Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Svinarenko_T.I._Byudgetniy_menedgment.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
924.16 Кб
Скачать

Тема 3. Органи оперативного управління бюджетним процесом

План

1. Міністерство фінансів України - центральний орган державної виконавської влади у сфері фінансової діяльності.

2. Державна Контрольно-ревізійна служба України. Державне казначейство: задача, функції, структура.

3. Податкова адміністрація України: задача, функції, структура.

4. Рахункова палата України: задача, функції, структура.

Література: 1,2,27,28,35,59,58,62

1. Міністерство фінансів України - центральний орган державної виконавської влади у сфері фінансової діяльності.

Наявність особливого уповноваженого органу в системі виконавської влади держави, яка відповідає за розробку і здійснення державної фінансової політики, є закономірністю для всіх зарубіжних країн. В більшості країн таким органом є міністерство фінансів (Федеральна Республіка Німеччина, Канада, Японія, Швеція, Литва, Польща, Угорщина, Російська Федерація і інші країни). В англомовних і деяких інших країнах міністерство фінансів і назва "казначейство".

Міністерства фінансів під назвою державних казначейств функціонують в США, Великобританії і деяких інших країнах. В окремих країнах на цей орган покладаються ще і додаткові зобов'язання. Наприклад, у Франції головним фінансовим відомством міністерство економіки і фінансів. Назва цього органу підкреслюються широкі економічні повноваження міністерства і міністра фінансів Франції.

Є країни, де в системі виконавської влади функціонує декілька фінансових відомств: так в США, окрім державного казначейства ( міністерства фінансів), є адміністративно-бюджетне управління у складі адміністрації президента. Цей центральний орган виконавської влади забезпечує розробку і виконання федерального бюджету, а також урядових бюджетних програм і здійснює контроль над їх виконанням.

1.Среди державних органів, на які покладені практичні задачі забезпечення розробки і здійснення фінансової політики в Україні, провідне місце належить органам системи Міністерства фінансів України, які включають:

- вища ланка - Центральний апарат Мінфіну;

- середнє звено- Міністерство фінансів АРК; обласні і міські (Київ і Севастополь) фінансові управління державних адміністрацій;

- базова ланка - міські і районні фінансові відділи. Центральний апарат Мінфіну України як орган державної виконавської влади незалежної держави було сформоване в 1992 році. Остаточно його головні задачі, функції і правові основи діяльності закріплено в Положенні про Міністерство фінансів України, яке затверджене Указом Президента України від 26 серпня 1999 року. Відповідно до Положення загальною задачею Мінфіну є забезпечення певної фінансової політики і здійснення загального керівництва у сфері державних фінансів. Серед конкретних задач в області забезпечення бюджетного процесу на Мінфін встановлена задача виконання і забезпечення виконання Державного бюджету.

Функції, які виконує Міністерство фінансів України, доцільно згрупувати за напрямами діяльності Можна виділити шість блоків функцій:

- виготовлення і реалізація фінансової політики в державі;

- організація фінансових відносин в суспільстві;

- організація бюджетного процесу;

- реформування відносин власності і управління загальнодержавним майном;

- становлення фінансового ринку в Україні;

- забезпечення фінансових взаємостосунків з іншими країнами.

У сфері організації бюджетного процесу Міністерство фінансів України виконує такі функції:

- організовує роботу, пов'язану з складанням проекту Державного бюджету України, за дорученням Кабінету Міністрів України визначає порядок і термін уявлення центральними органами державної виконавської влади, Радою Міністрів Республіки Крим, обласною, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями матеріалів для підготовки проекту Державного бюджету і прогнозних розрахунків для визначення частини загальнодержавних податків, збору і платежів, які зараховуються до бюджетів Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя;

- складає проект Державного бюджету, готує пропозиції щодо нормативів відрахувань частини загальнодержавних податків, зборів і платежів до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя і подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

- організовує виконання Державного бюджету за доходами і витратами, веде облік касового виконання Державного бюджету. Разом з іншими міністерствами, відомствами, Радою Міністрів Республіки Крим, обласною. Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями, виконкомами місцевих Рад народних депутатів забезпечує надходження доходів до Державного бюджету і вживає заходів щодо ефективного витрачання бюджетного засобу;

- здійснює методичне керівництво роботою в області територіального фінансово-бюджетного планування, розробляє порядок надання з Державного бюджету субвенцій, дотацій, субсидій;

- складає річний і щомісячний розпис доходів і витрат, забезпечує виконання Державного бюджету, затвердженого Верховною Радою України, проводить в установленому порядку взаємні розрахунки Державного бюджету з бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, у межах своїх повноважень здійснює обслуговування державного внутрішнього і зовнішнього боргу;

- здійснює контроль над виконанням Державного бюджету і за дотриманням установами Національного банку і комерційними банками правил касового виконання Державного бюджету за поділи;

- визначає порядок ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання державного і місцевих бюджетів, кошторисів витрат бюджетних установ. Встановлює форми обліку і звітності щодо касового виконання бюджетів;

