Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
method_ryt1_lk1.doc
Скачиваний:
43
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
652.29 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

КУРС ЛЕКЦІЙ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РИТОРИКА

ДЛЯ СТУДЕНТІВ І КУРСУ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.020303– „ФІЛОЛОГІЯ”

КРЕМЕНЧУК 2011

Курс лекцій з навчальної дисципліни “Риторика” для студентів І курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.020303– „Філологія”

Укладач доц. І.І. Пірог

Рецензент ст. викл. І.В. Кучеренко

Кафедра перекладу

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Протокол № ___ від _____ 2011 р.

Заступник голови методичної ради __________ доц. С.А. Сергієнко

Курс лекцій з навчальної дисципліни “Риторика” для студентів І курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.020303– „Філологія”

Укладач доц. І.І. Пірог

Відповідальний за випуск зав. кафедри перекладу доц. І.І. Пірог

Підп. до др._________.Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк._________. Наклад____прим. Зам. № __________. Безкоштовно.

Видавничий відділ

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600

ЗМІСТ

Вступ.................................................................................................................................4

1 Теми та погодинний розклад лекцій..........................................................................5

2 Перелік тем лекцій.......................................................................................................6

Лекція 1 Вступ у риторику. Структура і завдання курсу. Історія становлення та розвитку риторики..............................................................................................6

Лекція 2 Основні поняття і закони риторики.....................................................20

Лекція 3 Теоретична риторика. Класичний риторичний канон........................30

Лекція 4 Риторична аргументація........................................................................42

Лекція 5 Стилістичні ресурси переконуючого мовлення: тропи, фігури та риторичні прийоми................................................................................................55

Лекція 6 Оратор і аудиторія як психологічна система......................................69

Лекція 7 Стратегія і тактика оратора...................................................................79

Список літератури.........................................................................................................91

ВСТУП

Риторика: курс лекцій призначений для студентів денного та заочного відділення спеціальності «Філологія». Оволодіння зазначеним курсом лекцій сприятиме формуванню практичних навичок публічних виступів перед студентською аудиторією, на наукових конференціях чи симпозіумах, проведенню ділових бесід. Знання правил і прийомів риторики дозволить досягти успіху в професійній діяльності.

Навчальний курс «Риторика» є дисципліною з циклу вільного вибору студента і розрахований, у першу чергу, для студентів-філологів. Пропонований курс лекцій може бути корисним для магістрів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів галузі «Гуманітарні науки» , а також для тих, хто бажає ознайомитись із секретами спілкування. Адже всі люди переконані в тому, що якщо вони можуть розмовляти, то це означає, що вони вміють спілкуватися. На жаль, це зовсім не так.

Здатність спілкуватися один з одним – це один із найголовніших здобутків людства, набутий людиною в ході її еволюції. Кожному з нас постійно потрібно вчитися мистецтву спілкування, безперервно практикуватися й удосконалювати свої навички спілкування. Якщо ми вміємо грамотно побудувати висловлювання, то ми вміємо чітко висловити свої думки, уявлення, погляди, пропозиції та рекомендації, а це означає, що ми зможемо найкоротшим шляхом досягти своєї мети в будь-якій галузі нашої діяльності.

Таким чином, метою курсу лекцій із дисципліни «Риторика» є знайомство із законами спілкування, монологічного та діалогічного висловлювання, умінням переконувати та грамотно будувати свої стосунки у своїй професійній діяльності (з підлеглими, колегами та керівниками), уникати зайвих конфліктів, які дуже часто виникають через те, що люди не можуть чітко сформулювати свою думку.

Епіграфом для курсу лекцій з риторики може служити поетичне

формулювання значення вміння спілкуватися, запропоноване відомим перським письменником і мислителем Сааді (між 1203 і 1210 – 1290 рр.)

Умен ты или глуп,

Велик ты или мал –

Не знаем мы,

Пока ты слова не сказал.

В основу курсу лекцій покладено фундаментальну працю доктора

філологічних наук, професора Й.А. Стерніна.

1 Теми та погодинний розклад лекцій

Тема

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

К-сть год.

(лекцій)

К-сть год.

