Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_bakalavrska.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
207.87 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Чернігівський національний педагогічний університет

імені Т. Г. Шевченка

Філологічний факультет

Кафедра германської філології

О.Г. Васильєва, Т.П.Чередник

ВИКОНУЄМО БАКАЛАВРСЬКУ РОБОТУ

З ФІЛОЛОГІЇ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для студентів напряму 6.020303

«Філологія. Мова і література (англійська)»

Чернігів − 2012

УДК 80: 811.111 (076)

ББК Ш 143.21-91

В 19

Р е ц е н з е н т и:

Л.Ф. Омельченко – доктор філологічних наук, професор кафедри германської філології Київського міжнародного університету, професор

О.О. Борисов – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка

Васильєва О.Г., Чередник Т.П. Виконуємо бакалаврську роботу з філології. Методичні рекомендації для студентів напряму 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська)». – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2012. – 30 с.

УДК 80: 811.111 (076)

ББК Ш 143.21-91

Методичні рекомендації призначені для студентів філологічного факультету напряму «Філологія. Мова і література (англійська)», які готують кваліфікаційну роботу з філології за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

У посібнику подається загальна характеристика бакалаврської роботи, її мета і завдання. Пояснюється порядок прикріплення до профільної кафедри та затвердження теми роботи. Детально розглядаються етапи виконання розвідки та даються практичні рекомендації щодо організації роботи на кожному з них. Характеризується структура роботи і всі її компоненти. Подаються вимоги до її оформлення. Описується процедура захисту роботи і критерії її оцінювання.

У додатках вміщені зразки оформлення окремих частин роботи, заяв тощо.

Рекомендовано до друку вченою радою філологічного факультету Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, протокол № ___ від 16 лютого 2012 р.

© О.Г. Васильєва, Т.П. Чередник, 2012

Передмова

Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти – це характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов’язки певного рівня професійної діяльності. Курс навчання за програмою підготовки фахівців визначеного рівня може завершуватися такою формою атестації студента, як захист кваліфікаційної роботи, зокрема бакалаврської.

Бакалаврська робота – це кваліфікаційний документ, на підставі якого визначається рівень кваліфікації та здатність до професійної діяльності. Вона є результатом самостійного оригінального дослідження експериментального або теоретико-прикладного характеру з однієї із загальних або окремих наукових проблем, що є дискусійними, недостатньо або зовсім не дослідженими.

Будь-яке наукове дослідження – це процес вироблення нових знань, який має характеризуватися об'єктивністю, доказовістю, точністю й можливістю відтворення. Це довготривалий творчий процес, який великою мірою залежить від кругозору, світосприйняття, ерудованості автора, а також вмінь наукового спостереження, інтерпретації даних, навичок аналізу матеріалу та певної дослідницької інтуїції.

Результати дослідження стають надбанням суспільства, і перш за все, наукового співтовариства, здебільшого у вигляді написаної наукової роботи. Саме вона дозволяє осягнути внесок дослідника до тієї системи знань про світ, яку ми називаємо наукою, оцінити його ерудованість, оригінальність, професійну майстерність. Тому вміння перекладати думки на папір змістовно, доступно, привабливо виявляється не менш важливим, аніж уміння організувати та провести свою розвідку.

Для полегшення створення та сприйняття наукових робіт різних рівнів протягом тривалого часу вироблялися вимоги до їх структури та оформлення. Усвідомлення та дотримання цих вимог часто пов’язане з певними труднощами. Допомогти подолати такі труднощі мають на меті ці методичні рекомендації, створені аби полегшити як написання, так і захист бакалаврської роботи.

Мета та завдання бакалаврської роботи

Маючи на меті з’ясування рівня сформованості навичок лінгвістичного дослідження одиниць і явищ мови та мовлення, а також розвиток умінь науково-дослідницької роботи, бакалаврське дослідження виконує ряд завдань, серед яких:

  • розширення та поглиблення теоретичних знань студентів з досліджуваної проблематики, систематизація й аналіз сучасних наукових підходів до розв’язання теоретичних і практичних завдань;

  • поглиблення знань студентів із суміжних наук;

  • удосконалення вмінь і навичок студентів самостійно вести наукові дослідження, використовувати сучасну методику їх проведення;

  • набуття навичок організаційної роботи в процесі постановки й проведення експерименту, а також навичок самоорганізації;

  • розвиток умінь студентів застосовувати одержані знання при вирішенні конкретних наукових завдань;

  • удосконалення навичок самостійної роботи студентів з науковою літературою та джерелами ілюстративного матеріалу;

  • формування готовності й здатності студентів до самоосвіти й саморозвитку, самостійної дослідницької роботи в майбутній професійній діяльності;

  • виховання коректного ставлення до інтелектуальної власності, продуктів розумової діяльності особи.

Прикріплення до кафедри для написання бакалаврської роботи

До написання бакалаврських робіт допускаються студенти IV курсу, які виявили нахил до наукової роботи та мають за всі роки навчання в університеті високі оцінки з профільних дисциплін. Для написання робіт з мовознавства та літературознавства студенти прикріплюються до кафедри германської філології. Студенти, що виявили бажання виконувати дослідження з філософії мови або літератури, мають прикріпитися до кафедри філософії та культурології.

Прикріплення до кафедри для написання бакалаврської роботи здійснюється на підставі відповідного рішення кафедри за наявності заяви студента з проханням дозволити виконувати на кафедрі бакалаврську роботу (див. Додаток А), яка подається завідувачу кафедри до 10 вересня навчального року. Після прикріплення до кафедри студенти разом з призначеними керівниками формулюють тему роботи і пишуть заяву про дозвіл написання роботи за визначеною темою та надання наукового керівника (див. Додаток Б), що погоджується з науковим керівником та підписується завідувачем кафедри.

Студенти проводять свої дослідження під керівництвом викладачів з науковими ступенями та вченими званнями. В окремих випадках на підставі рішення профільної кафедри дозволяється керівництво бакалаврськими роботами старшим викладачам, які не мають наукового ступеня, але мають достатній досвід практичної й наукової роботи та спеціалізуються з напряму дослідження; з числа доцентів кафедри студентові призначається науковий консультант.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]