Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Психологія Вищої школи таблиця.docx
Скачиваний:
99
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
104.12 Кб
Скачать

Тема 1. Психологія вищої школи, її предмет, завдання та методи

Кому належить вислів: «У психології довге минуле, але коротка історія»?

* Г.Еббінгаузу;

Й.В.Гетте;

Н.Ф.Тализіній;

В.О.Якуніну.

У яких роках розпочалось систематичне дослідження психолого-педагогічних проблем вищої школи?

У 20-х роках ХІХ ст..

*У 60-х роках ХХ ст.

У 80-х роках ХVI ст..

У 90-х роках ХVI ст.

Хто є авторами перших навчальних посібників із проблем навчання у вищій школі?

Я.-А. Коменський;

Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко;

*С.І.Архангельський, С.І. Зінов’єв;

К. Роджерс, Б. Фрейберг.

Коли були розроблені перші програми з психології вищої школи?

20-ті роки ХХ ст.;

80-ті роки ХІХ ст.;

ХVIІІ ст.;

*Останні десятиліття ХХ ст.

Хто розробив системний підхід у методології сучасної психологічної науки?

*Б.Ф. Ломов;

П.П. Лузан;

Ю.М. Лотман;

Л.Е. Никита.

Які особи, за Законом України «Про вищу освіту», обираються на посади науково-педагогічних працівників?

Випускники-бакалаври;

*Особи, які мають наукові ступені або вчені звання, а також випускники магістратури, аспірантури та докторантури;

Особи з вищою технічною освітою;

Особи, які мають наукові ступені.

Назвіть основні категорії психології вищої школи.

Навчання;

Розвиток;

*Навчання, розвиток, виховання;

Виховання.

Визначте головне завдання вищого навчального закладу.

Забезпечення культурного розвитку особистості та отримання знань;

Виховання особистості;

Забезпечення духовного розвитку особистості;

*Забезпечення культурного й духовного розвитку особистості, виховання у дусі українського патріотизму.

Вкажіть шляхи реформування вищої освіти України.

*Гуманітаризація освіти.

Демократизація освіти.

Духівництво освіти.

Незалежність освіти.

Які завдання розв’язує психологія вищої школи, як прикладна галузь?

*Практичні, науково-дослідні та діагностично-корекційні;

Практичні;

Наукові;

Діагностичні.

Назвіть завдання курсу «Психологія вищої школи».

Інтеграція, систематизація психологічних знань;

Вивчення умов забезпечення ціннісно-особистісного самовизначення педагогів і студентів;

Формування професійного мислення студентів;

* Всі відповіді вірні.

Визначте поняття «методологія».

*Вчення про методи пізнання та перетворення світу;

Вчення про нервові клітини;

Вчення про освіту впродовж життя;

Вчення про здібності та мотивацію студентів.

Що розуміють під частиною об'єктивної психологічної реальності, яку потрібно дослідити?

Предмет дослідження;

* Об’єкт дослідження;

Суб’єкт дослідження

Студентство.

Що являє собою предмет дослідження у психологічній науці?

Визначення умов дослідження;

Вибір наукових методів дослідження;

* Конкретну сторону, властивість або відношення об’єкта дослідження;

Частину об’єктивної психологічної реальності.

Означте галузь психологічної науки, що вивчає індивідуально-психологічні та соціально-психологічні явища, які породжені умовами ВНЗ.

Психофізіологія;

*Психологія вищої школи;

Соціальна психологія;

Психологія наукової творчості.

З якими галузями психології пов’язана психологія вищої школи?

*Загальна психологія, соціальна психологія;

Космічна психологія;

Інженерна психологія, історична психологія;

Політична психологія.

Що є предметом психології вищої школи?

Психіка викладачів і студентів, їхня діяльність і спілкування;

*Психіка викладачів і студентів, їхня діяльність і спілкування, а також соціально-психологічні явища вузівського освітнього середовища;

Спільна діяльність викладача та студента;

Соціально-психологічні явища вузівського освітнього середовища.

Як називається вчення про методи пізнання та перетворення світу?

Акмеологія;

Геронтологія;

*Методологія;

Соціологія.

Назвіть організаційні методи дослідження за класифікацією Б.Г.Ананьєва.

*Лонгітюдний метод, порівняльний метод, комплексний метод;

Кількісний аналіз;

Інтерпретація зібраного матеріалу;

Аналіз процесів і продуктів діяльності, експеримент.

Вкажіть головні завдання вищої школи.

Показати чинники становлення особистості майбутнього вчителя;

*Професійна підготовка студентів, формування фахівців з вищою освітою;

*Забезпечення культурного та духовного розвитку особистості;

Діагностувати ціннісні орієнтації студентської молоді.

Що розумiють пiд термiном«виховання»?

Оволодіння знаннями та досвідом;

Робити що-небудь більш нормальним, правильним; поліпшувати стан чого-небудь, усуваючи вади;

* Процес, за допомогою якого молоде покоління засвоює соціальні цінності попередніх поколінь;

Робити що-небудь кращим, більш задовільним.

Означте поняття впливурозвиненого характеру на характер, який формується.

Повчання

Навчання

*Виховання

Реалізація.

Що означає термін “альтруїзм”?