(лекцій)

1

Вступ у риторику. Структура і завдання курсу. Історія становлення та розвитку риторики

2

1

2

Основні поняття і закони риторики

2

1

3

Теоретична риторика. Класичний риторичний канон

2

1

4

Риторична аргументація

2

1

5

Стилістичні ресурси переконуючого мовлення: тропи, фігури та риторичні прийоми

2

6

Оратор і аудиторія як психологічна система

2

7

Стратегія і тактика оратора

2

Усього годин за семестр

14

4

2 Перелік тем лекцій лекція 1 вступ у риторику. Структура і завдання курсу. Історія становлення та розвитку риторики

План лекції:

1. Предмет і завдання риторики.

2. Становлення та розвиток риторики.

3. Риторика в період середньовіччя.

4. Риторика та сучасність.

5. Причини відродження риторики в XX столітті.

1.1. Предмет і завдання|задачі| риторики.

У перекладі з грецької мови слово rhetorike означає «ораторське мистецтво». Отже, можна сказати, що риторика – це наука, яка вивчає ораторське мистецтво, майстерність публічного виступу перед певною аудиторією. Риторика покликана навчити ефективно впливати на аудиторію, відстоювати чи доводити свою точку зору через публічний виступ. Таким чином, риторика – це наука про мистецтво публічного виступу.

Відмінності у визначенні предмету і завдань|задач|риторики впродовж|упродовж|її історії зводилися, по суті, до відмінностей в розумінні того, якесаме мовлення|промову|слід вважати|лічити|якісним. Склалися два основні напрями|направлення|.

Перший напрям|направлення|, що йде від Арістотеля, пов'язував риторику з логікою і пропонував вважати|лічити| |доброю| гарним мовленням|промовою| переконливе і ефективне|промову|. При цьому ефективність теж|також| зводилася до переконливості, до здатності|здібності| мовлення|промови| завоювати визнання|зізнання| (згоду|злагоду|, симпатію, співчуття) слухачів, змусити|примусити| їх діяти певним чином.

Другий напрям|направлення|також виник в Древній|стародавній|Греції. До його засновників|фундаторів|відносять Ісократа і деяких інших риторів. Представники цього напряму|направлення|були схильні вважати |лічити|гарним, пишне, побудоване|спорудити|за канонами естетики мовлення|промову|. Переконливість продовжувала мати значення, але|та|була не єдиним і не головним|чільним|критерієм оцінки мови|промови|.За|прямувати|Ф. ван|Еемереном, напрям|направлення|в риториці, що бере початок від Арістотеля можна назвати|накликати|«логічним», а від Ісократа – «літературним».

У епоху еллінізму «літературний» напрям|направлення|зміцнився і витіснив «логічний» на периферію дидактичної і наукової риторики. У Середньовіччі таке співвідношення продовжувало зберігатися. Риторика стала|почала|замикатисянасфері шкільної і університетської освіти|утворення|, перетворюватися на літературну риторику. Вона знаходилася|перебувала|в складних взаєминах з|із|гомилетикою|– вченням про християнське церковне проповідування. Переважання «декоративно-естетичного» уявлення про власний предметпоглиблювало|поглиблювало|розрив риторики від мовної практики. На певному етапі прибічники|прихильники|«літературної» риторики взагалі перестали піклуватися про те, чи годяться їхпромови|промови|для ефективного переконання|будь-кого|. Розвиток риторичної парадигми в даному напрямі|направленні|завершився кризою риторики в середині 18 ст.|ст.|

Співвідношення сил змінилося на користь «логічного» напряму|направлення| в другій половині 20 ст.|ст.|, коли на зміну старій риториці прийшла неориторика|, або нова риторика. Її творці були переважно логіками. Вони створювали нову дисципліну як теорію практичного дискурсу. Найбільш вагому|вагому| частину|частку| останньою склала теорія аргументації. Сферою інтересу неориторики| знов|знову| була оголошена ефективність дії і переконливість мовлення|промови| і тексту.

Підрозділи риторики. Традиційно розрізняють загальну|спільна|ігалузевуриторика. Загальна|спільна|риторика є наукою про універсальні принципи і правила побудови|шикування|гарного |доброї|мовлення|промови|, незалежні від конкретної сфери мовної комунікації.Галузевариторика розглядає|розглядує|особливості окремих видів мовної комунікації у зв'язку з умовами комунікації, функціями мовлення|промови|і сферами діяльності людини.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]