Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Психологія.docx
Скачиваний:
104
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
74.13 Кб
Скачать

Тема 1.1. Предмет, завдання, методи вікової психології

В чому полягає взаємозв'язок вікової психології і вікової фізіології?

анатомо-фізіологічні особливості

вплив центральної нервової системи на діяльність і поведінку

аксельрація

*всі відповіді правильні

В чому полягає взаємозв'язок вікової психології і загальної психології?

методи дослідження

структура психічного

природа психічного

*всі відповіді правильні

В чому полягає взаємозв'язок вікової психології і педагогіки?

методи дослідження

вікові і індивідуальні особливості

обґрунтування системи навчально-виховного впливу

*всі відповіді правильні

В чому полягає взаємозв'язок вікової психології і соціальної психології?

міжособистісна взаємодія в середовищі

соціальні впливи

особистісний приклад

*всі відповіді правильні

В чому полягає взаємозв'язок вікової психології і філософії?

повсякдення

закони буття

пізнання навколишньої дійсності

*всі відповіді правильні

В чому полягає значення практичних завданнь сучасної вікової психології для теорії ?

*підвищення ефективності навчання.

підвищення ефективності впливу на людину

здійснення індивідуального підходу

прослідкувати аксельрацію

В чому полягає значення теоретичних завданнь сучасної вікової психології для практики?

*підвищення ефективності впливу на людину

здійснення індивідуального підходу

підвищення ефективності навчання

досліджується хід психічного розвитку

Виділіть методи вікової психології.

*близнюковий

експеримент, спотереження

кількісний аналіз, якісний аналіз

генетичний метод, структурний метод

Визначте основні завдання вікової психології.

спостереження за поведінкою дітей

*вивчення рушійних сил психічного розвитку

вивчення методів психології

вивчати розвиток вікової психології

Визначте практичні завдання сучасної вікової психології

*створення психологічних умов для забезпечення саморозвитку

вивчення особливостей розвитку людини

вивчення фактів психіки

прослідкувати аксельрацію

Визначте теоретичні завдання сучасної вікової психології

*вивчення особливостей розвитку людини

створення психологічних умов для забезпечення саморозвитку

вивчення фактів психіки

прослідкувати аксельрацію

Вкажіть види експерименту.

*лабораторний, природний

експеримент, спотереження

кількісний аналіз, якісний аналіз

генетичний метод, структурний метод

Дайте визначення поняттю "біологічний вік".

*вік, який вказує на відповідність стану організму та його функціональних систем певному моменту життя людини

відносно замкнутий цикл розвитку людини, який має свою структуру та динаміку

діяльність, спрямована на орієнтування в предметній і соціальній дійсності\n

внутрішнє зусилля, необхідне для виконання певної діяльності

Дайте визначення поняттю "вік".

*відносно замкнутий цикл розвитку людини, який має свою структуру та динаміку

діяльність, спрямована на орієнтування в предметній і соціальній дійсності\n

внутрішнє зусилля, необхідне для виконання певної діяльності

вказує на відповідність стану організму та його функціональних систем певному моменту життя людини

Дайте визначення поняттю методи.

*спосіб пізнання психічних явищ

сукупність прийомів виконання будь-якої проботи

сукупність методів, що застосовують у науці

вчення про науковий метод

Дайте визначення поняття "онтогенез"

*індивідуальний розвиток

історичний розвиток

зародження нових психічних явищ у надрах попередніх періодів

єдність свідомості і діяльності

Дайте визначення поняття віковий час.

*внутрішній часовий графік життя; спосіб встановлення, наскільки людина у своєму розвитку випереджає ключові соціальні події, що припадають на період дорослості, або відстає від них

відносно замкнутий цикл розвитку людини, який має свою структуру та динаміку

діяльність, спрямована на орієнтування в предметній і соціальній дійсності\n

внутрішнє зусилля, необхідне для виконання певної діяльності

За яким принципом побудована класифікація методів дослідження Б.Г.Ананьєва, А.В.Орлова?

*етапів проведення дослідження

спільної діяльності дослідника і рецепієнтів

спільної діяльності піддослідних

спостереження за поведінкою інших

Назвіть допоміжні методи

бесіда

анкетування

аналіз продуктів діяльності

*всі відповіді правильні

Назвіть методи, що входять до групи інтерпретаційних.

лонгітюдний, порівняльний, комплексний

експеримент, спотереження

кількісний аналіз, якісний аналіз

*генетичний метод, структурний метод

Назвіть методи, що входять до групи статистичних.

лонгітюдний, порівняльний, комплексний

експеримент, спотереження

*кількісний аналіз, якісний аналіз

генетичний метод, структурний метод

Назвіть основні методи психології.

лонгітюдний, порівняльний, комплексний

*експеримент, спотереження

кількісний аналіз, якісний аналіз

генетичний метод, структурний метод

Назвіть основні методи вивчення психічної діяльності людини .

спостереження, аналіз продуктів діяльності

моделювання, метод тестів

експеримент, бесіда, анкетування

*спостереження, експеримент

Назвіть основні методологічні принципи .

детермінізму

єдності свідомості і діяльності

розвитку, індивідуального підходу

*всі відповіді правильні

Назвіть основні напрямки розвитку сучасної вікової психології

біогенетичний

соціогенетичний

діалектичний

*всі відповіді правильні

Причинна обумовленість кожного психічного явища є сутністю якого принципу?

системного підходу

принципу розвитку

*принципу детермінізму

принципу єдності свідомості і діяльності

Розкрийте своєрідність комплексного методу .

тривале вивчення одного об'єкта

зіставлення одних явищ з іншими для встановлення їх подібності чи відмінності

*міждисциплінарне дослідження одного об'єкту

приведення в систему певних особливостей за конкретними ознаками

Розкрийте своєрідність лонгітюдного методу.

