Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1-59_Gimnastika.docx
Скачиваний:
199
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
142.71 Кб
Скачать

14.Методика розвитку гнучності.Надати приклади.

Гнучкість-це здатність виконувати рухи з великою амплітудою.для розвитку гнучкості застос. різні методи:

-повторні пружні рухи, які підвищують інтенсивність розтягування м’язів(нахили,похитування, присідання);

-виконнання рухів з якнайбільшою амплітудою;

-використання інерції руху окремих частин тіла;

-використ.додаткового опору,застос.обтяження;

-застос.активної допомоги партнера;

-тривале перебування в розтягнутому положенні.

Найефективніший є активно-силовий метод розв.гнучкості, який сприяє паралельному розвитку гнучкості і сили відповідних м’язових груп.

16.Основні форми занять гімнастикою в школі. Їх відмітні особливості

Гімнастика є основним засобом фіз.вих. школярів. За допомогою гімнастичних вправ розв’язують завдання всебічного фіз. розв. учнів,зміцнення їх здоров’я,оволодіння природними та спеціальними рух.навичками і розв.рух.якостей.розвиток науки про фіз.вих. і досягнення практики в цій галузі сприяли виникненню таких форм,як ранкова гігієнічна г-ка, г-ка до уроків, фізкульт.хв, фізкульт.паузи, заняття в гімнаст.гуртках. у школі гімнастику проводять у вигляді урочних(навч.секційні уроки,загальної фіз.підгот.,спортивно-тренув.,лікувальні) і неурочних форм(г-ка до занять,ввідна г-ка,фізкульт.хв, фізкульт.паузи, гігієнічна г-ка,заняття атлет г-кою. Ці заняття проводять у режимі робочого дня) роботи з учнями.поєднання урочних і неурочних форм занять дає змогу вчителеві повноцінно розв’язувати завдання фіз.вих.та ефективно сприяти впровадженню фіз.культ.і спорту в повсякденний побут.

17. Групи гімнастичних вправ та їх характеристика

1.вправи для загального розвитку рух.якостей і функціональних можливостей організму. Це вправи стройові і зрв, вправи з використання приладів массового типу та різних предметів,рух.і спортивні ігри,естафети,подолання перешкод,піднімання та перенесення вантажу.

2.вправи для формування життєво потрібних навичок і вмінь(ходьба,біг,лазіння,подолання перешкод…);

3.вправи для розв'язання завдань спеціалізованого вдосконалення рухових якостей і здібностей,оволодіння технічною майстерністю,вих.моральних і вольових якостей(впр.на гімнастичних приладах,вільні рухи,опорні стрибки,акробатичні впр.,впр. з худ.г-ки).

Залежно від поставленої мети і метод.оформлення за допомогою цих г-чних впр.можна розв'яз.різні пед.або оздоровчо-гігієн.завд.(лазіння по канату розвив.швидкість,а якщо лазити в швидкому темпі, то розвив.швидкісно-силові якості).

18.Види гімнастики та їх характеристика.

Перша група-загальнорозвиваючі види-1.основна гімнастика(розв’язують такі завдання-загальна фіз.підгот.учнів,гармонійний розв.рух.якостей і здібностей,підвищ.життєдіяльності орг.характерними засобами є стройові вправи,загально розвив.і прикладні,вільні вправи і вигляді нескладних комбінацій,природні вправи у вигляді ходьби,рух.ігри).2.гігієнічна г-ка(збереження і зміцнення здоров’я,загартування орг.,підвищ.працезд.це-комплекси фіз.вправ,що охоплюють основні групи м’язів і розв.сс та дс,ходьба,легкий біг,прогулянки на свіжому повітрі,масаж,використ.природних факторів для загартовування); 3.атлетична г-ка(формув.гарної постави,розвиток рельєфної мускулатури,зміцнення здоров’я і загартовування організму. основні засоби атлет г-ки:зрв,головним чином з предметами-обтяженнями:гирями, гантелями…обтяження використовують для збільшення фіз.навант.і більш ефективного впливу вправ на мускулатуру).

Друга група-спортивні види-1.спортивнв г-ка(сприяти досягненню високої спортивної майстерності,ці завдання здійснюються на базі всебічної фіз.підгот.,особливість спорт. г-ки є всебічна фізична підгот. І участь у змаганнях.основними засобами спорт. г-ки є вправи, що становлять зміст гімнастичного багатоборства-чол.-вільні вправи,вправи на перекладині,брусах,кільцях,на коні з ручками і стрибки,а в жінок-вільні вправи,вправи на брусах різної висоти та колоді і стрибки. до засобів спорт.г-ки ще належат стройові вправи,зрв,акробатичні і з худ.г-ки.критерієм оцінки рівня підготовленості гімнаста є складність вправ,як він їх виконує, і якість виконань,оцінюється в балах).2.акробатика(всебічна фіз.підгот. і участь у змаганнях. види акробатики:акробатичні стрибки,статичні вправи типу балансування,вправи типу вольтижування,стрибкові вправи на батуті,якість виконання вправ оцінюється в балах).3.художня г-ка(має однакові завдання що і спорт.г-ка та акробатика,але відрізняються характером вправ і способом їх виконання.вона є дійовим засобом естет виховання,вих.почуття краси і виразності рухів.нею займаються лише жінки.основним її змістом є вільні вправи без предметів і з предметами,під музичний супровід,оцінюється в балах.в акробатиці і худ.гімнастиці,як і в спорт. г-ці є обов’язкові вправи, що визнач. Єдиною класифікаційною програмою, і вправи довільні).

Третя група-прикладні види (мають допоміжне значення для розв’язання завдань,характер яких залежить від контингенту учнів,профілю їх професії,вибраного виду спорту,х-ру захворювань).1.г-ка на виробництві (ввідна г-ка,фізкульт.пауза…)2.професійно-прикладна г-ка(спрям.на розв.і вдосконалення спец.навичок і вмінь, які потрібні для сучасного виробництва, х-тер і специфіку якого має відображати,напр.-пожежники,пілоти,водолази, космонавти).3.спортивно-прикладна г-ка(розвиток і вдосконалення якостей та здібностей потрібних для досягнення високої спортивної майстерності і вибраному виді спорту,проводиться в індив. формі. Її змістом єрізноманітні фіз. вправи,які використовуються для поглибленого розв. і вдоскон. рух.якостей. існують такі види спорт.г-ки:г-ка боксера,г-ка стрибуна воду,г-ка фігуриста).4.військово-прикладна г-ка(застос. залежно від специфіки військових професій,щоб оволодіти сучасною військ.техн. і тактикою воїни повинні бути всебічно фіз.підгот.,набути спец.навичок і вмінь,навчитися швидко орієнтуватись у скл.умовах.вона використовується в сист.допризовної підгот.,а також у військ.училищах,частинах і флоті.проводиться на місцевості максимально наближених до воєнної обстановки).5.лікувальна г-ка (використ. для поновлення втраченої прац. і зміцнення здоров’я.зміст її визнач.х-ром захворювання.лікувальна г-ка є ефективним засобом поновлення функцій рух.апарату і виправлення вад постави, лікування сс. захворювань,проводиться в лікувальних закладах,школах,внз).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]