Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Синьова Є.П. Тифлопсихологія.doc
Скачиваний:
130
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.23 Mб
Скачать

План практичного заняття

Тема: Предмет, завдання та принципи тифлопсихології. (2 год.)

1. Особливості психічного відображення при дефектах зору. Характеристика контингенту шкіл для сліпих та слабозорих.

2. Предмет тифлопсихології.

3. Основні завдання тифлопсихології.

4. Зв’язок тифлопсихології із суміжними науками.

5. Принципи тифлопсихології.

6. Методи вивчення психічних особливостей сліпих та слабозорих:

а) основні методи наукових досліджень;

б) додаткові методи;

в) різновиди експериментів у тифлопсихології.

Література до теми:

 1. Аліфанова Т.А. Концепція системи медико-соціальної реабілітації дітей з інвалідизуючою патологією очей. В ДНТБ України 03.08.98, № 369.

 2. Дети с глубокими нарушениями зрения. // Под ред. М.И. Земцовой и др. М.,1967.

 3. Дефектологічний словник. Вид. 2-е, доповнене. М., 1970. С. 253-254.

 4. Литвак А.Г. Пути развития отечественной тифлопсихологии. Автореферат дис. на соискание ученой степени доктора психологических наук . Л., 1974.

 5. Литвак А.Г. Тифлопсихология. М., 1985.

 6. Литвак А.Г. Некоторые теоретические вопросы тифлопсихологии. В сб. Особенности познавательной деятельности слепых и слабовидящих школьников. Л., 1972.

 7. Некрасова І.М. Психологічні особливості комунікативної сфери слабозорих дошкільників з афективною поведінкою. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. — К., 2002.

 8. Максименко С.Д. Основи генетичної психології. – К., 1998.

 9. Хрестоматия по истории тифлопедагогики. Составитель В.А.Феоктистова. -М., 1987

Тести для самоперевірки знань з теми.

1. Контингент учнів спеціальних шкіл для дітей з порушеннями зору складається з:

a) дітей зі станом зору від 0,00 до 0,04;

b) дітей зі станом зору від 0,05 до 0,2;

c) дітей зі станом зору від 0,02 до 0,4;

d) дітей з протікаючими захворюваннями очей;

e) дітей зі стаціонарними захворюваннями очей;

f) дітей з тимчасовими захворюваннями очей;

2. Гострота зору це:

a) здатність добре бачити предмети на відстані;

b) здатність розрізняти кольори;

c) здатність розрізняти деталі об’єкту під кутом зору 1°;

d) здатність бачити роздільно дві точки на мінімальній відстані між ними;

e) здатність бачити оточуючий світ.

3. Принципами тифлопсихології є:

a) компенсації дефекту;

b) детермінізму;

c) порівняння;

d) корекції розвитку;

e) вивчення в діяльності;

f) комплексності;

g) різнобічності;

h) розвитку;

i) історизму.

Правильні відповіді: 1. a, b, d, e; 2. e, d; 3. b, c, e, f, h, i

Завдання для лабораторного заняття.

Тема 1: Методи тифлопсихології (2 год.)

1. Під час відвідування школи для сліпих або слабозорих дітей, зібрати анамнестичні дані учнів початкових класів. Проаналізувавши ці дані, зробити висновки про розповсюдженість очних захворювань.

 1. Заповнити лист протоколу спостереження за ігровою діяльністю дітей під час відвідування дошкільного закладу.

 2. Під час лабораторного заняття на базі дошкільного закладу або школи для дітей з вадами зору провести спостереження за стійкістю уваги однієї дитини (за самостійно складеним планом).