Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Отчёт по екологии.docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
13.48 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Кафедра екології та сталого розвитку

Звіт

з навчальної практики

«Загальна екологія»

Виконавець:

студентка 2 курсу 3 групи ФРГП

Абравіт Ю. С.

Керівник:

к. б. н., доцент кафедри екології

Бойко П. М.

Херсон – 2014

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………….…3

Розділ 1. Теоретична частина……………………………………………….…4 1.1.Поняття про екосистему…………………………………………….4

1.2.Принципи та структура екосистеми………………………………..5

Розділ 2. Практична частина………………………………………………..…7

3.1.Індивідуальне завдання…………………………………………......7

3.2.Проективне покриття……………………………………………….8

3.3.Горизонтальна структура………………………………………..…9

3.4.Вертикальна структура…………………………………………..…9

3.5.Флора псамофітної екосистеми………………………………..….10

3.6.Фауна псамофітної екосистеми………………………………...…13

3.7.Рідкісні тварини і рослини………………………………………...15

3.8.Антропогенний вплив……………………………………………...16

3.9.Картосхема………………………………………………………….17

Висновки………………………………………………………………………19

Словник екологічних понять……………………………………………....…20

Список використаної літератури…………………………………………….21

ВСТУП

Метою практики є спрямовання студентів на розвиток пізнавальної діяльності, залучення їх до пошукової роботи, поглиблення та систематизації знань, умінь і навичок. Дати можливість студентам подивитися на предмет загальної екології з іншого боку, відкрити загадковий світ пізнання, спілкуючись із природою.

Значення проведення власних досліджень.

Дослідження закономірностей пристосування організмів до умов довкілля та взаємозв'язків з іншими групами організмів, міграції та поведінки організмів в певній екосистемі.

Велике значення мають екологічні дослідження, тому що вони дають нам можливість вивчити і досліджувати особливості тих чи інших екосистем, вплив на них людської діяльності, та їх взаємозв'язків між собою.

Розділ 1. Теоретична частина

1.1.Поняття про екосистему

Екосистема – це сукупність взаємопов’язаних організмів, які функціонують на даній території і взаємодіють з довкіллям таким чином, що потік енергії формує чітко визначені біотичні структури і кругообіг речовин між живою та неживою складовими. Екосистема – основна функціональна одиниця, оскільки до неї входять як організми, так і неживе середовище – компоненти, що мають взаємний вплив один на одного і потрібні для підтримання життя в тій її формі, яка існує на Землі (Одум, 1986).

Таким чином, екосистема — це біоценоз + його біотоп.

Рис 1.1.1. Структура екостеми

Термін «екосистема» ввів в обіг англійський еколог Артур Тенслі в 1935 році, а сучасне визначення йому надав Реймонд Ліндман в 1942 році в своїй класичній роботі по вивченню біології озера Міннесота. [1]

Основна функція екосистем – це підтримання життя та збереження всього живого. Ця функція неможлива без організмів, тоді як такі фактори як тепло, волога, світло, кислотність, сольовий режим та ін. характеризують не тільки біотичне, але й абіотичне середовище. У зв’язку з цим, виділяють дві групи чинників:

1. породжені власне живими організмами під час їх функціонування, які зникають (втрачають сенс) за межами життя;

2. та ті, що хоча й можуть зазнавати значних змін внаслідок функціонування екосистем, формуватися ними, або зовнішніми факторами, але існують поза межами живого (кліматичні, едафічні тощо).