- складає звіт про виконання Державного бюджету, розробляє і вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо ефективного використовування засобу Державного бюджету;

- розробляє проект Правил складання і виконання державного місцевих бюджетів і подає його на затвердження Кабінету Міністрів України. Затверджує класифікацію доходів і витрат цих бюджетів;

- бере участь в розробці пропозицій щодо удосконалення структури органів державної виконавської влади і здійснює контроль за витрачанням засобів на їх утримання. Аналізує витрати на утримання органів законодавчої, старанної і судової влади і готує пропозиції щодо їх оптимізації;

- бере участь в розробці умов оплати роботи працівників органів виконавської і судової влади, правохронительных органів, учбових закладів, охорони здоров'я і соціального забезпечення, культури і інших бюджетних установ.

Структура центрального апарату Мінфіну побудована за функціональними напрямами діяльності. Мінфін очолює міністр, який призначається на посаду Указом Президента України. Міністр має заступників, яких за його уявленням визначає Кабінет Міністрів України. Для злагодженого вирішення питань, які в компетенції Мінфіну, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в міністерстві виходить колегія у складі міністра (голова колегії), заступників міністра за посаду, а також інших керівних працівників центрального апарату. Структура центрального апарату міністерства затверджується віце-прем'єр-міністром України. Зміни в структурі центрального апарату міністерства затверджуються також віце-прем'єр-міністром України за уявленням Мінфіну. Положення про структурні підрозділи центрального апарату затверджується міністром фінансів.

До другої складової органів Міністерству фінансів України (середня ланка) відноситься фінансове управління обласної держадміністрації. Фінансове управління ґрунтується рішенням державної адміністрації за принципом подвійного підкорення, підвідомче і підзвітне в своїй діяльності центральному апарату Міністерства фінансів України. Фінансове управління обласної адміністрації виконує ряд функцій:

1) визначення порядків і термінів пред'явлення обласними управліннями і відділами міських і районних Рад народних депутатів матеріалів для підготовки проекту обласного бюджету і прогнозних розрахунків для визначення частинки загальнодержавних податків, збору і платежів, які підлягають зарахуванню до бюджетів міст і районів області;

2) проведення перевірки правильності складання і затвердження кошторисів бюджетних установ;

3) внесення пропозиції до обласної Ради народних депутатів про встановлення на території області додаткових податків і збору;

4) здійснення контролю за повним і своєчасним переліком установами банків засобів до Державного бюджету, за цільовим використовуванням засобу, отриманих з вищестоящого бюджету;

5) розробка порядку надання з обласного бюджету субвенцій, субсидій бюджетам міст і районів;

6) складання і затвердження річного і щомісячного розпису доходів і витрат обласного бюджету, забезпечення його виконання;

7) розгляд бухгалтерських звітів і балансів обласних відділів і управлінь, міст і районів обласного підкорення;

8) підготовка звітності про виконання бюджету області;

9) участь в роботі комісій з приватизації державної власності здійснення контролю над зарахуванням засобів від приватизації державного майна до бюджету;

10) здійснення контролю над станом роботи в міських і районних фінансових відділах по складанню і виконанню бюджету, контрольно-економічної роботи і по ін. питанням, які входять в компетенцію фінансових органів.

Очолює фінансове управління начальник, який призначається міністром фінансів за уявленням облдержадміністрації. Начальник має заступників, яких призначає наказом по фінансовому управлінню. У фінансовому управлінні виходить колегія у складі начальника (голова), заступників начальника, а також інших керівних працівників управління. Склад колегії затверджується облдержадміністрацією Фінансування фінансового управління здійснюється рахунок засобу Державного бюджету. Структуру фін управління затверджує начальник фінансового управління.

До складу фінансового управління входять:

1.Администрация (начальник і заступники).

2.Бюджетный відділ.

3. Головна бухгалтерія.

4. Відділ фінансів охорони здоров'я .

5. Відділ фінансів освіти і культури.

6. Відділ фінансів місцевого господарства.

7. Відділ фінансування соціального захисту населення.

8. Відділ доходів, цінних паперів, приватизації і фінансових ринків.

9. Відділ фінансів капітального будівництва.

10. Відділ фінансування місцевих органів влади і управління.

11. Відділ кадрів і спец роботи.

12. Відділ розробки і упровадження комп'ютеризації.

13. Загальний відділ.

Вказані функції і структура зберігаються і у фінансових управліннях Київській і Севастопольській державних адміністраціях.

Третій складовій в системі органів Міністерства фінансів України виступають міські, районні, районні в містах фінансові відділи. Фінансові відділи забезпечують втілення в життя державної фінансової політики на відповідній території, аналізують показники розвитку економіки міста, району, здійснюють заходи щодо оздоровлення фінансового стану областей місцевого господарства і збільшення доходів бюджету.

Міський, районний фінансовий відділ очолює завідуючий, який відповідно законодавству України призначається вищестоящим фінансовим органом за уявленням фінансового відділу. Структуру фінансового відділу затверджує завідуючий.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]