Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Vse_dlya_zaochn_integr_vivchennya.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
3.78 Mб
Скачать

77: О ркест р народни х і нс тру м ент і в . Д окументальни й ф і льм .

ХТД: Укр аїнськ а народна п і сн я « О й хто , хт о М икола я л ю бить» . П і д ча с виконанн я спостер іг ат и з а рухо м м елод і ї в но т ном у запису .

15 6

Граф і чн е в і дтворення рух у м елод ії . С проб и запис у но т н а нот­

ном у стан і .

С ММ: «Гуцульські наспіви » (с оп і лка) ; оркест р народних і нс тру м ент і в .

С ВМ: « К оломия » — документальни й ф і льм . .

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Ф ормуванн я уявлень пр о зи мо в і свята , обрядов і д і йства , фоль­ клорн і образ и (свят о М иколая , Н ови й р і к) . О волод і нн я навич­ кам и вир із уванн я прости х си м етрични х витинано к (ст р ічко ­ ви х — ялинкови х гірля нд , розеткови х — сн і жин ок ) .

77: Ви ти нанка . С иметр і я .

ХТД: Вир із уванн я новор і чни х витинанок : гірля н д аб о сн і жин о к (за виборо м учня ) т а створення декоративних композиц і й «Зи­ мо в е м ере жи во» , « Я линков і прикраси » (а пл і кац і я з б і лог о т а кольоровог о папер у холодни х кольор і в) .

С ВМ: зразк и традицій ни х українськи х витинанок .

С ММ: « Н асп і в и з полонини » («Т роїст і м узики») .

Уроки 25-26 . Добро несе різдвяний янгол (продовження) Музичне мистецтво

Зміст: Знайомств о з українськи м и зи мо ви м и обрядами — святкуван­

н я Р із два , Н овог о року . О з найомлення з м аскарадни м и костю ­

м а м и т а атрибута м и д і йови х ос і б р із двяни х свя т в Укр аїн і .

77: К олядки , щ едр і вки .

ХТД: Укр аїнськ а народна п і сн я « К оза » — пульс , рит м (інсценіз ац і я , пантом і м а ) і з супроводо м ( бубон , соп і лка) ; « О й хто , хт о М ико­ ла я л ю бить » ( половинні т а четвертні тривалості) , в і н ш ування .

С ММ: О . Роу , х/ ф « Н і ч пере д Р із двом » (у ривки ) .

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Ф ормуванн я уявлень пр о зи мо в і свята , канон і чн і д ж ерела , народні легенд и ( Р із дво , теат р « В ертеп») . Ро звито к навичо к робот и в тех н і ц і паперопластики. О з найомлення з і способа ­ м и обробк и паперу ; використання прийом і в ф ормоутворення в здійс ненн і худо жн ьог о заду м у ; розвито к ф антаз ії , уяви .

77: В ертеп .

ХТД: К онстру ю ванн я з папер у герої в вертепу (ка ртон , пап і р ) .

С ВМ: Іл ю страц і ї д о Б і бл ії . П . В еронез е « П оклон і нн я волхв і в» ; Рем- бранд т « С вят е с і м ейство» ; ф ото і л ю страц і ї і з зобра ж ення м вертепу .

С ММ: К олядки , щ едр і вк и в запису .

Уроки 27-28. Добро несе різдвяний янгол (продовження) Музичне мистецтво

Зміст: І н терпретаці я календарно-обрядових п і сен ь зи мо вог о циклу ,

розвито к і удосконалення в м і нн я розкриват и з м і с т м узични х образ і в . Уя влення пр о м і сц е і ф ункц і ї м узичног о кл ю ч а н а нот­ ном у стан і . Засвоєння на з в і з начення р із ни х м узични х з нак і в (кл ю ч , пауза , но ти) . Ро зріз ненн я м узични х з нак і в сере д і н ш и х си м вол і в ( букв , цифр ) .

П : К л ю ч .

ХТД: К олядки , щ едр і вк и (н а виб і р учителя) . І нс тру м ентальний, рит­ м і чни й супров і д . І нсцен із ац і я « Д обри й веч і р тобі , пане госпо­ дар ю » ( обговорення можли ви х кост юм і в колядник і в) . Ство­ ренн я кросворд а з використання м на з в м узични х з нак і в .

С ВМ: П . В еронез е « П оклон і нн я волхв і в» ; Рембранд т « С вят е сімей­

ство» , і л ю страц і ї д о Б і бл ії .

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: П оєднанн я констру ю ванн я з папер у і жи вописног о декор у у процес і виготовлення прости х ф іг урок-персона ж і в різдвяно­

г о вертепног о д і йства . О панування навичками розпис у пензле м т а узгод ж енн я жи вописног о декор у і з ф ормо ю . В і дтворення п і днесеног о е моц і йног о стан у р із двяни х п і сен ь у жи вописно ­ м у декор і .

П : Ж ивописни й декор .

ХТД: О здобле нн я жи вописни м декоро м паперови х ф іг уро к (гуа ш , акварель , ф ломастери) .

С ВМ: Зразк и р із номан іт ни х орнамент і в .

С ММ: К олядки , щ едр і вк и в запису .

Уроки 29-30 . Добро несе різдвяний янгол (продовження) Музичне мистецтво

Зміст: Н ови й р і к м і жн ародн е свят о (іст ор і я т а геогра ф і я Н овог о

року ) . С творе нн я новор і чно ї казк и (ус но ) . Удо сконалення во­

кально-хорових навичок .

17: Н овор і чн і п і сн і .

ХТД: Н овор і чн і п і сн і ( н а виб і р учителя) . С творе нн я ритм і чни х ан­ са мбл і в , закріпле нн я вивчени х з нан ь з но т но ї гра мо т и (тес­ ти) .

С ВМ: Х / ф « К арнавальна н і ч » ( Е . Ря за нов ) , « Ч арод ії » ( ф рагмент ) .

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: С творе нн я виразної , сконструйовано ї з частин , об ' ємно ї ком­

позиц і ї (дек орац і ї т а персонаж і ) вертепу . В зає моро зта ш уван -

н я еле м ент і в композиц і ї з урахування м ї х ф ор м т а розм і р і в дл я передач і плановост і .

П : П овторення понять .

ХТД: С творе нн я колективно ї багато ф іг урно ї композиц і ї (ве ртепу ) з а р із двяними мо тива м и « Д обр о нес е р із двяни й янгол » ( р із - нофак тур н і м атер і али) .

С ВМ: Іл ю страц і ї д о Б ібл ії, зобра ж енн я вертепу , Рафаел ь « С икстинсь - к а м адонна» .

С ММ: Р із двян і п і сн і .

Уроки 31-32 . Новорічне свят о

Музичне мистецтво

Зміст: В і добра ж енн я зи м и в ми стецтв і (узагаль нення ) . Удосконален­

н я вокально-хорових навичок .

П : У загаль ненн я понять .

ХТД: М узичн а в і кторина . Викон анн я п і сен ь ( н а виб і р учн і в) . Пере­

гля д м / ф з новор і чно ю те м атико ю .

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Вия вленн я взає мо зв ' язк у ц і ло ї ф орм и і частин . Д оц і льн е ви­ користання р із нофак тур ни х м атер і ал і в т а опанування нави­ чо к роботи з ними .

П : У загаль ненн я понять .

ХТД: Ви готовле нн я новор і чни х сувен і р і в ( м атер і ал и з а виборо м учн і в) .

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]