Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
програма з політ за КМС.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
26.11.2018
Размер:
412.67 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди»

Фінансово-економічний факультет

Кафедра економічної теорії та методології наукових досліджень

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчально-виховної роботи

Хомич В.Ф.____________________ 2011 р.

(підпис)

Програма навчального курсу

політична економія

(назва)

(за вимогами кредитно-модульної системи)

Розробники: к.е.н., доцент Кучеренко С.Ю.

Рецензенти: д.е.н. професор Горкіна Л.П., к.е.н., доцент Козарезенко Л.В.

Затверджено на засіданні кафедри економічної теорії та методології наукових досліджень

Протокол № 2 від 8 вересня 2011 р.

Завідувач кафедри _________________ Козарезенко Л.В.

м. Переяслав-Хмельницький – 2011

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

Політична економія

1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

Предмет: Політична економія

1.1. Курс: Підготовка (бакалаврів)

- Кількість кредитів, відповідних ECTS: (5)

- Модулів:(3 модулі) + (індивідуальні завдання, реферат, курсова робота тощо)

- Загальна кількість годин: (180 годин)

- Тижневих годин: (6 годин)

1.2. Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

- Шифр та на назва галузі знань ( 0305 Економіка і підприємництво)

- Шифр та назва напряму (6.030509 Облік і аудит, 6.030504 Економіка підприємства, 6.030508 Фінанси і кредит)

- Освітньо-кваліфікаційний рівень (бакалавр)

1.3. Характеристика навчального курсу

- Обов’язковий

- Рік підготовки: 1

- Семестр: 1, (2 семестр – курсова робота)

- Лекції (теоретична підготовка): 48 годин

- Семінари: 52 години

- Самостійна робота: 56 годин

- Індивідуальна робота: 20 годин

- Вид контролю: (екзамен, курсова робота )

2. Мета, завдання

Політична економія є базовою дисципліною навчального плану підготовки бакалаврів з економіки. ЇЇ предмет – це економічні відносини та економічні закони суспільного виробництва. Політекономія досліджує закони, які керують виробництвом, розподілом, обміном і споживанням життєвих благ, та розробляє методологічні основи механізму їх використання суспільством з метою підвищення ефективності виробництва і зростання добробуту людей.

Мета: формування ґрунтовних знань про економічну систему суспільства, закони її функціонування і розвитку для розуміння чинників зародження, утвердження і напрямів розвитку сучасних соціально-економічних систем, їх спроможності задовольняти потреби людей.

Завдання: на методологічних засадах цивілізаційної теорії розвитку суспільного виробництва — продуктивних сил і економічних відносин — сформувати певний тип економічного мислення, економічну психологію та світогляд студентів, забезпечити засвоєння ними знань та методів цивілізаційного, синергетичного та діалектичного аналізу економічного життя суспільства.

Програма складається із трьох змістових модулів:

І змістовий модуль “Загальні засади економічного розвитку”

(20 годин лекційних занять, 20 годин семінарських занять, 4 години індивідуальних занять, 21 година самостійної роботи студентів).

ІІ змістовий модуль “Ринок та суб’єкти ринкової економіки”

(16 годин лекційних занять, 18 годин семінарських занять, 4 години індивідуальних занять, 19 годин самостійної роботи студентів).

ІІІ змістовий модуль “Економічне зростання, економічні системи та світове господарство”

(12 годин лекційних занять, 14 годин семінарських занять, 2 години індивідуальних занять, 20 годин самостійної роботи студентів).

3. Структура залікового кредиту курсу

(180 г. з них 48 - лекцій, 52 - семінарських занять, 20 - індивідуальних занять,

60 - самостійного опрацювання)

№ теми

Назва теми, модуль

Кількість годин

Лекції

Семінарські заняття

Індивідуальні заняття

СРС

І

Змістовий модуль

Загальні засади економічного розвитку”

20

20

8

21

1

Предмет і метод політичної економії

2г.

2г.

3г.

2

Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці

4г.

2г.

-

3г.

3

Економічні потреби та інтереси

2г.

2г.

2г.

3г.

4

Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку

2г.

4г.

2г.

3г.

5

Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші

4г.

4г.

2г.

3г.

6

Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата

4г.

2г.

2г.

3г.

7

Витрати виробництва і прибуток

2г.

2г.

-

3г.

ІІ

Змістовий модуль “Ринок та суб’єкти ринкової економіки”

16

18

8

19

8

Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення

4г.

4г.

2г.

4г.

9

Домогосподарства в системі економічних відносин

2г.

2г.

-

4г.

10

Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і прибуток

4г.

4г.

2г.

4г.

11

Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. Форми прибутку, процент і рента.

4г.

4г.

2г.

4г.

12

Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми

2г.

4г.

2г.

3г.

ІІІ

Змістовий модуль “Економічне зростання, економічні системи та світове господарство”

12

14

4

20

13

Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою

2г.

4г.

-

4г.

14

Господарський механізм у системі суспільного відтворення. Держава та її економічні функції

4г.

4г.

-

4г.

15

Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік

2г.

2г.

2г.

4г.

16

Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин

2г.

2г.

2г.

4г.

17

Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України

2г.

2г.

-

4г.

ВСЬОГО:

48г.

52г.

20г.

60г.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.