Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПЕ робоча програма.docx
Скачиваний:
15
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
845.14 Кб
Скачать

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань 0305 Економіка підприємництва____________

(шифр і назва)

Нормативна дисципліна Політична економія

Модулів – 3

Спеціальність (професійне

спрямування):

Бухгалтерський облік

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

1-й

Загальна кількість годин – 108 год.

Семестр

3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента - 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

36 год.

Семінарські

 1. год.

Самостійна робота

44 год.

Індивідуальні завдання

Виконання домашньої контрольної роботи – 6 год.

Вид контролю: поточний; рубіжний; модульний;

підсумковий – семестровий__ екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1,45 / 1

для заочної форми навчання -

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: У широкому значенні - з’ясування суті економічних законів розвитку суспільства та вироблення на основі цього наукових рекомендацій для формування економічної політики держави та економічного мислення населення, що має стати основою свідомого прийняття майбутніми спеціалістами власних рішень, які забезпечать їм достатній рівень життєвої компетенції у сфері економічних відносин на рівні держави, родини та окремої особи.

У вузькому значенні – політична економія – теоретична основа вивчення економічних дисциплін. Вона передбачає формування системи знань про економічні закони та закономірності розвитку суспільства.

Необхідність вивчення - політична економія дасть можливість студентам, з наукової точки зору, розуміти економічні процеси та явища, які відбуваються у суспільстві, і причинно – наслідкові зв’язки між ними.

Завдання:

 • вивчення та пояснення причинно-наслідкових процесів та явищ економічного життя суспільства;

 • дослідження умов та характеру формування суспільного виробництва та умов відтворення його факторів;

 • розкриття механізму дії законів, що управляють господарським механізмом, з метою його ефективного використання;

 • вироблення рекомендацій, програм, практичних заходів, скерованих на формування соціально-орієнтованої економічної системи суспільства;

 • виховання цивілізованих господарів, відповідальних громадян, обізнаних споживачів і платників податків, кмітливих і розумних інвесторів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • зміст основних понять, категорій, законів ринкової економіки;

 • сутність та структуру економічної системи;

 • економічний зміст відносин власності, розподілу, обміну та споживання матеріальних та духовних благ у суспільстві;

 • механізм становлення та розвиток різних форм власності;

 • суть товарно-грошових відносин та конкуренції, як основних елементів ринкової економіки;

 • тенденції розвитку світового господарства, проблеми інтеграції економіки України у світовий ринок;

вміти:

 • дати наукове тлумачення особливостей формування і розвитку товарно-грошових відносин в умовах сучасної ринкової трансформації економіки України;

 • здійснювати аналіз соціальної спрямованості господарської діяльності і економічного становища населення;

 • приймати практичні рішення щодо оптимального застосування набутих знань при виконанні своїх професійних обов’язків;

 • орієнтуватися в глобальних проблемах економічного розвитку світових господарських зв’язків, інтеграції України в систему міжнародного поділу праці.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.