Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Vse_dlya_zaochn_integr_vivchennya.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
3.78 Mб
Скачать

2 Клас. Краса довкілля в мистецтві

Тема І. Пори року і народні свята

Уроки 1-2. Осінні ритми

Музичне мистецтво

Зміст: Б ес і д а пр о прикмет и осен і . Уя вленн я пр о в і добра ж енн я осен і в ми стецтв і . С прийняття я т а і н терпретаці я творі в з програм­ ни м з м і сто м . Ви з начення і з ' ясування озна к програмност і й ви­ явлення з м і стови х можли восте й програмно ї м узики .

17: П рограмн і твори .

ХТД: Вок ально-хоров і вправ и з використання м релятив у (за вибо­

ро м учителя) . В ластивост і звук а ( повторення ) . В . В ер м ени ч

« О с і н ь барвиста» .

С ММ: А . В івальд і « О с і нь » ; В . К осенк о « Д о щ ик» .

С ВМ: О . Ш овкуненк о «Золот а ос і нь » . Ан ал і з ос і нн і х нас трої в у тво­

ра х ми стецтва .

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Засвоєння способ і в зобра ж енн я предмет і в н а пло щ ин і . П орів­

няльни й анал із ф ор м предмет і в , ї х розм і р і в т а пропорц і й .

77: Ф орма . К ол і р .

ХТД: Викон анн я впра в н а зобра ж енн я р із номан іт ни х ф ор м предмет ­ но г о св іт у н а приклад і ос і нньо г о лист я т а вир із анн я ї х і з кольо­ ровог о паперу . «Тр і поч е лис т ос і нн і й» , « О с і н ь барвиста » (гра­ ф іт ни й ол і вець , кольорови й пап і р , ножиц і) .

С ВМ: І . Л ев іт а н «Золотаос і нь » ; Б . П і ан і д а « К и ївськаосі нь » .

С ММ: В . К осенк о « Д о щ ик» ; М . Ли сенк о « О с і нн є листя» . Завдан­ ня : пор і внят и засоб и виразност і м узичног о т а образотворчог о ми стецт в у передач і ос і нн і х нас троїв .

Уроки 3-4 . Осінні ритми (продовження) Музичне мистецтво

Зміст: У св і домленн я ритм у я к сукупност і звукі в р із но ї тривалості .

Ф ормуванн я в і дчутт я ритм у я к орган із ац і йног о засоб у музич­ но г о твору . П ор і внянн я творі в з однаково ю на зво ю (ха рактер , нас трій) . Ви з наченн я з м і ст у творі в і з тексто м і бе з ньо го .

77: Ри т м ( пульс , доля) .

ХТД: Укр аїнськ а народн а п і сн я « Д о щ ику» : пульс , ритм ; створення посп і во к н а текс т ( пр о ос і нь , до щ и к то щ о ) . В ар і ю ванн я рит­ м і чни х м ал ю нк і в ( початок , середина , к і нець ) запропо новано ї вчителе м м елод ії .

С ММ: П араф ра з н а те м у українсько ї народно ї п і сн і « І ш у ми ть , і гуде » ( обр . Я . Л апинського) , « Н а улиц е до ж дь , до ж дь » рос і йсько ї на­ родно ї п і сн і ( обр . А . Ш алаева) , Г . С виридо в « Д о щ ик» , Д . К а- балевський « С у мни й до щ ик » — пульс , ритм ;

С ВМ: М ульт ф і ль м « К ап іт о ш ка » ( ф рагмент ) .

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Ф ормування в і дчутт я ритм у я к орган із ац і йног о засоб у створен­ н я декоративно ї композиц ії . П оєднання кольор і в п ід ча с вико­ нанн я орнаментальних композиц і й з а ос і нн і м и мо тива ми .

77: Ри т м .

ХТД: Викон анн я декоративно ї композиц і ї « К расун я ос і нь » , «Свят­ ков е вбранн я О сен і » , « В і ночо к ос і нньо г о листя » (а пл і кац і я з кольоровог о паперу ) .

С ВМ: С . Л уньо в « О с і нь » ; 3 . С еребряков а « О с і нь » .

С ММ: Г . С виридо в « Д о щ ик» ; Д . К абалевський « С у мни й до щ ик» . За­

вдання : пор і внят и рит м у м узиц і т а образотворчо му ми стецтв і .

Уроки 5-6 . Осінь барвиста

Музичне мистецтво

Зміст: Ро звито к у м і нн я розр із ня т и в і дт і нк и одног о нас тро ю у тво­ ра х ми стецтва . П роведенн я паралеле й м і ж в і дт і нкам и звук а і кольору . Ф ормуванн я в м і н ь анал із уват и твор и з програм­ ни м з м і сто м .

ХТД: В . В ер м ени ч « О с і н ь барвиста» . Укр аїнськ а народна п і сн я «До­ щ ику » . Вок альна і мпро в із ац і я н а ос і нн і с юж ет и (ва р і ю ванн я закі нченн я м елод і ї з найоми х п і сень) .

С ММ: Б . Б арто к « О с і нн і сльози» , « О с і нн є ш елест і ння » (відті нк и нас троїв) . Замальовк а ос і нньо г о пейзажу (з а м узични м и тво­ рами ) .

1 С ґ\

С ВМ: К . М он е « В ар і ац і ї з р із ни м осв іт ленням» , В . В а н Го г « П ол е з кипарисами» ; О . Щ овкуненк о «Золот а ос і нь » , В . Н епийпиво

« С і нок і с» , « Ж ит о полов і є» , « С оня ш ники » . Завдання : порів­ ня т и ос і нн і нас трої , в і добра ж ен і у твора х м узик и й образо­ творчог о ми стецтва .

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: С прийнятт я природ и у твора х образотворчог о ми стецтва . Спо­ стере ж енн я з а на туро ю з м ето ю передач і в м ал ю нк у ї ї особли­ востей . П онятт я простатичну композиц і ю . Ро з ш иренн я з нань пр о способ и отриманн я тепли х кольор і в .

77: С татика .

ХТД: С творе нн я статично ї композиц ії , виконанн я пейзажу в теплих кольорах . « С тигл е жи то» , « Ж овкнут ь трав и в пол і » (гуа ш , ши­ роки й пензель) .

С ВМ: В . В а н Го г « П ол е з кипарисами» ; О . Ш овкуненк о «Золот а ос і нь » , В . Н епийпив о « С і нок і с» , « Ж ит о полов і є» , « С оня ш ни ­ ки» .

С ММ: Б . Б арто к « О с і нн і сльози» , « О с і нн є ш елест і ння » .

Уроки 7-8 . Осінь барвиста (продовження) Музичне мистецтво

Зміст: У св і домленн я динам і к и я к одног о з основни х еле м ент і в му­

зич но ї мо ви . Ви з наченн я сп і льност і т а в і дм і ннос те й прояв у динам і к и в р із ни х вида х ми стецтва . Ви з наченн я з м і ст у творі в з тексто м і бе з ньо го .

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]