Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
конспект для горчинской / МВ практ и сем УПБ.docx
Скачиваний:
20
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
224.77 Кб
Скачать

1.4. Методика і організація проведення практичних та семінарських занять по курсу

На початку кожного заняття проводиться тестове опитування студентів по картках з виставленням проміжна оцінки.

У семінарських заняттях беруть участь всі студенти, які за планом даного заняття готуються до виступу й обговорення усіх питань семінару. Готовність студента до семінарського заняття визначається наявністю конспекту лекцій з розглянутої темі. Студенти за завданням викладача готують реферати (Додаток 2) за темами лекційного матеріалу, семінарських занять і виступають з доповідями.

Доповіді на заняттях обговорюються студентами, які вносять доповнення до розглянутого реферату. В залежності від активності студентів в обговорюванні реферату, наявності конспекту лекцій за темою семінару і з урахуванням проміжної оцінки, отриманої під час відповідей на тестові завдання, виставляється загальна оцінка за семінарське заняття.

Практичні заняття проводяться в наступному порядку. Після тестового опитування, обговорення рефератів і закріплення студентами розглянутої теми, кожний з них одержує варіант практичного завдання. Один з них вирішує свій варіант на дошці. Практичні заняття проводяться також у формі ділової гри з виконанням аудиторних індивідуальних письмових завдань.

Семінарські і практичні заняття є обов’язковими і виконуються строго за розкладом. У випадках невиконання завдань окремими студентами з поважної причини, в зазначений термін вони повинні бути відпрацьовані до наступної атестації.

Для студентів заочних форм навчання практичні і семінарські заняття та їх термін визначені робочою навчальною програмою.

Проміжний контроль знань, отриманих студентами, проводиться за кожним практичним завданням і виконаній індивідуальній контрольній роботі в балах.

Тематика контрольних робіт, їх структура та вимоги до оформлення викладені у методичних вказівках для виконання контрольної роботи з дисципліни«Ділове адміністрування (модуль: Управління проектами в будівництві)», що затверджені кафедрою.

Більшість занять з курсу проводяться в активній формі – шляхом аналізу і обговорення конкретних ситуацій, практичних задач і ділових ігор.

2. Тематичний план проведення практичних та семінарських занять з курсу

шифр

заняття

зміст.

модулів

Найменування залікових модулів і тем навчальних занять

Кількість годин

1

2

3

4

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1.

ОРГАНІЗАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДО УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

3.1.1

1

Семінарське заняття 1. Управління проектами – основний етап реалізації інвестиційного проекту

2

3.1.2

2

Практичне заняття 1. Прогнозування і оцінка ефективності проекту.

2

3.1.3

3

Практичне заняття 2. Основні організаційні структури управління проектами.

2

3.1.4

4

Семінарське заняття 2. Організаційно-технічна підготовка будівельного виробництва, її етапи.

2

3.1.5

5

Практичне заняття 3. Методологія та методи планування управління проектами з використанням календарних графіків.

2

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 2.

ФУНКЦІОНАЛЬНА НАПРАВЛЕНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

3.2.1

6

Семінарське заняття 3. Методологія структуризації проекту

2

3.2.2

7

Практичне заняття 4.*Матеріально-технічне планування проекту.

2

3.2.3

8

Практичне заняття 5.*Методи контролю за виконанням проекту.

2

3.2.4

9

Практичне заняття 6.Аналіз і оцінка ризиків при управлінні проектами.

2

3.2.5

10

Семінарське заняття 4.Якість проектного менеджменту, його сутність та характеристика.

2

3.2.6

11

Семінарське заняття 5. Функції менеджеру проекту. Оцінка його компетенцій.

2

РАЗОМ:

22

*Примітка: Практичні заняття № 4 та 5 проводяться за розсудом викладача в залежності від наявного часу згідно з учбовим планом.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке конспект для горчинской