Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Posibnik_LOGISTIKA_2009.doc
Скачиваний:
167
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
2.94 Mб
Скачать

2.2. Логістичні операції й функції

Логістична операція — будь-яка елементарна дія (сукупність дій), що приводить до перетворення значень параметрів матеріальних і/або пов'язаних з ними інформаційних та інших потоків, не підлягає подальшій декомпозиції у рамках поставленого завдання адміністрування або проектування логістичної системи.

Логістична опе­рація трактується як самостійна частина логістичного процесу, ви­конувана на одному робочому місці і/чи за допомогою одного технічного пристрою; відособлена сукупність дій, спрямована на перетворення ма­теріального потоку і/чи інформаційного потоку.

Ступінь деталізації логістичної операції залежить від наступних основних факторів:

 • цілей аналізу, проектування або управління на підприємстві;

 • вибраних стратегій, концепцій, технологій і базових систем;

 • наявної або проектованої системи обліку, контролю і моніторингу показників;

 • рівня ієрархії і декомпозиції;

 • корпоративної інформаційної системи;

 • технології та техніки моделювання бізнес-процесів і т. д.

Логістична операція виконується в основному силами нижніх (операційних) ланок менеджменту у відповідних функціональних підроз­ділах підприємства і його партнерів. У більшості випадків доцільність виділення логістичної операції повинно диктуватися практичною мож­ливістю (і необхідністю) обліку витрат ресурсів на її виконання.

Ефективність планування і прийняття рішень на підприємстві як логістичної системи багато в чому визначається правильно побудованою корпоративною базою даних по логістичним операціях, що є складовою загальної бази даних підприємства. При цьому на кожну логістичну операцію повинні бути віднесені витрати фінансів, часу та праці, що є однією з необхідних умов ефективного нормування витрат ресурсів на підприємстві і контролювання показників логістичного плану.

Логістична функція — відособлена сукупність логістичних операцій, яка спрямована на реалізацію поставлених перед логістичною системою і/чи її планками завдань, тобто будь-яких дій, яка не підлягає подальшій декомпозиції в рамках визначеного завдання менеджменту і пов'язаних з виникненням, перетворенням або поглинанням матеріального потоку і супроводжуючих його інформаційного і інших потоків

На мікрорівні (з позицій конкретного бізнесу) логістичною функ­цією називають відособлену сукупність логістичних операцій, виділену з метою підвищення ефективності, управління логістичним процесом і ступеня керованості логістикою у організації виробничо-господарської діяльності.

На рівець агрегування операцій у логістичній функції впливають: галузева і продуктова спеціалізація, корпоративна та логістична стратегії, організаційна структура управління підприємством, інфраструктура, інформаційна підтримка. Відокремлення логістичної функції найчастіше безпосередньо пов'язане з виділенням на підприємстві структурних підрозділів служби логістики або окремих менеджерів, відповідальних за управління запасами, закупівлями, транспортуванням, складуванням, упакуванням, вантажопереробкою, митним оформленням вантажів і т. ін.

Поняття логістичної функції поєднує сукупність теоретичних понять і практичних дій по управлінню матеріальними потоками, насам­перед у таких сферах, як постачання, виробництво та збут (розподіл).

Б.А. Анікін та ін. розрізняють два види функцій логістики: опе­ративні та координаційні.

Оперативні функції логістики пов'язані з безпосереднім управ­лінням рухом матеріальних цінностей у сфері постачання, виробництва та збуту.

Координаційні функції логістики:

 • визначення і аналіз потреб у матеріальних ресурсах різних фаз і складових, виробництва;

 • аналіз ринків, на яких діє підприємство, і прогнозування поведінки інших суб'єктів цих ринків;

 • опрацювання даних, які стосуються замовлень і потреб спо­живачів.

У межах логістичної системи функції знаходяться у взаємозв'язку та взаємній підпорядкованості.

Основний критерій ефективності логістики – необхідний рівень і своєчасність обслуговування галузей матеріально-речовинного ви­робництва і безпосередньо підприємств. У цьому зв'язку будь-яка логістична функція є обслуговуючою по відношенню до будь-якої ви­робничої операції і процесу.

У якості базових логістичних функцій виділяють функції постачан­ня, складування, транспортування, інформації, збуту, кадрів, підтримки виробництва й сервісу.

 1. Функція підтримки транспортування. Забезпечує переміщення товарів з одного місця в інше при відсутності їхніх фізичних пе­ретворень.

 2. Функція підтримки постачання. Забезпечує зміну прав власнос­ті на предмети праці в процесі їхнього переходу від постачальника сировини та матеріалів до виробника готової продукції.

 3. Функція сервісної підтримки. Забезпечує формування доцільної у часі і просторі за певних економічних відносин сукупності дій функцій/операцій) яка, інтегруючись із предметами праці на всіх етапах їхнього життєвого циклу, забезпечує отримання суттєвих вигод у межах встановлених цілей і завдань менеджменту.

 1. Функція підтримки складування. Забезпечує стабільність ви­хідних кількісних і якісних показників товару протягом усього тер­міну його зберігання.

 2. Функція інформаційної підтримки. Забезпечує циркуляцію в логістичній системі й за її межами сукупності інформації, необхідної для керування виробництвом і операційним контролем.

 3. Функція підтримки збуту. Забезпечує передачу прав власності на предмети праці в процесі їхнього переходу від виробника/продавця до їхнього покупця/споживачеві.

 4. Функція підтримки кадрів. Забезпечує керування трудовими ресурсами підприємства.

 5. Функція підтримки виробничого процесу. Забезпечує безпосе­редню підтримку виробничого процесу.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]