Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Психологія.docx
Скачиваний:
111
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
74.13 Кб
Скачать

Тема 1.5. Психічний розвиток дитини дошкільного віку

В чому відбувається прояв соціальних мотивів дошкільника?

*у прагненні до самоствердження

у формі адекватної оцінки своїх особистісних якостей

негативізмі

емпатії

В чому полягає особливість оволодіння предметною дією в дошкільному віці?

продовження руки

використання предмета за призначенням

*творче використання предмета в діяльності

сенсорне пізнання

В чому полягає роль гри для психічного розвитку дошкільника?

вчить свідомо визначати мету

стимулює елементи змагання та взаємної підтримки

задовольняється потреба в спілкуванні

*всі відповіді правильні

В чому полягають особливості предметних і сюжетних ігор молодших дошкільників?

*подібні до ігор дітей раннього віку

подібні до ігор середніх дошкільників

подібні до ігорстарших дошкільників

рольові

В чому полягають особливості репродуктивної уяви в дітей молодшого дошкільного віку?

*мало схожості з реальністю

*відтворюють події на емоційній основі

розвивається на основі зорової пам'яті

всі відповіді правильні

В чому полягають особливості уяви дошкільника ?

пов'язана зі знаковою функцією свідомості

пов'язана з кодуванням візуальної інформації з допомогою схем, фігур

заміщення одних предметів іншими та їх зображеннями

*всі відповіді правильні

В чому полягають причини ігрових конфліктів в дошкільному віці?

розбіжності з приводу спільної теми гри

іграшки

правильність і доцільність ігрових дій

*всі відповіді правильні

В чому проявляється дитячий егоцентризм?

*погляд на себе як на центр всесвіту

відтворення дій, ідеалів, рис характеру, манери інших осіб\n

уявлення про свій тілесний образ, порівняння та оцінювання себе з точки зору еталона "мужності" або "жіночості"

заглиблення у світ власних учинків, почуттів, переживань, співвіднесення їх з навколишньою дійсністю

В чому проявляється негативізм в дошкільному віці?

*проявляється в наслідок відмови підкорятися вимогам дитини

проявляється у наполяганні на своїх вимогаї

протест проти заборон

прагнення звільнитись від опіки дорослого

В якій формі проявляється самоусвідомлення у дошкільників ?

*у формі адекватної оцінки своїх особистісних якостей

у формі негативізму

у формі емпатії

у формі наслідуванні

В якому віці використання слова випереджає його розуміння?

*дошкільному

молодшому шкільному

немовлячому

всі відповіді правильні

В якому віці відбувається перехід від ситуативного мовлення до зв'язного автономного мовлення?

6-7

3-4

*4-5

5-6

В якому віці дитина знає своє ім'я?

*4

5

3

з народження

В якому віці егоцентричне мовлення змінюється соціальним?

*6-7

3-4

4-5

5-6

В якому віці опановується структурно-семантичний, лексичний і граматичний розвиток мови ?

молодшому дошкільному

старшому дошкільному

*середньому дошкільному

дошкільному

В якому віці формується включення символічної функції в процес розвитку уяви в формі заміщення одних предметів іншими ?

ранньому

*дошкільному

молодшому шкільному

молодшому дошкільному

Дайте визначення поняття ейдетична пам'ять.

*особливий вид зорової пам'яті, який полягає у запам'ятанні, фіксуванні, збереженні у всіх деталях образів предметів і ситуацій після їх сприйняття

запам'ятання, збереження і відтворення набутого досвіду

запам'ятанні, фіксуванні, збереженні у всіх деталях образів предметів і ситуацій після їх сприйняття

особливий вид зорової памяті

Дайте визначення поняття рольова гра.

*діяльність, у якій діти беруть на себе ролі дорослих людей і узагальнено у спеціально створених ігрових умовах відтворюють їхні дії і стосунки між ними\n

суб'єктивне сприйняття особистістю досягнутих результатів\n

створення нових відношень між предметом і його використанням\n

всі відповіді правильні

Дайте характеристику сприймання дітей дошкільного віку.

