Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Психологія.docx
Скачиваний:
111
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
74.13 Кб
Скачать

Тема 1.11. Предмет педагогічної психології

Дайте визначення поняття педагогічна психологія

*галузь психологічної науки, що вивчає закономірності навчання і виховання

галузь психологічної науки, що вивчає закономірності і детермінацію психічного розвитку в онтогенезі

галузь психологічної науки, що вивчає міжособистісні стосунки в колективі

галузь психологічної науки,що вивчає механізми впливу на психічний розвиток

Коли виникла педагогічна психологія

на початку 19 ст.

в середині 19 ст.

*в другій половині 19 ст.

на початку 20 ст.

Хто єсосновоположником педагогічної психології

*К.Д.Ушинський

А.П.Нєчаєв

П.Ф.Каптєв

В.М.Бєхтєрєв

Ким був запропонований термін "педагогічна психологія"

К.Д.Ушинським

П.П.Блонським

*П.Ф.Каптєвим

В.М.Бєхтєрєв

Як називається напрям, що виник на межі 19-20 ст. І обумовлений застосуванням еволюційних ідей в педагогіці, психології

*педологія

дидактика

психопедагогіка

виховання

Що є цінним в педології: намагання вивчати дитину в умовах:

*комплексного підходу

діяльнісного підходу

спрямованість на діагностику психічного

індивідуального підходу

До яких методів відноситься: лонгітюдний метод дослідження

*організаційних

емпіричних

інтерпретаційних

статистичних

Що дозволяє перевірити експеримент в психолого-педагогічних дослідженнях

*наявного причинного зв'язка між явищами

наявність зв'язка між явищами

наявність явища

наявність зв'язка між співвідносними явищами

До чого прагне особистість з точки зору гуманістичної теорії

*самореалізації

творчості

гармонійного розвитку

гуманнізації

Назвіть закономірності процесу виховання:

*врахування індивідуальних особливостей, створення умов для самовираження

*навчання правилам, нормам поведінки

лабільність

гетерохроність

Що є процесом взаємодії з реальною дійсністю, появою фізичних, соціально-психологічних новоутворень в стуктурі особистості

становлення

*формування

соціалізація

виховання

Назвіть розділи педагогічної психології

психологія раннього дитинства

*психологія навчання

*психологія учіння

психологія підлітка

На якій основі базується зв'язок педагогічної психології з іншими науками

*єдиному об'єкті вивчення

спільній діяльності

спільних методах дослідження;

спільних принципах

Які завдання ставить сучасна педагогічна психологія з метою підвищення ефективності навчання

*активізація навчання

*ефективність навчання

*інтенсифікація навчання

формування особистості

З якими психологічними дисципліцнами педагогічна психологія має тісні міжпредметні зв'язки

загальна психологія

соціальна психологія

вікова психологія

*всі відповіді вірні

Назвіть основні методологічні принципи :

детермінізму

єдності свідомості і діяльності

розвитку, індивідуального підходу

*всі відповіді правильні

Дайте визначення поняття принцип детермінізму

*передбачає закономірну й необхідну залежність психічних явищ від факторів, що породжують ці явища

вимагає вивчати будь яке психічне явище як процес, що має свій початок, апогей і завершення

ставлення внутрішнього змісту психіки через розвиток її зовнішньої активності

передбачає розглядання психологом будь-якої ситуації як системи взаємопов'язаних елементів, характеристики кожної складової якої зумовлені своєрідністю загальносистемних ознак

Дайте визначення поняття принцип системності

вимагає вивчати будь яке психічне явище як процес, що має свій початок, апогей і завершення

ставлення внутрішнього змісту психіки через розвиток її зовнішньої активності

*передбачає розглядання психологом будь-якої ситуації як системи взаємопов'язаних елементів, характеристики кожної складової якої зумовлені своєрідністю загальносистемних ознак

передбачає закономірну й необхідну залежність психічних явищ від факторів, що породжують ці явища

Дайте визначення поняття принцип єдності психіки й діяльності

вимагає вивчати будь яке психічне явище як процес, що має свій початок, апогей і завершення

*передбачає закономірну й необхідну залежність психічних явищ від факторів, що породжують ці явища

ставлення внутрішнього змісту психіки через розвиток її зовнішньої активності

передбачає закономірну й необхідну залежність психічних явищ від факторів, що породжують ці явища

Дайте визначення поняття принцип розвитку

передбачає закономірну й необхідну залежність психічних явищ від факторів, що породжують ці явища

*вимагає вивчати будь яке психічне явище як процес, що має свій початок, апогей і завершення

ставлення внутрішнього змісту психіки через розвиток її зовнішньої активності

передбачає розглядання психологом будь-якої ситуації як системи взаємопов'язаних елементів, характеристики кожної складової якої зумовлені своєрідністю загальносистемних ознак

Назвіть види детермінізму

*причинним, цільовим, системним, статистичним

консультативним, корекційним, діагностичним

констатуючим, формуючим, лабораторним

всі відповіді вірні

Дайте визначення поняття причинний детермінізм ...

*передбачає сукупність обсиавин, що передують у часі наслідкові й викликають його

передбачає результат, мета як закон визначає спсіб її досягнення

засвідчує залежність окремих компонентів системи від якості цілого

базується на твердженні, що при однакових причинах виникають різні в певних межах ефекти, які підкоряються статистичній закономірності

Дайте визначення поняття цільовий детермінізм ...

