Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Програма науково-дослідна практика магістри.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
64.51 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди»

Кафедра психології

ЗАТВЕРДЖЕНО” “ПОГОДЖЕНО”

Перший проректор Навчально-методична рада

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький

ДПУ імені Григорія Сковороди» ДПУ імені Григорія Сковороди»

Протокол №____від__________ Протокол ___від__________

ПРОГРАМА

навчальної та науково-дослідної практики магістрантів за спеціальністю «Психологія»,

та науково-виробничого стажування магістрантів за спеціальністю «Практична психологія»

(денна та заочна форми навчання).

ЗАТВЕРДЖЕНО”

На засіданні кафедри психології

Протокол №_____від_________

Зав. кафедри психології

доктор психологічних наук, професор Калмикова Л.О.

На засіданні Ради факультету

Педагогіки та психології

Протокол №____від__________

Декан факультету Яценко Л.В.

Переяслав-Хмельницький - 2012

ПРОГРАМА

науково-дослідної практики (науково-виробничого стажування) магістрантів

на кафедрі психології

Вступ.

Згідно з нормативними документами Міністерства освіти та науки України науково-дослідна практика студентів-магістрів спеціальностей “Психологія”, “Практична психологія” є обов‘язковою складовою навчального процесу у вищих навчальних закладах освіти. Студенти проходять науково-дослідну практику у закладах вищої освіти, в яких викладається дисципліна “Психологія”, у науково-дослідних інститутах з психологічним напрямом та психодіагностичних центрах.

Науково-дослідна практика проводиться на 6 курсі

Тривалість практики – 2 тижні.

База проведення практики – Державний вищий навчальний заклад “Переяслав – Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”.

Мета практики:

 • Закріплення знань з теорії психології і методології побудови наукової роботи, вироблення психологічних умінь і навичок дослідницької діяльності;

 • Проведення психологічного експериментального дослідження з проблем магістерської роботи;

 • Визначити функції науково-дослідної роботи наукового відділу та кафедри загальної та практичної психології.

Завдання практики:

 1. Опрацювати загально-теоретичні та сучасні фахові джерела з теми магістерського дослідження, структурувати висвітлення теми.

 2. Ознайомитися з системою роботи наукової бібліотеки, веденням автоматизованого каталогу літератури та методики пошуку необхідних джерел.

 3. Вивчити напрямки та здобутки наукової діяльності кафедри, брати участь у її засіданні.

 4. Проаналізувати функції наукового відділу Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди та систему наукової діяльності викладачів та студентів ВНЗ в цілому.

 5. Вивчити вимоги до наукової статті, дотримуючись яких, написати фахову статтю за одним з аспектів теми магістерської роботи.

 6. Удосконалити вміння і навички використання комп‘ютерної техніки для оформлення результатів наукового дослідження.

Необхідні знання та вміння:

 • Магістрант повинен глибоко володіти теоретичним матеріалом з психології вищої школи та методики викладання психології у вузі.

 • Вміти працювати з першоджерелами, здійснювати підбір інформації по інноваційним психологічним технологіям з метою структурування власного магістерського дослідження..

 • Розширювати знання з аспектів науково-дослідної діяльності членів кафедри загальної та практичної психології та наукової діяльності студентів.

 • Удосконалювати знання з проблеми наукового дослідження, зокрема, з тематики магістерської роботи, відображаючи результати через видання науково-методичної статті.

 • Вміти створювати автоматизований каталог наукової літератури та психодіагностичного інструментарію з досліджуваної магістрантом проблеми

 • Удосконалювати вміння і навички здійснювати статистичну обробку результатів дослідницької діяльності методами варіаційної статистики з використанням комп‘ютерної психодіагностики.

Зміст науково-дослідної практики.

 1. участь у настановчій конференції з питань змісту та організації практики;

 2. участь у нарадах з керівниками практики і методистами;

 3. підібрати і апробувати психодіагностичний інструментарій з теми магістерської роботи;

 4. в базовій установі перевірити на надійність і валідність методики, що будуть використовуватися в процесі психологічного дослідження;

 5. познайомитися з результатами наукових здобутків керівника магістерської роботи та інших членів кафедри, що працюють в ракурсі обраної тематики дослідження;

 6. ознайомитися з технологією проведення засідання кафедри, специфікою обговорення навчальних питань і особливостями їх реалізації в практиці роботи зі студентами;

 7. проаналізувати функції наукового відділу ВНЗ;

 8. підготувати до друку наукову статтю за одним з аспектів теми магістерської роботи, дотримуючись вимог ВАК.

