Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПЕ робоча програма.docx
Скачиваний:
15
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
845.14 Кб
Скачать

Місце політичної економії у економічній теорії

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ

Політична економія

МІКРОЕКОНОМІКА

МАКРОЕКОНОМІКА

МЕГАЕКОНОМІКА

Економічна теорія

Зведені дані

Курс

ІІ

Всього годин

Семестр

3

Всього годин на навчальну дисципліну

108

108

В тому числі: аудиторних

64

64

Із них: лекції

36

36

семінарські

28

28

лабораторно-практичні

-

-

Інші види занять:

самостійна робота

44

44

Консультації

+

+

Індивідуальні завдання

+

+

Контрольна робота

+

+

Форми підсумкового контролю: семестровий іспит

6

6

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 Березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

КАХОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

(повне найменування вищого навчального закладу)

Циклова комісія СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник директора

з навчальної роботи

____________ В.П. Замула

“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

( назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки 0305 Економіка та підприємництво_

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність 5003050901 Бухгалтерський облік__

(шифр і назва спеціальності)

відділення Агрономічно-бухгалтерське

(назва відділення)

- 2015 рік -

Робоча програма з Політичної економії для студентів_ІІ курсу 21 групи______

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки 0305 Економіка та підприємництво,___________________________

спеціальністю 5003050901 Бухгалтерський облік _____________________________

«03» вересня, 2015року - _25_ с.

Розробник: Посунько Наталія Степанівна – заст. директора з вих. роботи

викладач економічних дисциплін вищої категорії, викладач-методист

(вказати авторів, їхні посади, кваліфікаційні категорії та педагогічні звання)

Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії

Соціально - гуманітарних дисциплін та фізичного виховання

Протокол від « » вересня 2015 року № 1

Голова циклової (предметної) комісії ________________ О.А. Задерей

(підпис) (прізвище та ініціали)

« » вересня 2015 року

Схвалено методичною радою коледжу

Протокол від « » вересня 2015 року № 1

«___» вересня 2015 року Голова _______________ О.І. Коваленко

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________, 20__ рік

 __________, 20__ рік