Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
CРC_.doc
Скачиваний:
77
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
945.15 Кб
Скачать

62

Український державний університет фінансів

ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

ДОНЕЦЬКА ФІЛІЯ

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

З ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

для студентів ОКР «молодший спеціаліст»

галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

спеціальностей 5.03050801 «Фінанси і кредит»

Донецьк 2013

Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів ОКР «молодший спеціаліст» всіх форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит». – Донецьк, 2013. – 61 с.

Розробник: Чистякова Л.І., викладач вищої категорії, викладач-методист

Рецензент: Колесніченко Є.Д., викладач вищої категорії, викладач-методист

Плани практичних занять затверджені на засіданні кафедри бухгалтерського обліку та аудиту

Протокол № від 2013 р.

Завідувач кафедри____________________ Омельченко О.Ю.

Схвалено навчально-методичною радою Донецької філії УДУФМТ

Протокол № від 2013 р.

Голова навчально-методичної ради _________________ Бойкова Л.М.

«_______»________________________ 2013 р.

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………….………........

4

1.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ…………………………………...................

5

2.

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ…………………………………………..................

6

3.

РОЗПОДІЛ ГОДИН НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ ТА ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ЗА ТЕМАМИ КУРСУ…………………….

7

4.

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ……………………………………………………………..

7

5.

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ, КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ, ТЕСТИ, ВПРАВИ ЗА ТЕМОЮ 1 «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО СУТНІСТЬ І ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ»……………………………………………………………………….

8

6.

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ, КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ, ТЕСТИ, ВПРАВИ ЗА ТЕМОЮ 2 «ПРЕДМЕТ І МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ».....………….

12

7.

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ, КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ, ТЕСТИ, ВПРАВИ ЗА ТЕМОЮ 3 «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС»…………………….………………….

18

8.

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ, КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ, ТЕСТИ, ВПРАВИ ЗА ТЕМОЮ 4 «РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС»…………………………………………………………………………………

22

9.

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ, КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ, ТЕСТИ, ВПРАВИ ЗА ТЕМОЮ 5 «ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ»…………………

30

10.

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ, КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ, ТЕСТИ, ВПРАВИ ЗА ТЕМОЮ 6 «ОБЛІК ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ»..……………………………

33

11.

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ, КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ, ТЕСТИ, ВПРАВИ ЗА ТЕМОЮ 7 «ПЕРВИННЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ»…………………………………………………………………...

42

12.

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ, КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ, ТЕСТИ, ВПРАВИ ЗА ТЕМОЮ 8 «ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ»……………………………..

48

13.

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ, КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ, ТЕСТИ, ВПРАВИ ЗА ТЕМОЮ 9 «ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ»…….

54

14.

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ (ЗАЛІКУ)

57

15.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ….……………………………..

58

ВСТУП

Самостійна робота – основа будь-якої освіти. У сучасному навчальному закладі самостійна робота для студентів є засобом оволодіння глибокими знаннями, формування у них активності й самостійності, розвитку розумових здібностей.

Ступінь самостійності під час виконання відповідних завдань виступає критерієм оцінки розвитку інтелектуальних вмінь студентів. При цьому здатність студента самостійно, без допомоги викладача, виконувати завдання, яке потребує виконання тієї чи іншої операції, свідчать про найвищий рівень розвитку інтелектуальних вмінь.

Самостійна робота студентів включає в себе різноманітні види індивідуальної і колективної навчальної діяльності студентів, яка здійснюється ними на навчальних заняттях або вдома за завданням викладача, під його керівництвом, але без його безпосередньої участі.

В процесі опанування дисципліною «Бухгалтерський облік» студенти здійснюють підготовку до практичних занять, яка обумовлює самостійне вивчення лекцій, підручників, посібників, нормативних документів з організації та ведення бухгалтерського обліку, окремих питань, винесених на самостійне опрацювання за переліком рекомендованої літератури, підготовку презентацій, написання рефератів тощо. Крім того, передбачається підготовка студента до складання іспиту.

Контроль самостійної роботи студентів здійснюється шляхом:

- опитування на практичних заняттях та індивідуальних консультаціях;

- фіксованих доповідей щодо проблемних і дискусійних питань;

- поточного тестування;

- відпрацювання пропущеного матеріалу (занять);

- написання контрольних робіт за основними структурними частинами курсу дисципліни (модулями);

- проведення підсумкового контролю (залік, іспит).

Інформаційною базою для самостійної роботи студентів є конспекти лекцій, плани семінарів та практичних робіт, тематика рефератів, нормативні та законодавчі акти, що регулюють бухгалтерський облік в Україні, список рекомендованих джерел для опрацювання. При опануванні навчальним матеріалом необхідно звернути увагу на ключові поняття, розуміння яких дозволить дійти до сутності механізму обліку фактів господарської діяльності підприємства, підготуватися до конкретного заняття.

До уваги студента у посібнику надаються:

- тематичний план вивчення дисципліни;

- перелік питань для самостійного опрацювання у позааудиторний час;

- ключові терміни з кожного із змістових модулів;

- контрольні запитання, вправи та тести за змістовими модулями курсу, що вивчаються в аудиторний час;

- критерії оцінювання навчальної діяльності студентів;

- список рекомендованої літератури та адреси Інтернет-сайтів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]