Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Програма прак-ки 2 курс_Костюкова.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
206.34 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Навчально-науковий інститут економіки і права

Кафедра туризму і готельно-ресторанної справи

О.М. Костюкова

Методичні рекомендації

щодо проходження

виробничої технологічної практики

студентами 2 курсу

напряму підготовки 6.020107 «Туризм»

0201 «Культура»

денної форми навчання

Черкаси - 2011

Методичні рекомендації щодо проходження виробничої технологічної практики для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.020107 “Туризм” Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. — Черкаси : ЧНУ, 2011. — 14 с.

Укладач:

Костюкова О.М. — кандидат історичних наук, доцент кафедри туризму і

готельно-ресторанної справи

Рецензенти:

Міщенко Т.М. — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри туризму і

готельно-ресторанної справи

Петренко О.М. — генеральний директор Черкаського обласного дочірнього

підприємства “Черкаситурист” українського акціонерного

товариства по туризму та екскурсіях “Укрпрофтур”

Затверджено на засіданні кафедри

туризму і готельно-ресторанної справи

Черкаського національного

університету

імені Богдана Хмельницького

Протокол № ____ від ______________

Завідувач кафедри

доц. Кібальник Л.О.

ЗМІСТ

Пояснювальна записка

Мета і завдання практики

Календарний план проходження практики

Зміст виробничої технологічної практики

Вимоги до оформлення звіту практики

Рекомендована література

Додаток А. Бланк титульної сторінки звіту про практику

Пояснювальна записка

В сучасних умовах глобалізації та інтегрованості України у світовій туристсько-ринковий простір, розширення діяльності туристських підприємств в організації міжнародного та внутрішнього туризму, особливого значення та актуальності набуває професійна підготовка майбутніх фахівців галузі туризму, зокрема, її практичне спрямування.

Виробнича технологічна практика студентів 2 курсу напряму підготовки 6.020107 «Туризм» Навчально-наукового інституту економіки і права Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького є важливою складовою навчально-виховного процесу підготовки спеціалістів туристського профілю. Програма виробничої технологічної практики розроблена відповідно до навчального плану, до Положення про проведення практики студентів у вищих навчальних закладах України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №35 від 8 квітня 1993 р. та основних вимог листа Міністерства освіти і науки України №31-5/97 від 14.02.1996 р.

Виробнича технологічна практика – це складна і цілісна система, що охоплює такі компоненти, як мета, потреба, мотив, предмет, на який спрямована діяльність студентів, засоби досягнення мети, результати практики. Важливого значення набуває соціалізація та самовизначення, ініціативність, компетентність студентів-практикантів. Практика сприяє усвідомленому освоєнню ними технологічних закономірностей, категорій, принципів, методів і основних форм практичної підготовки, таких як: у складі групи, індивідуальна, на самостійних робочих місцях.

Дидактичні принципи визначають закономірності формування знань, умінь і навичок у процесі практичної підготовки студентів. Виокремлюються такі принципи: органічного зв’язку теорії з практикою, відповідності цілей навчання запитам суспільної практики, науковості, професійної спрямованості навчання і його зв’язок з виробничою технологічною діяльністю туристських підприємств, планування і системності, вибору і застосування доцільних практичних методів, творчого оволодіння знаннями, практичними навичками та уміннями.

Уміння – це здатність студентів використовувати всі види туристської діяльності, відповідно до завдань практики. Процес формування умінь відбувається комплексно у такій послідовності: образ дії, осмислювання дії (операції), прості вміння, здатність правильно використовувати дії (операції), прості навички, автоматичне засвоєння операції, складні навички, автоматизація складних операцій, поєднання знань і навичок виробничих технологічних дій, уміння здійснювати виробничу технологічну діяльність, перенесення засвоєних умінь у нові технологічні процеси для виконання індивідуальних завдань практики, набуття професійних якостей і навичок, розвиток технологічних умінь і навичок у різних виробничих умовах.

Важливим компонентом практики є розуміння студентами залежності між метою діяльності, засобами її досягнення та умовами, в яких потрібно застосовувати уміння і навички технологічного виробничого процесу в діяльності туристського підприємства.