Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
програма Страхування.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.08.2019
Размер:
382.46 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Факультет ННФЕІ

Кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший проректор

Хомич В.Ф._________________________2012 р.

(підпис)

Програма навчального курсу

СТРАХУВАННЯ

(за вимогами кредитно-модульної системи)

Розробники: Євтушенко Н.М. к.е.н.

Рецензенти: Боголіб Т.М д.е.н.,професор

Плескач В.Л. д.е.н.,професор

Затверджено на засіданні кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту

Протокол №________ від ______ вересня 20___ року

Зав.кафедрою ______________________Боголіб Т.М.

Декан ФЕФ _______________________Боголіб Т.М.

М. Переяслав-Хмельницький – 2012 структура програми навчального курсу

Страхування

Опис предмета навчального курсу

Предмет: Страхування

1.1. Курс: Підготовка бакалаврів

- Кількість кредитів, відповідних ECTS: 4 кредити

- Модулів:(2 модулі) + (навчальний проект: ІНДЗ, реферат,самостійна робота )

- Загальна кількість годин: (144 годин)

- Тижневих годин: (6 годин)

1.2. Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

- Шифр та назва напряму (0305 “Еконміка і підприємництво”)

- Шифр та назва спеціальності ( 6.030504 Економіка підприємництва, 6.030509 Облік і аудит)

- Освітньо-кваліфікаційний рівень (бакалавр)

1.3. Характеристика навчального курсу

- Вибірковий

- Рік підготовки: 3

- Семестр: 4 семестр

- Лекції : 30 годин

- Практичні : 30 годин

- Самостійна робота: 64 годин

- Індивідуальна робота: 20 годин

- Вид контролю:іспит

МЕТА

Дисципліна "Страхування" є однією з основних загальнонаукових дисциплін у підготовці фахівців економічних спеціальностей.

Мета дисципліни - надати студентам ґрунтовні знання щодо основних положень теорії і практики страхування фізичних і юридичних осіб, засвоєння знань з організації та фінансового забезпечення соціального страхування.

Завдання: вивчення сутності й принципів організації страхування, умов страхування на випадок утрати працездатності, безробіття, пенсійного страхування; набуття вмінь з управління діяльністю фондів соціального страхування.

Предмет: фінансові відносини, що виникають у процесі формування і використання фондів страхування.

Дисципліна складається з двох змістовних модулів, які включають такі теми:

І. Змістовний модуль "Страховий ринок та його принципи"

 1. Сутність, принципи й роль страхування.

 2. Класифікація страхування.

 3. Страхові ризики та їх оцінка.

 4. Страховий ринок.

 5. Державне регулювання страхової діяльності.

II. Змістовний модуль "Страхова відповідальність, доходи і витрати"

 1. Особисте страхування.

 2. Страхування майна.

 3. Страхування відповідальності.

 4. Перестрахування і співстрахування.

 5. Доходи, витрати і прибуток страховика.

 6. Фінансова надійність страхової компанії.

Всього: 144 години

Тематика курсу «Страхування»

н/п

Назва модуля, теми

Всього годин

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота

І.

Змістовний модуль „Сутність страхової

діяльності"

66

14

16

28

8

1.

Сутність принципи і роль страхування

10

2

4

4

2.

Класифікація страхування

16

4

4

6

2

3.

Страхові ризики та їх оцінка

12

2

2

6

2

4.

Страховий ринок

16

4

4

6

2

5.

Державне регулювання страхової діяльності

12

2

2

6

2

II.

Змістовний модуль

Основи фінансової

діяльності страховика"

78

16

14

36

12

1.

Особисте страхування

16

4

4

6

2

2.

Майнове страхування та страхування кредитних і фінансових ризиків

12

2

2

6

2

3.

Страхування майна громадян

12

2

2

6

2

4.

Страхування відповідальності

12

2

2

6

2

5.

Доходи, витрати і прибуток страховика

14

4

2

6

2

6.

Фінансова надійність страховика

12

2

2

6

2

Всього

144

30

30

64

20

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.