удосконалення перцептивних дій і операцій.

перехід від практичних перцептивних дій до розумових.

сенсорні еталони

*всі відповіді правильні

До чого сенситивний дошкільник ?

*розвитку наочно-образного мислення

розвитку наочно-дійового мислення

розвитку понятійного мислення

всі відповіді правильні

До якого віку дитина називає себе по імені ?

4

5

*3

6

З чим пов'язаний розвиток пізнавальних процесів в дошкільному віці?

*з розвитком мислення

з розвитком пам'яті

з розвитком ігрової діяльності

з розвитком предметної діяльності

Завдяки чому відбувається удосконалення мови дошкільника?

*спілкування з іншими людьми

рольової гри

предметної гри

всі відповіді правильні

Завдяки чому можна оцінити рівень розвитку самосвідомості дошкільника ?

вмінню виділити себе з оточуючого середовища

егоцентризму та негативізму

*автономності від дорослих

ставлення до себе як до самостій-ного "я"

На основі чого відбувається опанування моральних норм в дошкільному віці ?

*наслідування

зауважень дорослого

мови

рольової гри

На основі чого відбувається перехід від зовнішніх перцептивних дій до внутрішніх у дошкільному віці .

*сенсорних еталонів

предметної діяльності

мови

пам'яті

На основі чого формується наполегливість у дошкільному віці ?

*обіцянки

адекватної оцінки своїх особистісних якостей

прагненню до самоствердження

бажанні бути кращим

На основі чого формується розумова дія в дошкільному віці ?

*реальної дії з матеріальними предметами

з опорою на поняття

з опорою на мислення

*всі відповіді правильні

На основі чого формується спонукальна сфера дошкільника ?

*потреб

бажання бути потрібним

бажання бути корисним

бажання бути значимим

Назвіть напрями, за якими відбувають розвиток гри протягом дошкільного віку.

зміна сюжету ігор

зміна об'єкта гри

зміна дій

*всі відповіді правильні

Назвіть основне новоутворення дошкільного віку .

ієрархія мотивів, засвоєння норм поведінки, довільність дій, відокремлення себе від дорослих

самооцінка, словесно-логічне мислення, самосвідомість, самоконтроль

наочно-дійове мислення, самосвідомість, самоконтроль

*потреба в суспільно-значимій, суспільно-оцінювальній діяльності

Назвіть основні етапи розвитку сприймання в дошкільному віці .

перцептивні дії ідентифікації

перцептивні дії відношення до еталона

перцептивні дії моделювання

*всі відповіді правильні

Назвіть особливість розвитку понять у дошкільника,

*поетапне формування розумових дій

використання мови як засобу формулювання і розв'язання інтелектуальних завдань

на основі уяви

довільної і опосередкованої пам'яті

Назвіть особливості виникнення монологу у дошкільника.

появою егоцентричної мови

*не розумінням, що точка зору співрозмовника може відрізнятися від їхньої

фіксуванням діяльності вголос

всі відповіді правильні

Назвіть особливості егоцентричної мови.

роздуми вголос

*фіксування діяльності вголос

предметна дія

всі відповіді правильні

Назвіть періодизацію дошкільного віку.

молодший дошкільник

середній дошкільник

старший дошкільник

*всі відповіді вірні

Назвіть провідну діяльністю дітей дошкільного віку.

навчальна діяльність

*гра

спілкування з ровесниками

зображувальна діяльність

У якому віці з'являються ігри за правилами?

дошкільному віку

ранньому віку

*середньому дошкільному віку

молодшого шкільного віку

У якому віці з'являються рольові спільні ігри?

*дошкільному віку

ранньому віку

середньому шкільного віку

молодшому шкільному віці

Чому сприяє підпорядкування ієрархії мотивів у дошкільному віці ?

*усвідомлення себе як суб'єкта дії

розвитку понятійного мислення

адекватної оцінки своїх особистісних якостей

прагненню до самоствердження

Чому сприяють ігри дошкільника?

