Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФВ РобПрогрПЕДАГОГІКА NEW (1).doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
453.12 Кб
Скачать

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю (3 семестр)

Вид діяльності

Максимальна кількість балів за одиницю

Кількість одиниць до розрахунку

Всього

1

Виконання завдань самостійної роботи

5

24

120

2

Відповідь на семінарському занятті

10

3

30

3

ІНДЗ

30

1

30

4

Написання реферату

15

1

15

5

Модульна контрольна робота

25

3

75

6

Підсумковий контроль

10

1

10

7

Тестовий експрес-контроль

10

3

30

Максимальна кількість балів

310

Розрахунок балів. Максимальна кількість балів – 310. Розрахунковий коефіцієнт 310: 100 = 3,10. Наприклад, студент набрав 218 балів. Результат – 218:3,1 =70,2 бали.

Таблиця 6

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю (4 семестр)

Вид діяльності

Максимальна кількість балів за одиницю

Кількість одиниць до розрахунку

Всього

1

Виконання завдань самостійної роботи

5

22

110

2

Відповідь на семінарському занятті

10

3

30

3

Рейтинг за 3 семестр

100

1

100

4

Написання реферату

15

1

15

5

Модульна контрольна робота

25

3

75

6

Тестовий експрес-контроль

10

3

30

Разом

360

7

Екзамен

240

1

240

Максимальна кількість балів

600

Розрахунок балів. Максимальна кількість балів – 600. Розрахунковий коефіцієнт 600: 100 = 6,0. Наприклад, студент набрав у семестрі 260 балів. На екзамені – 150 балів. Результат – 260+150=410, 410:6=68,3 бали (в 100-бальній системі оцінювання).

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи:

  • Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, залік.

  • Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове тестування, звіт, реферат, есе.

  • Методи самоконтролю: умін­ня самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.

Таблиця 7

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ects

За 100 -бальною шкалою

Значення оцінки /

За національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

90 – 100

Відмінно / Відмінно

А

82 – 89

Дуже добре / Добре

В

75 – 81

Добре / Добре

С

69 – 71

Задовільно / Задовільно

D

60 – 68

Достатньо / Задовільно

E

35– 59

Незадовільно з можливістю повторного складання / Незадовільно

FX

0 – 34

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни / Незадовільно

F

Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано у табл. 8.

Таблиця 8

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]