Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Програма дисципліни - Основи менеджменту - для...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
28.08.2019
Размер:
139.78 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

«Дніпропетровський транспортно-економічний коледж»

Затверджую

Заст. директора з навчальної роботи

____________________ В.В.Ковтун „ ___”___________________ 2011 р.

Програма

з дисципліни

«Основи менеджменту»

для студентів ІІІ курсу спеціальності

5.14010301 “Туристичне обслуговування”

2011

Укладач: Чернишова О.В., викладач вищої категорії ДВНЗ «Дніпропетровський транспортно-економічний коледж»

Розглянуто та ухвалено

на засіданні предметної комісії “Менеджменту”

Протокол № 4 від 24 грудня 2011 р.

Голова ПК ____________О.В. Чернишова

Пояснювальна записка

Програма вивчення нормативної дисципліни «Основи менеджменту» складена відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста за напрямом 6.140103 «Туризм», і охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.

Програма передбачає набуття студентами теоретичних та практичних навичок в управлінні туристичними організаціями різних форм власності та різної правової форми з урахуванням специфіки їх функціонування в умовах ринкових відносин.

Предметом вивчення дисципліни є загальні закономірності, принципи формування, функціонування та розвитку системи управління організацією; управлінські відносини у сфері туризму.

Міждисциплінарні зв’язки.

Програма упорядкована відповідно до анотації освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів, базується на знаннях з таких нормативних дисциплін, як «Основи правознавства», «Правове регулювання туристської діяльності», «Соціологія», «Економічна теорія», «Економіка підприємства», «Основи психології», «Професійний етикет». Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи менеджменту» пов’язана з дисциплінами, які характеризують об’єкт управління або окремі його функції -економічні, фінансові, облікові та юридичні дисципліни.

Мета вивчення дисципліни.

Головною метою викладання дисципліни «Основи менеджменту» є формування у майбутніх фахівців з туристичного обслуговування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту туризму, розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.

Програма вивчення предмету передбачає такі види навчальних занять:

  • лекції (теоретичні заняття) – 42 години;

  • практичні роботи – 22 години;

  • самостійну роботу студентів – 44 годин;

  • консультації.

Основні вимоги до знань.

Після вивчення даної дисципліни студент повинен знати: історичний розвиток передумов сучасного менеджменту; сучасні теорії менеджменту; особливості туризму, як об’єкту управління; характеристику функцій менеджменту: планування, організація, мотивація та контроль; характеристику загальних та приватних принципів управління; класифікувати методи управління; особливості організаційно-адміністративних, економічних та соціально-психологічних методів управління; характеристику стилів управління; поведінкові фактори; додаткові стилі управління; критерії-вимоги сучасного менеджера; форми впливу керівника на підлеглого; статуси авторитету; різновиди псевдоавторитету; вимоги, які ставляться до управлінських рішень, їх види; підходи до прийняття рішень: індивідуальний та груповий; стадії та операції у процесі прийняття рішень; модель процесу прийняття, реалізації й контролю за виконанням управлінських рішень; природу та модель конфлікту, чотири його типи; причини конфліктів; модель стресової реакції; природу організаційних змін.

Основні вимоги до умінь.

Після вивчення даної дисципліни студент повинен уміти: визначати потреби та мотиви; будувати графік потреб особистості; розрізняти загальні та приватні принципи управління; визначати мотиваційну характеристику методів управління; визначати переваги та недоліки різних стилів управління; визначати стилі керівництва по «решітці менеджменту»; складати модель впливу керівника на підлеглого; складати ієрархію прийняття рішень і визначати структурні зв’язки між ними; застосовувати дії керівника при розв’язанні конфліктів; застосовувати на практиці модель процесу управління змінами.

Критерії оцінювання знань та вмінь студентів.

Органічною складовою навчального процесу є контроль рівня знань.

