Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФВ РобПрогрПЕДАГОГІКА NEW (1).doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
453.12 Кб
Скачать

15

Міністерство освіти і науки україни

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Б.Д.ГРІНЧЕНКА

Кафедра теорії та історії педагогіки

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ПЕДАГОГІКА

для спеціальності 6.010201 фізичне виховання

(освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр")

за вимогами кредитно-модульної системи

Київ­-2009

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ Б.Д.ГРІНЧЕНКА

Кафедра теорії та історії педагогіки

«ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Проректор

з навчально-методичної роботи Вченою радою Гуманітарного інституту,

________________О.Б. Жильцов протокол № ___ від «__»_______2009 р.

«___»_______________ 2009 р. Учений секретар___________

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ПЕДАГОГІКА

для спеціальності 6.010201 фізичне виховання

(освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр")

за вимогами кредитно-модульної системи

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри теорії та історії педагогіки,

протокол № __ від «___» _____________ 2009 р.

завідувач кафедри________ В.І. Бобрицька

Київ­-2009

УДК 378.1

Педагогіка. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка, 2009. – 50 с.

Укладач: Анатолій Леонідович Стеблецький, кандидат педагогічних наук, доцент.

Рецензенти:

Мороз Інна Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології, педагогіки і культури, Київського славістичного університету

Козак Людмила Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та історії педагогіки, Київського університету імені Бориса Грінченка

ЗМІСТ

Пояснювальна записка……………………………………………………………………5

Структура програми навчальної дисципліни

І. Опис предмета навчальної дисципліни ……………………………………………….7

ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни…………………………………………….8

ІІІ. Програма …………………………………………………………………………10

Педагогічний менеджмент

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Педагогіка» ……………………………16

V. Плани семінарських занять…………………………………………………………..19

VІ. Завдання для самостійної роботи……………………………………………………29

Карта самостійної роботи студента……………………………………………………...33

VІІ. Індивідуальна науково-дослідна робота (навчальний проект)…………………....35

VІІІ. Система поточного та підсумкового контролю………………………………….. 39

ІХ. Методи навчання…………………………………………………………………… 44

Х. Методичне забезпечення курсу……………………………………………………..44

ХІ. Питання для самоперевірки……………………………………………………45

ХІІ. Рекомендована література

Основна………………………………………………………………………………….48

Додаткова…………………………………………………………………………….......48

Пояснювальна записка

У курсі «Педагогіка» вивчаються проблеми, пов’язані з теорією і практичного розвитку особистості в умовах її навчання, виховання і освіти.

В структуру курсу входить вивчення загальних закономірностей, принципів, форм, методів і засобів навчання і виховання людей, особливостей розвитку освітніх технологій.

Місце і роль дисципліни в системі підготовки фахівця

Поряд із вивченням фахових дисциплін, майбутні спеціалісти, повинні оволодіти педагогікою – наукою, яка допоможе їм свідомо здійснювати навчання, самоосвіту, самовиховання для формування і розвитку професійних знань, умінь і навичок та особистісного росту майбутнього громадянина, сім’янина.

Навчальна програма є складовою системи професійної підготовки фахівця за спеціальністю соціальна педагогіка.

Завдання вивчення дисципліни

Оволодіння теоретичними і практичними основами педагогіки має на меті набуття вміння керувати педагогічними процесами, обирати методи і засоби навчання та виховання, які будуть ефективними в даній виробничій ситуації.

Вимоги щодо знань, умінь, набутих

внаслідок вивчення дисципліни

В результаті засвоєння курсу студенти повинні знати:

 • про історію становлення і розвитку педагогіки як науки;

 • про роль, функції і якості вчителя у суспільному розвитку;

 • методи науково-педагогічних досліджень;

 • особливості розвитку і формування соціально зрілої особистості;

 • основи теорії і практики навчання і виховання людей;

 • про особливості використання знань із психології в педагогічному процесі.

Уміти:

 • використовувати результати психодіагностики в процесі навчання і виховання слухачів;

 • аналізувати педагогічні ситуації;

 • практично застосовувати отримані наукові знання в професійній діяльності і спілкуванні.

Набути навичок:

 • в організації самоосвіти і самовиховання;

 • у розвитку педагогічної майстерності;

 • у кращому розумінні себе та інших;

 • у формуванні творчого середовища.

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 216 год.; із них 40 (20) год. – лекції; 44 (22) год. – семінарські заняття; 12 (6) год. – модульний контроль; 24 (12) год. – індивідуальна робота; 13 (6/7) год. – консультування; 81(40/41) год. – самостійна робота, 2 год. – ПМК.

Вивчення студентами навчальної дисципліни "Педагогіка" завершується екзаменом.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]