Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
програма Страхування.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.08.2019
Размер:
382.46 Кб
Скачать

Розподіл балів що присвоюються студентам

Переведення рейтингових балів в традиційні оцінки та оцінки ECTS

Рейтинг з дисципліни

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

90 та більше балів

А – Відмінно

Відмінно

81 – 89 балів

B – Дуже добре

Добре

75 – 80 балів

C – Добре

Добре

66 – 74 балів

D – Задовільно

Задовільно

60 – 65 балів

E – Достатньо (задовольняє мінімальні критерії)

Задовільно

59 -35 балів

FX – Незадовільно

Незадовільно

Менше 35 балів

F – Незадовільно (потрібна додаткова робота)

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: опорні конспекти лекцій з курсу «Страхування », навчально-методичний посібник з курсу «Страхування», нормативні документи .

Список використанОї літератури

 1. Конституція України.

 2. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

 3. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".

 4. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням".

 5. Закон України "Про зайнятість населення".

 6. Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування".

 7. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

 8. Закон України "Про страхування".

 9. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне страхування.

 10. Порядок видачі свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2000 р. №1306// Все про бухгалтерський облік. - 2001. - №40 (586). - С. 22-23.

 11. Порядок визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2000 р. №1423//Україна-бізнес. - 2000. - С. 14.

 12. Інструкція про порядок передачі страхувальником виконавчій дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань документів, що підтверджують право працівника на страхову виплату, інші соціальні послуги внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Затверджено постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 8 вересня 2000 р. № 12// Все про бухгалтерський облік. - 2001. - №40 (586). - С. 23-24.

 13. Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страхова справа. — К.: Товариство "Знання", КОО, 2002. - 203 с.

 14. Ваулина О. Рынок труда: условная занятость при безусловной безработице// Зеркало недели. - 2002. - №9 (384). - С. 8.

 15. Горбач Л. М. Страхова справа: Навчальний посібник. — 2-ге вид., виправл. — К.: Кондор, 2003. — 252 с.

 16. Економіка України: десять років реформ/ За ред. 3. Ватаманкжа та С. Панчишина. — Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. — 496 с.

 17. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка/ За ред. 3. Ватаманюка та С. Панчишина. — К.: Видавничий Дім "Альтернативи", 2001. — 607 с.

 18. Кузнецова А. Я. Фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності: Монографія/ Інститут економічного прогнозування HAH України. — Л.: Львів, банків, ін-т НБУ, 2005. - 367с.

 19. Кульчицький Б. В. Економічні системи суспільства: теорія, методологія, типологізація. Монографія. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. - 352 с.

 20. Мосійчук Т. Стан та розвиток ринків фінансових послуг в Україні // Страховий ринок України. — 2004. — С. 34-51.

 21. Основы страховой деятельности: Учебник/Отв. ред. проф. Т. А. Федорова. - M.: Издательство БЕК, 2002. - 768 с.

 22. ПлисаВ.Й.Основи страхування:Навч.посібник /Заред.М. I. Крупки. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. — 144 с.

 23. Плиса В. Особливості становлення, проблеми та перспективи розвитку страхового ринку в Україні// Вісник Львів, ун-ту. Сер. екон. — Вил. ЗО. - 2001. - С. 158-167.

 24. Плиса В. Й. Страхування: Довідник. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. — 197 с.

 25. Плиса В. Страховий ринок України в умовах глобалізації страхових відносин// Формування нової парадигми економічної теорії вУкраїні. Науковий збірник/ За ред. 3. Г. Ватаманюка. — Львів: Інтереко, 2001. — С. 369-377. (Формування ринкової економіки вУкраїні. Спецвипуск 8).

 26. Плиса В. Організаційно-економічний механізм функціонування загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття // Вісник Львівського університету. Серія економічна. - Львів, 2004. - С. 688-704.

 27. Плиса В. Модель державного соціального страхування вУкраїні // Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. — Львів, 2005. - С. 44-52.

 28. Плиса В. Страховий ринок України: проблеми становлення, цільова орієнтація стратегії розвитку та перспективи інтеграції у світовий страховий ринок// Українське державотворення: уроки, проблеми, перспективи: Матеріали науково-практичної конференції — Львів: ЛФУАДУ, 2001. - 4.2. - С. 82-85.

 29. Прутська О. О. Інституціоналізм і проблеми економічної поведінки в перехідній економіці. — К.: Логос, 2003. — 256 с.

 30. Прутська О. Невраховані фактори українських реформ// Економіка України. - 2002. - №8. - С. 51-56.

 31. Сербиновский Б. Ю., Гаркуша В. Н. Страховое дело: Учебное пособие для вузов. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. — 384 с.

 32. Словарь страховых терминов/ Под ред. Е. В. Коломина, В. В. Шахова. — М.: Финансы и статистика, 1992. — 336 с.

 33. Внукова Н. М.,Успаленко В. I., Временно Л. В. та ін. Страхування: теорія та практика: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. проф. Н. М. Внукової - Харків: Бурун Книга, 2004. - 376 с.

 34. Шихов А. К. Страхование: Учебное пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,2001. - 431 с.

 35. Янина С. Ю. Социальное страхование в системе социальной защиты населения: организация и финансовый механизм. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. Специальность 08.00.10 — Финансы, денежное обращение и кредит. — Санкт-Петербург, 2001.

 36. Страхування: Підручник / Керівник автор. колективу і наук. ред. С. С. Осадець. — К.: КНЕУ, 2008

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.