Звітна документація.

 1. індивідуальний план магістерської практики.

 2. щоденник проходження практики

 3. характеристика на кожного магістранта.

 4. звіт про виконання програми практики.

 5. пропозиції та матеріали, підготовлені магістрантами і прийняті для використання в прикладній роботі бази практики.

 6. Додати екземпляр статті поданої до друку

Вимоги до звіту про виконання програми науково-дослідної практики.

Звіт про проходження практики повинен містити конкретний опис виконаної магістрантом роботи, відомості про виконання усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, висновки і пропозиції

Звіт про проходження практики магістранти оформлюють на аркушах формату А4, скріплюють і подають керівникам практики від базової установи і від ПХДПУ для підпису.

Звіт повинен мати обсяг 12-15 с. і наскрізну нумерацію сторінок.

Керівник практики від ПХДПУ складає рецензію, де зазначає ступінь виконання магістрантом програми практики, рівень оволодіння методами дослідження і рівень набутих необхідних навичок.

Захист практики відбувається на засіданні кафедри.

Науково-психологічні дослідження практикантів-магістрів оцінюються за такими показниками:

 • Актуальність теми;

 • Теоретична та практична значущість;

 • Самостійність дослідної експериментальної роботи;

 • Новизна підходу до одержаних результатів;

 • Інформованість практиканта про стан питання в теорії та практиці проблеми, що вивчається;

 • Адекватність методики дослідження предмета, що вивчається;

 • Наявність достатньо розробленого дослідницького апарату;

 • Володіння науковою мовою, поняттями психології;

 • Чітке оформлення тексту, висновків, рекомендацій.

Права й обов‘язки студента-практиканта.

До початку проходження практики студент повинен одержати від керівника практики зразки оформлення необхідних документів.

Для успішної реалізації мети і завдань, передбачених планом практики, студент-практикант повинен:

 1. суворо дотримуватися режиму роботи університету, де він проходить практику;

 2. виконувати роботу у визначений термін;

 3. дотримуватися обов‘язкового порядку виконання програми практики;

 4. у визначений термін подати керівнику практики такі матеріали:

 • звіт про виконання програми та індивідуального плану практики(дод.1);

 • завірену та підписану керівником практики розгорнуту характеристику про проходження практики та виконаний обсяг роботи;

 • щоденник проходження практики(дод.2);

 • індивідуальний план магістерської практики(дод.3);

 • рецензію керівника практики від кафедри загальної та практичної психології на виконану роботу практиканта.

У разі незадоволення оцінкою або характеристикою студент-магістр має право просити деканат перевірити звітну документацію або замінити місце проходження практики. У разі захворювання або за інших обставин, що перешкоджають студенту-магістру успішно пройти практику, йому надається право повторно пройти практику без відриву від навчання(за умови надання довідки, лікарняного листа).

Обов‘язки керівника магістерської практики від кафедри.

 • Здійснює інструктаж студентів щодо порядку проходження практики;

 • Ознайомлює студентів із системою звітності про практику та з вимогами до неї;

 • Допомагає магістрантам вирішувати поставлені завдання;

 • Забезпечує високу якість проходження практики згідно з розробленою програмою;

 • Контролює проходження магістрантами практики;

 • Аналізує й оцінює звітну документацію про практику;

 • Складає і подає на кафедру письмовий звіт про проведену магістерську практику.

Додаток 1 Державний Вищий Навчальний Заклад

“Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”

Звіт

Про виконання програми та індивідуального плану практики

магістранта__________________________________________________

(факультет, форма навчання, група)

______________________________________________________________

(прізвище, ім‘я, по батькові)

Спеціальність_________________________________________________

База практики_________________________________________________

(повна назва установи, організації)

Керівник практики

від навчального закладу_________________________________________

(прізвище, ініціали, посада)

Звіт захищений

_____________

(підпис)

Додаток 2 Державний Вищий Навчальний Заклад

“Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”

Кафедра_____________________________________________________________

Щоденник проходження практики

Прізвище___________________________________________________

Ім‘я та по батькові___________________________________________

Курс____________Група______________________________________

База практики_______________________________________________

(повна назва установи, організації)

______________________________________________________________________

Керівник практики від

ПХДПУ_____________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.