передбачає сукупність обсиавин, що передують у часі наслідкові й викликають його

*передбачає результат, мета як закон визначає спсіб її досягнення

засвідчує залежність окремих компонентів системи від якості цілого

базується на твердженні, що при однакових причинах виникають різні в певних межах ефекти, які підкоряються статистичній закономірності

Дайте визначення поняття системний детермінізм ...

передбачає сукупність обсиавин, що передують у часі наслідкові й викликають його

передбачає результат, мета як закон визначає спсіб її досягнення

*засвідчує залежність окремих компонентів системи від якості цілого

базується на твердженні, що при однакових причинах виникають різні в певних межах ефекти, які підкоряються статистичній закономірності

Дайте визначення поняття статистичний детермінізм ...

передбачає сукупність обсиавин, що передують у часі наслідкові й викликають його

передбачає результат, мета як закон визначає спсіб її досягнення

засвідчує залежність окремих компонентів системи від якості цілого

*базується на твердженні, що при однакових причинах виникають різні в певних межах ефекти, які підкоряються статистичній закономірності

Охарактеризуйте метод психологічного експерименту

експериментатор не втручається в поведінку піддослідного, але бажані відомості про його психічне життя одержує завдяки апаратурі

*експериментатор втручається в поведінку піддослідного, використовує апаратуру, викликає бажані прояви психіки піддослідного

дослідник активно втручається в поведінку піддослідного, викликає бажані прояви його психічної діяльності

проводиться в звичайних умовах навчання і виховання, експериментатор не втручається в поведінку піддослідного

Дайте визначення поняття виховання:

надзвичайно складний процес, в якому змінюються одночасно, системно та нерівномірно різні сфери людського буття

це теоретична, пізнавальна діяльність учнів

*цілеспрямована, вмотивована й організована діяльність суспільних інститутів, окремих суб'єктів, що передбачає передачу новим поколінням суспільно-історичного досвіду, здійснення цілеспрямованого впливу на підростаючу особистість

процес засвоєння дитиною суспільно-історичного досвіду

Дайте визначення методу спостереження

один з основних емпіричних методів психологічного дослідження

проба, іспит, один із способів психологічної діагностики рівня розвитку психічних процесів та властивостей людини

*один із основних емпіричних методів, який передбачає цілеспрямоване сприймання й фіксацію психологічних фактів

немає правильної відповіді

Дайте визначення методу природного експерименту

експериментатор не втручається в поведінку піддослідного, але бажані відомості про його психічне життя одержує завдяки апаратурі

експериментатор втручається в поведінку піддослідного, використовує апаратуру, викликає бажані прояви психіки піддослідного

дослідник активно втручається в поведінку піддослідного, викликає бажані прояви його психічної діяльності

*проводиться в звичайних умовах навчання і виховання, експериментатор не втручається в поведінку піддослідного

З якими науками тісно пов'язана педагогічна психологія

кібернетикою, математикою, філософією

*загальною психологією, віковою психологією

*соціальною психологією, спеціальною психологією

*педагогікою

В чому полягає порівняльно-зрізовий метод

*у визначенні динаміки психічного явища, яке вивчається, в умовах організованого педагогічного середовища

у спостереженні досліджуваного психічного явища за допомогою апаратури

у дослідженні спостережуваного явища за допомогою моделювання

немає правильної відповіді

Що об'єднує організаційні методи дослідження

*визначення мети, структури й процедури дослідження

підбір спеціальних питань дослідження

*добір методичного складу дослідження та його підготовкою

визначення об'єкта й предмета дослідження.

Що вивчається за допомогою лонгітюдного методу:

досліджується подібне і відмінне в людях

досліджується нерівномірність психічного розвитку

досліджується вплив генотипу і соціальної обумовленості психічного розвитку

*тривало досліджується хід психічного розвитку

Що має на меті комплексний метод

тривало досліджувати хід психічного розвитку

*встановити зв'язки й залежності між явищами різного роду

досліджувати нерівномірність психічного розвитку

немає правильної відповіді

На які методи поділяються емпірична група дослідження здобуття наукової інформації

включені й невключені

експериментальні й не експериментальні

*спостереження, експеримент, опитувальні й праксометричні методи

спостереження і експеримент.

Дайте визначення методу аналіз продуктів дитячої діяльності

*вивчення розвитку психіки дитини за допомогою малюнків, аплікації, конструкцій тощо

метод психології, заснований на самоспостереженні

один з методів психології, який передбачає пряме чи непряме отримання відомостей шляхом мовленнєвого спілкування

проводиться в звичайних умовах життєдіяльності дитини

Що є рушійною силою психічного розвитку

виховання

виховання і навчання

*протиріччя, зовнішні і внутрішні суперечності

спадковість

Що є основою для розвитку особистості

виховання

*активності особистості

навчання

немає правильної відповіді

Що є вищою формою розвитку

самовиховання особистості

самоосвіта особистості

*саморозвиток особистості

усі відповіді правильні

Що є показниками психічного розвитку

*розвиток механізмів свідомості; розвиток духовності

*розвиток психічної структури діяльності

*розвиток спонукальної сфери особистості

*розвиток суб'єктивності у різних сферах життєдіяльності

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.