*виникнення і диференціація нових видів діяльності

усвідомлення предметного світу

розвиток мислення

розвиток мовлення

Що виникає на основі прагнення до самоствердження у дошкільників?

*мотив змагання

прагнення до самоствердження

потреби

бажання бути значимим

Що є особливим для взаємостосунків в грі в дошкільному віці?

важливим є не предмет а стосунки

відтворюється не те, що робить людина, а заради чого це робиться

стає особистістю

*всі відповіді правильні

Що керує дошкільниками в процесі діяльності?

розум

розум і воля

воля

*почуття

Що спонукає перехід від мимовільної до довільної уваги в дошкільному віці?

включення дошкільника в нові види діяльності

пізнання способів дії

мови

*всі відповіді правильні

Що характеризує ігрову діяльність дошкільників?

є відпочинком

зумовлена надлишком енергії;

є підготовкою до майбутньої продуктивної діяльності;

*є задоволенням потреб у спілку-ванні з дорослими та опануванні іх суспільного життя

Що характерно для пізнавальних процесів дошкільника?

*синтез зовнішніх і внутрішніх дій

перехід від практичних перцептивних дій до розумових

сенсорні еталони

всі відповіді правильні

Як співвідноситься використання слова та його розуміння у дошкільному віці?

*випереджає його розуміння

розуміння йде попереду

це одночасний процес

всі відповіді правильні

Як співвідносяться вольові і мимовільні дії у дошкільників?

вольові

співіснують імпульсивні дії з вольовими

переважають імпульсивні дії, що виникають під безпосереднім впливом емоцій і бажань

*переважають мимовільні дії

Як характеризується уява дошкільника?

уява яскрава, відтворююча, довільна виступає як самостійна психічна діяльність

уява творча, довільна, підтримується зовнішніми діями

*уява відтворююча, мимовільна, підтримується зовнішніми діями, яскрава

дитина відрізняє уявлюване від дійсного, уява творча

Яка особливість структури гри проявляється в дошкільному віці?

завжди мотивована

приймає роль дорослого

правила гри

*всі відповіді правильні

Яка потреба є важливою для дошкільнят?

*позитивні взаємини із дорослими

прагнення до самоствердження

бажання бути корисним

бажання бути значимим

Яка роль сенсорних еталонів у розвитку сприймання дитини дошкільного віку?

*формується вміння розрізняти складну форму

формується вміння моделювати

формується вміння узгоджувати

всі відповіді правильні

Який вид діяльності відіграє значну роль у розвитку уявлень про просторові відношення між предметами і вміння їх відзначати у дошкільному віці?

дидактична гра

трудова діяльність

навчальна діяльність

*продуктивна діяльність

Який вид мислення характерний для дошкільника ?

від наочно-образного до наочно- дійового мислення;

від наочно-дійового до словесно-логічного мислення;

від образного до словесного-логічного мислення;

*від наочно-дійового до наочно-образного мислення

Який провіднй вид уваги у дітей дошкільного віку?

*мимовільна, довільна слабо розвинена

довільна

нема довільної уваги, є лише мимовільна

мимовільна і довільна увага діє однаковою мірою

Який рівень спілкування характерний для стосунків дошкільнят з ровесниками ?

*кооперативно-змагальний

комунікативний

інтерактивний

діловий

Яким способом дошкільник розв'язує життєві завдання ?

наочно-дійовим

наочно- образним

з опорою на поняття

*всі відповіді правильні

Які властивості уваги потрібні дитині дошкільного віку, для того щоб перейти від гри до заняття?

стійкість уваги

розподіл уваги

спрямованість і зосередженість

*переключення уваги

Які основні аспекти розвитку мислення дитини 3-7 років?

використання мови як засобу формулювання і розв'язання інтелектуальних завдань

на основі уяви

довільної і опосередкованої пам'яті

*всі відповіді правильні

Які основні зміни в пам'яті відбувають в дошкільному віці?

з'являється ейдетична пам'ять

опанування довільним запам'ятанням

запямятання і пригадування відбувається незалежно від волі та свідомості

*всі відповіді правильні

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.