Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Broshyura_SRS_stats_dlya_studentov_OA_1.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
1.2 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ

УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСІТЕТУ

ЕКОНОМІКИ І МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Кафедра вищої математики та інформаційних технологій

“Затверджено”

Заст. директора з навчальної роботи

__________________ Л.К. Сергієнко

“___”_____________2008р.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

по виконанню

самостійної роботи з курсу

ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА

спеціальності " Облік і аудит"

та спеціальності „Фінанси та кредит”

освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"

Узгоджено

керівник МЗНП відділу

________________________ О.П. Акулініна

„___”_________________________2008 р.

Одеса 2008 р.

Укладачі — О.О. Шрамко-ст. викладач

Ю.Ф.Редунова-ст. викладач |

Р.Г. Молчанова-ст. викладач

Дані методичні рекомендації містять завдання та вказівки по виконанню самостійної роботи з тем курса ”Економічна інформатика”.

Розглянуто на засіданні кафедри

вищої математики, комп’ютерної техніки

та інформаційних систем.

Протокол № 1 від „ __”_____________2008р.

Зав. кафедрою доцент, к.ф.-м.н. О.А. Тінгаєв

_____________________________________

©Український державний| університет фінансів та міжнародної торгівлі

© Одеський інститут фінансів, 2008

Загальні методичні вказівки по виконанню самостійної роботи студентів для курсу ”Економічна інформатика”.

В умовах перебудови вищої освіти важливе місце при навчанні відводиться самостійній роботі студентів.

Самостійні заняття – вид навчального процесу, на якому студенти самостійно опрацьовують теоретичний матеріал, що поглиблює їхні знання, одержані на лекції та під час вивчення літературних джерел.

Самостійна робота організована при всіх видах навчальної діяльності: лекціях, практичних завданнях та ін. Самостійна робота може відбуватися при участі викладача, так і без без його участі на протязі вивчення курсу.

Методичні рекомендації складаються з теоретичного матеріалу, практичних завдань, контрольних питань, які дозволять студенту закріпити теоретичні знання і виробити необхідні практичні навики самостійного виконання завдань за темами курсу.

Самостійна робота студентів є одним з основним засобів оволодіння навчальним матеріалом дисципліни „Економічна інформатика”, засвоєння знань, набуття вмінь та навичок у час, вільний від обов’язкових навчальних занять.

В процесі самостійної роботи студенти вивчають теоретичні положення з тем, виконують практичні завдання, розв’язують задачі, проводять самоконтроль своїх знань та вмінь.

Самостійна робота студента складається з виконання практичних завдань, які зберігаються на магнітному носії, у вигляді файлу, а також фіксуються у зошиті, у вигляді конспекту зі скороченим описом виконаних дій.

Самостійна робота, щодо підготовки до занять, проводиться за відповідним планом і містить перелік тем і рекомендовану літературу.

На практичні заняття виносять не всі теми дисципліни, а тільки найбільш важливі та складні. Решту тем предмету студенти вивчають самостійно. Самостійне засвоєння тем і питань перевіряються викладачем на заняттях, шляхом усного та письмового опитування, перевірки файлів на магнітному носії, а також на іспиті.

Бали, одержані студентами за виконання самостійної роботи, виставляються викладачем в Журнал обліку поточної успішності і враховуються при виставленні загальної кількості балів за поточну успішність.

Всі завдання самостійної роботи студентів з дисципліни «Економічна інформатика» поділяються на обов’язкові та вибіркові(альтернативні).

Обов’язкові завдання виконуються усіма студентами під час опанування даної дисципліни за темами, які передбачені таблицею розподілу годин на СРС робочої програми.

Вибіркові(альтернативні) завдання не є обов’язковими і виконуються студентами для підвищення успішності з предмету, на власний розсуд, для збільшення кількості додаткових балів.

Обов’язкові завдання виконуються у формі практичних та тестових завдань, відповіді на контрольні питання.

Вибіркові(альтернативні) завдання СРС включають таки види завдань:

  1. виконання практичних завдань за варіантами;

  2. участь в наукових конференціях та олімпіадах з курсу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]