*тривале вивчення одного об'єкта

зіставлення одних явищ з іншими для встановлення їх подібності чи відмінності

міждисциплінарне дослідження одного об'єкту

приведення в систему певних особливостей за конкретними ознаками

Розкрийте своєрідність методу аналіз продуктів діяльності

фіксування фактів та їх аналіз

отримання широкої інформації за короткий час

проводять за здалегідь підготовленою схемою

*аналізу підлягають процес, результат діяльності

Розкрийте своєрідність методу анкетування

фіксування фактів та їх аналіз

*отримання широкої інформації за короткий час

проводять за здалегідь підготовленою схемою

аналізу підлягають процес, результат діяльності

Розкрийте своєрідність методу бесіда

фіксування фактів та їх аналіз

отримання широкої інформації за короткий час

*проводять за здалегідь підготовленою схемою

аналізу підлягають процес, результат діяльності

Розкрийте своєрідність методу спостереження.

*фіксування фактів та їх аналіз

отримання широкої інформації за короткий час

проводять за здалегідь підготовленою схемою

аналізу підлягають процес, результат діяльності

Розкрийте своєрідність поняття методика.

спосіб пізнання психічних явищ

*сукупність прийомів виконання будь-якої проботи

сукупність методів, що застосовують у науці

вчення про науковий метод

Розкрийте своєрідність поняття методологія.

спосіб пізнання психічних явищ

сукупність прийомів виконання будь-якої проботи

*сукупність методів, що застосовують у науці

*вчення про науковий метод

Розкрийте своєрідність поняття провідна діяльність.

*діяльність з якою на певному етапі онтогенезу пов'язане виникнення психічних утворень

діяльність, що визначає рівень комунікативних умінь

діяльність з якою на певному етапі онтогенезу пов'язане виникнення практичних умінь

діяльність з якою на певному етапі онтогенезу пов'язане виникнення теоретичних умінь

Розкрийте своєрідність порівняльного методу.

тривале вивчення одного об'єкта

*зіставлення одних явищ з іншими для встановлення їх подібності чи відмінності

міждисциплінарне дослідження одного об'єкту

приведення в систему певних особливостей за конкретними ознаками

Розкрийте сутність поняття "психічний розвиток"

*зародження нових психічних явищ у надрах попередніх періодів

рівень адаптованості людини до вимог навколишнього світу

кількісні зміни

якісні зміни в розвитку

Що вивчає предмет вікової психології ?

*вивчення закономірностей і етапів психічного розвитку особистості в онтогенезі

вивчення міжособистісних взаємодій в онтогенезі

вивчення впливів різних соціальних умов на поведінку і особистісні особливості людини

вивчення закономірностей навчання і виховання

Що вивчає акмеологія?

*галузь психологічної науки, яка вивчає закономірності та механізми розвитку людини на етапі зрілості, досягнення нею високого рівня розвитку\n

галузь психології, що вивчає зумовлені спадковістю психічні процеси і властивості особистості, особливості психічного руху, що виявляються у почуттях, відчуттях, уявленнях, а також специфіку процесів, результатом яких є думка

галузь психології, яка вивчає психічні відмінності між окремими індивідами і групами

галузь психології, яка вивчає загальнопсихологічні закономірності, визначає теоретичні засади і принципи психологічної науки, її понятійний і категоріальний апарат, систематизує та узагальнює емпіричний матеріал психологічних досліджень

Що вивчає генетична психологія?

галузь психологічної науки, яка вивчає закономірності та механізми розвитку людини на етапі зрілості, досягнення нею високого рівня розвитку\n

*галузь психології, що вивчає зумовлені спадковістю психічні процеси і властивості особистості, особливості психічного руху, що виявляються у почуттях, відчуттях, уявленнях, а також специфіку процесів, результатом яких є думка

галузь психології, яка вивчає психічні відмінності між окремими індивідами і групами

галузь психології, яка вивчає загальнопсихологічні закономірності, визначає теоретичні засади і принципи психологічної науки, її понятійний і категоріальний апарат, систематизує та узагальнює емпіричний матеріал психологічних досліджень\n

Що вивчає геронтологія?

*галузь психологічної науки, яка вивчає закономірності та механізми розвитку людини на етапі зрілості, досягнення нею високого рівня розвитку\n

вивчає проблеми старіння людини\n

галузь психології, яка вивчає психічні відмінності між окремими індивідами і групами

галузь психології, яка вивчає загальнопсихологічні закономірності, визначає теоретичні засади і принципи психологічної науки, її понятійний і категоріальний апарат, систематизує та узагальнює емпіричний матеріал психологічних досліджень\n

Що вивчає диференційна психологія?

галузь психологічної науки, яка вивчає закономірності та механізми розвитку людини на етапі зрілості, досягнення нею високого рівня розвитку\n

вивчає проблеми старіння людини\n

*галузь психології, яка вивчає психічні відмінності між окремими індивідами і групами

галузь психології, яка вивчає загальнопсихологічні закономірності, визначає теоретичні засади і принципи психологічної науки, її понятійний і категоріальний апарат, систематизує та узагальнює емпіричний матеріал психологічних досліджень\n

Які вимоги ставляться до проведення дослідження?

урахування вікових та індивідуальних особливостей

урахування статевих відмінностей досліджуваних

побудова програми дослідження

*всі відповіді правильні

Які методи належать до групи емпіричних?

лонгітюдний, порівняльний, комплексний

*експеримент, спотереження

кількісний аналіз, якісний аналіз

генетичний метод, структурний метод

Які методи належать до групи організаційних?

*лонгітюдний, порівняльний, комплексний

експеримент, спотереження

кількісний аналіз, якісний аналіз

генетичний метод, структурний метод

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.