Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
мет-ка для заочников 3зБ,3зОП,3зФ,3зЕП Основы мен-та.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
599.04 Кб
Скачать

Інформаційні ресурси

Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.rada.gov.ua

Офіційний сайт Кабінету міністрів України [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua

Додаток 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН, УПРАВЛІННЯ І БІЗНЕСУ

Кафедра менеджменту та маркетингу

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни:

Менеджмент

ВАРІАНТ 1

Виконав (ла)

студент (ка) гр. 3 зБ Іванов І.І.

Перевірив

асистент к.е.н., доцент Корчевська Л.О.

Херсон, 2015 р.

Додаток 2

Характеристика конкретного підприємства (установи)

 1. Загальні відомості про фірму: назва, адреса, характер і масштаби діяльності, місце і роль на вітчизняному та світовому ринку.

 2. Показники, що характеризують економічне й фінансове становище фірми: розмір акціонерного капіталу, активів, про­даж; кількість зайнятих; місце в списку головних компаній країни.

 3. Вид господарської діяльності фірми: промислова; торго­ва; транспортно-експедиторська; інжинірингова та ін.

 4. Характер власності: приватна; державна; змішана; коо­перативна.

 1. Правовий стан: акціонерне товариство; товариство з об­меженою відповідальністю; командитне товариство; одноосібне володіння.

 2. Належність фірми за капіталом і контролем: національ­на, іноземна, змішана.

 3. Історія створення й особливості фірми: рік створення; злиття, поглинання; зміни найменувань.

 4. Тип об'єднання, до якого входить фірма, та її місце в ньо­му: материнська компанія; філія; дочірня; асоційована компа­нія (для дочірніх та інших зазначається найменування мате­ринської компанії).

 5. Номенклатура виробленої і реалізованої продукції: ос­новні товари або групи товарів; напрям спеціалізації; номенк­латура експорту й імпорту.

 1. Місце фірми на світовому ринку за найважливішими то­варами, що випускаються: питома вага фірми в національному і світовому виробництві (торгівлі) основних товарів; частка в експорті й імпорті країни.

 2. Значення й характер зовнішньоекономічної діяльності фірми: кількість закордонних дочірніх компаній, у тому числі виробничих, місце розташування, види діяльності; значення (частка) експорту в діяльності фірми (в цілому й за найважлив­ішими товарами); значення імпортних операцій у діяльності фірми, їхня географічна спрямованість.

12. Виробнича і матеріально-технічна база фірми: місце розташування виробничих підприємств та їхня потужність і кількість збутових підприємств, складів і станцій техобслуго­вування, місце їхнього розташування.

 1. Найважливіші фірми-постачальники і фірми-конкуренти з головних видів продукції, що випускається або реалізується.

 2. Структура апарату управління: чисельний склад ради ди­ректорів і правління; назва виробничих відділень, закріплена за ними номенклатура продукції, ступінь господарської само­стійності.

 3. Акціонерний капітал: розподіл між власниками акцій; контрольний пакет акцій, його належність і власники.

Додаток 3

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.