* Мотив, спрямований на надання допомоги кому-небудь;безкорислива турбота про благо людей;

Одна з основних характеристик особистості, яка полягає в здатності бути імпульсом змін у сосунках з людьми;

Процес набуття людиною повного соціально – психологічного статусу;

Найбільш діяльна, енергійна й активна частина соціальної групи.

Що означає термін “зрілість”?

* Це вища психологічна інстанція організації та управління своєю поведінкою;

Формування соціальних цінностей у зв’язку з професіоналізацією;

Розвиток професійних здібностей;

Формування професійних, світоглядних і громадських якостей майбутнього фахівця.

Що означає термін “інтуїція”?

Висока культура поведінки разом із високим рівнем розвитку;

Одна з форм спрямованості особистості, прояв пізнавальної потреби;

*Здатність до практично моментального осягнення істини без безпосереднього логічного обміркування;

Загальна здатність мобілізувати в професійній діяльності набуті знання та вміння.

Що означає термін “плюралізм”?

* Множина рівноправно конкуруючих світоглядів, наукових напрямів, ідей, думок;

Погляди, уявлення, установки особистості стосовно умов її життєдіяльності;

Система вчинків, які людина здійснює, щоб реалізувати певні функції;

Професійна активність і здатність суб’єкта праці до розв’язання завдань.

Що означає термін «професіоналізм»?

Гарне виконання роботи;

Професійне ставлення до роботи;

* Творче оволодіння спеціальністю, вміння домагатися найвищого результату розв’язання завдань;

Правильна відповідь відсутня.

Схарактеризуйте діагностично-корекційні завдання психології вищої школи.

Дослідження психологічних проблем підготовки науково-педагогічних кадрів, становлення особистості майбутнього викладача протягом навчання в магістратурі та аспірантурі;

Формування професійного мислення студентів, набуття ними досвіду творчого використання психологічних знань у розв’язанні конкретних завдань навчально-професійної та майбутньої педагогічної діяльності;

*Вивчення стану взаємин викладачів і студентів, щоб налагоджувати оптимальну педагогічну взаємодію, конструктивно розв’язувати можливі міжособистісні конфлікт;

Визначення рівня психологічної готовності першокурсників до навчання у вищій школі та розробка передумов успішної їх адаптації.

Вкажіть найважливіші практичні завдання психології вищої школи.

*Надання психологічної допомоги та підтримки всім учасникам педагогічного процесу, особливо в періоди особистісних та життєвих криз і професійних випробувань;

Формування професійного мислення студентів, набуття ними досвіду творчого використання психологічних знань у розв’язанні конкретних завдань навчально-професійної та майбутньої педагогічної діяльності;

Вивчення стану взаємин викладачів і студентів, щоб налагоджувати оптимальну педагогічну взаємодію, конструктивно розв’язувати можливі міжособистісні конфлікт;

Визначення рівня психологічної готовності першокурсників до навчання у вищій школі та розробка передумов успішної їх адаптації.

Хто був автором першого видання підручника «Психологія вищої школи»?

О.О. Бодальов;

С.Д. Смірнов;

О.Ф. Рибалко;

*М.І. Дьяченко.

Як називається процес і результат засвоєння та активного відтворення індивідом соціального досвіду, який здійснюється в спілкуванні та діяльності?

Навчання;

*Соціалізація;

Учіння;

Виховання.

Як називається цілеспрямована, заздалегідь спроектована дидактична взаємодія викладача-науковця та студента, в процесі якої здійснюється освіта, виховання та розвиток студента?

*Навчання;

Соціалізація;

Учіння;

Виховання.

Як називається цілеспрямоване засвоєння знань, формування на їх основі вмінь і навичок, сприйняття соціального досвіду з метою наступного використання їх у практичному житті?

Навчання;

Соціалізація;

*Учіння;

Виховання.

Дайте назву процесу формування особистості майбутнього фахівця, як результату його соціалізації й професійного навчання.

Професійне самовизначення;

*Розвиток особистості студента;

Професіоналізм;

Професійно-педагогічне спілкування.

Визначте процес і результат прийняття людиною рішення про вибір майбутньої трудової діяльності: ким стати, до якої соціально-професійної групи належати.

*Професійне самовизначення;

Розвиток особистості студента;

Професіоналізм;

Професійно-педагогічне спілкування.

Які методи, за класифікацією Б.Г. Ананьєва, обробки даних використовуються у психології вищої школи?

Спостереження, експеримент, психодіагностичні методи, аналіз процесів і продукт ів діяльності, моделювання, біографічний;

Порівняльний, лонгітюдний, комплексний;

*Кількісний та якісний аналіз;

Генетичний, структурний.

Вкажіть емпіричні методи отримання наукових даних за класифікацією Б.Г. Ананьєва.

*Спостереження, експеримент, психодіагностичні методи, аналіз процесів і продукт ів діяльності, моделювання, біографічний;

Порівняльний, лонгітюдний, комплексний;

Кількісний та якісний аналіз;

Генетичний, структурний.

Назвіть методи інтерпретації даних за класифікацією Б.Г. Ананьєва.

Спостереження, експеримент, психодіагностичні методи, аналіз процесів і продукт ів діяльності, моделювання, біографічний;

Порівняльний, лонгітюдний, комплексний;

Кількісний та якісний аналіз;

*Генетичний, структурний.

Що є центральним елементом й важливим методологічним інструментом психологічного дослідження?

*Мета наукового дослідження;

Об’єкт дослідження;

Завдання дослідження;

Предмет дослідження.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.