Під час вивчення дисципліни «Основи менеджменту» застосовується поточний, проміжний і підсумковий контроль знань. Усі ці види контролю тісно взаємопов'язані та організуються так, щоб стимулювати ефективну самостійну роботу і забезпечити об'єктивне оцінювання рівня знань студентів.

Оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни враховує види занять, передбачених навчальним планом.

Перевірка та оцінювання знань студентів з дисципліни «Основи менеджменту» може проводитися декількома методами:

1. Поточний контроль:

а) оцінювання знань студентів під час семінарських занять;

б) оцінювання знань з використанням поточних тематичних тестів;

в) виконання домашніх завдань.

2. Проміжний контроль:

а) оцінювання знань під час виставлення атестації;

б) проведення підсумкових директорських контрольних робіт.

3. Підсумковий контроль:

а) у процесі іспиту (шостий семестр).

Оцінювання знань студентів під час семінарських занять проводиться (за 5-бальною шкалою) за такими критеріями:

1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються;

  1. ступінь засвоєння фактичного матеріалу курсу;

  2. обізнаність з основною (обов'язковою) та додатковою літературою, а також із сучасною вітчизняною та зарубіжною літературою з питань, що розглядаються;

  1. уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді ситуацій, розв'язанні задач, проведенні розрахунків тощо при виконанні завдань, винесених на розгляд в аудиторії;

  2. логіка, структура, стиль викладу матеріалу при виступах в аудиторії, вміння захищати свою позицію та здійснювати узагальнення інформації, отриманої з доповідей інших осіб.

Оцінка "Відмінно" може бути отримана студентом за відповідності його участі в аудиторних заняттях усім п'ятьом зазначеним критеріям. Відсутність тієї або іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

При проведенні поточного тематичного тестування визначається рівень знань студентів з теоретичних питань курсу. Мінімальна кількість правильних відповідей студента на тестове завдання з теми курсу, що дозволяє оцінити результати тестування позитивно (тобто "Задовільно" або "Зараховано"), має бути більше 70 % від загальної кількості запитань тестового завдання.

Виконання домашніх завдань є невід'ємною частиною засвоєння курсу. Оцінювання виконання домашніх завдань здійснюється за двобальною шкалою -"Зараховано", "Не зараховано". Особлива увага при цьому приділяється:

- якості та самостійності виконання завдань;

- своєчасності складання завдань викладачу (згідно з графіком навчального процесу).

За творчий характер виконуваних завдань та своєчасність їх складання викладачеві студент отримує оцінку "Зараховано", і навпаки, за порушення встановленого графіка навчального процесу, неякісне виконання завдань, за списування - "Не зараховано".

Написання контрольної роботи є обов'язковим для кожного студента. Завдання для контрольних робіт комплектуються із 3 теоретичних запитань. Критеріями, які дозволяють оцінити виконання контрольної роботи позитивно ("Зараховано") є:

- відповіді на запитання повинні бути достатньо повними і показувати глибоке засвоєння студентом програмного матеріалу дисципліни.

Підсумковий (семестровий) контроль з дисципліни «Основи менеджменту» проводиться у формі тестового іспиту (шостий семестр) за програмою «Колоквіум» та практичної частини (рішення ситуаційних вправ та розрахункових завдань).

Мінімальна кількість тестових запитань з дисципліни повинна відповідати загальному обсягу годин на вивчення дисципліни.

На оцінку «відмінно» студент повинен давати 100-90% правильних відповідей на тестові запитання, до складу яких входять теми лекційних занять та теми для самостійної роботи студентів.

На оцінку «добре» студент повинен давати 70-89% правильних відповідей на тестові запитання.

На оцінку «задовільно» студент повинен давати 50-69% правильних відповідей на тестові запитання.

На оцінку «незадовільно» студент повинен давати 0-49% правильних відповідей на тестові запитання.

Підсумкову оцінку іспиту викладач визначає за шкалою, затвердженою наказом директора коледжу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.