Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
аудит відповіді на нові 68 питань.docx
Скачиваний:
83
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
552.6 Кб
Скачать
  1. Предмет та об’єкти аудиту

Предметом аудиторської діяльності є стан економічних, організаційних, інформаційних та інших характеристик системи, що знаходяться в сфері аудиторської оцінки. Аудит передбачає оцінку законності здійснення господарських процесів та достовірності інформації, що цікавить користувачів та замовників аудиту. Предмет аудиту має багато спільного з предметом ревізії, судово-бухгалтерської експертизи та економічного аналізу.

Аудит, ревізія і судово-бухгалтерська експертиза досліджують один і той самий предмет (фінансово-господарську діяльність клієнта), користуються одними і тими самими методичними прийомами і процедурами, виявляють негативні явища у господарюванні з метою їх ліквідації в наступні періоди, використовують однакові джерела інформації (нормативно-правові акти, первинні бухгалтерські документи, облікові регістри, баланс і звітність клієнта). Проте між аудитом, ревізією і судово-бухгалтерською експертизою є суттєві відмінності:

• аудит — незалежна форма контролю, яку власник обирає добровільно і формує питання для перевірки, щоб отримати дос-товірні висновки з метою подальшого вдосконалення фінансово-господарської діяльності, маркетингу, бухгалтерського обліку;

• ревізія вивчає фінансово-господарську діяльність підприєм-ства ретроспективно, тобто після завершення господарських операцій (квартал, рік). Важливою рисою ревізії є те, що вона проводиться згідно з чинним законодавством держави, при цьому держава ставить за мету встановити законність, достовірність, правильність та повноту відображення здійснених підприємством господарських операцій;

• аудитори отримують заробітну плату від результату ауди-торської перевірки, тобто їхню працю (послуги) оплачує власник підприємства, а ревізійним органам їхню працю (послуги) опла-чує держава;

• судово-бухгалтерська експертиза має процесуально-право-вий зміст, що визначається системою правил, встановлених зако-нодавством, яке регулює порядок призначення і проведення екс-пертизи, умови оцінки її результатів слідством і судом, права та обов’язки державних органів, які здійснюють судочинство, права та обов’язки експерта-бухгалтера;

• судово-бухгалтерську експертизу призначає слідчий орган або суд, як правило, після проведення ревізії, яка виявила недо-стовірність і неправдивість документації, що стало предметом судового розгляду. Аудит проводиться на основі укладеного до-говору між замовником і аудиторською фірмою або аудитором;

• ревізійна служба — орган, який при виявленні порушень на-раховує штрафні санкції, аудит — розробляє рекомендації щодо усунення таких порушень з метою захисту інтересів власника.

Під об’єктом аудиторських послуг розуміють окремі або взаємопов’язані економічні, організаційні, інформаційні або інші сторони функціонування системи, що вивчається, стан яких може бути оцінено кількісно і якісно (окремі форми фінансової звітності, облікові регістри, первинні документи, матеріали інвентаризації, система внутрішнього контролю на підприємстві, установчі документи, результати попередніх аудиторських перевірок тощо).

КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ АУДИТУ

Класифікація ознак об’єкта

Групи об’єкта

Види об’єктів

ресурси

господарські процеси

економічні результати діяльності

організаційні форми управління

методи управління

функції управління

Складність

сукупні ресурси і господарські процеси, цілісність системи управліннягрупи ресурсів, відносно відокремлені частини системи управління

Відношення до сфери діяльності

відокремлені сфери діяльності підприємства (матеріально-технічне постачання, допоміжні виробництва, обслуговування виробництва, основне виробництво тощо)

За часом здійснення операцій

об’єкти, стан яких оцінюється в минулому часі

об’єкти, стан яких оцінюється в теперішньому часі

об’єкти, стан яких оцінюється в майбутньому

Характер оцінки об’єкта

об’єкти, які оцінюються кількісно

об’єкти, які оцінюються якісно

об’єкти, які оцінюються як кількісно, так і якісно

Тривалість знаходження в полі діяльності аудитора

об’єкти, які знаходяться в полі аудиторського впливу

об’єкти, по яких здійснюється періодична аудиторська оцінка

об’єкти, що потребують разової оцінки

Вид аудиту

об’єкти зовнішнього аудиту

об’єкти внутрішнього аудиту

Аудит належить до інтелектуального виду діяльності, що вивчає складні та неоднорідні процеси та системи. В основу дослідження таких систем покладено діалектичний метод, що дозволяє вивчати об’єкт у взаємозв’язку з окремими елементами системи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]