Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФВ РобПрогрПЕДАГОГІКА NEW (1).doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
453.12 Кб
Скачать

Розподіл балів, що присвоюються студентам (4 семестр)

М О Д У Л І

Індиві­дуальна робота

Модульні контроль­ні роботи

Рейтинг за попередній семестр

Екзамен

Змістовий модуль 1

(семінари, самостійна робота)

Змістовий модуль 2

(семінари, самостійна

робота)

Змістовий модуль 3

(семінари, самостійна

робота)

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т 11

15

15

16

15

15

16

16

15

15

16

16

15

75

100

240

Разом: 600 балів

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог:

 • своєчасність виконання навчальних завдань;

 • повний обсяг їх виконання;

 • якість виконання навчальних завдань;

 • самостійність виконання;

 • творчий підхід у виконанні завдань;

 • ініціативність у навчальній діяльності.

Іх. Методи навчання

Вивчення дисципліни «Педагогіка» відбувається в процесі навчання, що охоплює лекції; семінарські заняття; роботу в Інтернет; складання графічних схем, таблиць; виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань (проектів).

Під час лекції студенти отримують нову інформацію, що має теоретичний, аналітичний, проблемний характер.

У процесі навчання використовують різні методи – від пояснювально-ілюстративних до проблемних. Індивідуальні завдання мають переважно дослідницький характер.

Серед найважливіших засобів навчання особливо варто відзначити засоби візуалізації (слайди, схеми, таблиці, рисунки тощо), які використовують у поєднанні з активною діяльністю студентів.

Х. Методичне забезпечення курсу

 • опорні конспекти лекцій;

 • навчальні посібники;

 • робоча навчальна програма;

 • збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів;

 • засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для підсумкового контролю).

Хі. Питання для самоперевірки (3 семестр)

 1. Предмет педагогіки. Завдання педагогіки в умовах сучасності.

 2. Основні категорії педагогіки.

 3. Історичний шлях розвитку педагогіки.

 4. Галузі педагогіки.

 5. Наукові педагогічні течії.

 6. Зв`язок педагогіки з іншими науками.

 7. Методи науково-педагогічних досліджень.

 8. Освіта і її загальнокультурне значення.

 9. Основні функції сучасної освіти.

 10. Основні моделі освіти.

 11. Тенденції розвитку сучасної освіти.

 12. Предмет і завдання дидактики.

 13. Історія розвитку дидактики.

 14. Закономірності навчального процесу.

 15. Принципи навчання.

 16. Форми навчання.

 17. Функції та мотиви навчання.

 18. Зміст освіти. Чинники, які обумовлюють формування змісту освіти.

 19. Позаурочні форми організації навчання.

 20. Оцінювання результатів навчальної діяльності учнів.

 21. Самоосвіта та її функції.

 22. Навчання і самоосвіта в процесі професійної діяльності. Актуальність навчання на робочому місці.

 23. Основні тенденції національної системи освіти.

 24. Сутність і зміст навчання.

 25. Закономірності і мотиви навчання.

 26. Сучасні концепції навчання.

 27. Форми, методи і засоби навчання.

 28. Врахування індивідуальних психологічних особливостей людей у процесі навчання.

 29. Стилі педагогічного спілкування.

 30. Невербальне педагогічне спілкування.

 31. Стратегія самомотивації особистості в процесі реалізації індивідуального плану життя.

 32. Розвиток педагогіки в Україні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]