінтеграційного курсу України.

Вивчивши дану тему, студенти

знатимуть:

• поняття світового господарства, його структуру;

• систему міжнародних економічних відносин;

• зміст економічних глобальних проблем цивілізації;

умітимуть:

• характеризувати основні риси сві-тового господарства та особливості розвитку міжнародних відносин;

• аналізувати шляхи розв’язання економічних глобальних проблем.

2

-

4

-

Форма:

індивідуально-групова,

інтегрований семінар

Методи: бесіда, проблемно-по-шуковий, коле-ктивно розумо-вої діяльності, ігрові методи

Виконання завдань у робочому зошиті

Вхідний:

бесіда,

вибіркове опитування

Поточний:

тестування,

обговорення виступів, перевірка вирішених завдань

Підготовка до семестрового іспиту, індивідуальні консультації

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.