Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
мет-ка для заочников 3зБ,3зОП,3зФ,3зЕП Основы мен-та.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
599.04 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра менеджменту та маркетингу

Рег. № __________

Методичні рекомендації

та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання

з дисципліни “Менеджмент”

для студентів 3 курсу (6 семестр)

для спеціальності: 6. 030509 – «Облік і аудит»,

6.050104 «Фінанси підприємства»

напряму підготовки 0501 “Економіка”

факультету економіки

Херсон – 2015 р.

Методичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни “Менеджмент”.

Укладачі: к.е.н., доцент Л.О.Корчевська, кількість сторінок 41.

Рецензент: к.е.н., доцент О.В.Кокорєва

Затверджено

на засіданні кафедри менеджменту та маркетингу

протокол №___ від “___” ___________ 2015 р.

Зав. кафедри: д.е.н., проф. Г.Г.Савіна _______

Відповідальний за випуск

д.е.н., проф. Г.Г.Савіна

 1. Мета і задачі дисципліни, її місце в навчальному процесі

Розвиток ринкових відносин зумовив підвищення ролі менеджменту у суспільстві. Використання менеджменту, тобто науково обґрунтованої та якісно побудованої системи управління організацією, дає змогу підприємствам економічно розвинених країн посісти конкурентні позиції на складному світовому ринку.

Вітчизняні підприємці все більше переконуються в необхідності використання основних надбань сучасного менеджменту, оскільки це допомагає оптимізувати апарат управління, прийняти нетривіальне управлінське рішення, ефективно адаптуватися до нової ситуації, мотивувати підлеглих до продуктивної праці, отримати вигоду на ділових переговорах, ввести робітника до нового колективу, обрати стиль керування, зменшити трудомісткість управлінської діяльності. Все це потребує мистецтва управління, а наука і мистецтво доповнюють один одного.

Головна мета курсу – є надання фундаментальних знань у галузі менеджменту, розуміння концептуальних основ системного управління організаціями, набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища та прийняття адекватних управлінських рішень..

Виходячи з вище означеного випливають задачі курсу – є вивчення сутності і методологічних основ менеджменту, ролі та місця функцій, процесів, технологій і методів управління в економічній системі.

Після вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • сутність основних понять і категорій управління;

 • історію розвитку менеджменту в Україні і світі;

 • принципи та функції менеджменту;

 • суть організації та взаємозв’язку їх внутрішніх елементів та зовнішнього середовища;

 • визначальні риси системи методів управління;

 • зміст процесів та технології управління; 

 • основи планування, здійснення мотивування та контролювання;

 • організацію взаємодії та повноважень;

 • зміст і характеристику основних типів організаційних структур управління;

 • значення прийняття рішень у менеджменті;       

 • важливість інформаційного забезпечення процесу управління;

 • сутність керівництва та лідерства, стилей управління;    

 • теорії конфліктів;

 • значення організаційної культури; 

 • основи етики відповідальності у менеджменті;

 • об’єктивні засади ефективності управління.

Після вивчення дисципліни студент повинен вміти:

 • чітко обгрунтовувати понятійно-термінологічний апарат дисципліни «Основи менеджменту»;

 • застосовувати під час прийняття рішень управлінські важелі, стимули, санкції та методики у конкретних ситуаціях;

 • визначити місії та цілі організації;

 • аналізувати та побудовати різні типи організаційних структур управління організацій;

 • налагоджувати ефективні комунікації у процесі управління;

 • здійснювати делегування повноважень;

 • використовувати технологію розроблення, прийняття та реалізації управлінських рішень;

 • одержати та розвинути здібності для створення належних умов продуктивної роботи трудових колективів;

 • вживати заходи щодо профілактики та вирішення конфліктів;

 • формувати організаційну культуру;

 • застосовувати принципи самоменеджменту;

 • подолати опір організаційним змінам;

 • визначити та оцінити ефективність менеджменту;

 • логічно, послідовно, чітко та аргументовано мислити;

 • аналізуючи ситуацію, передбачати можливий розвиток подій;

 • на основі інформації формулювати аргументований план дій;

 • представляти результати свого аналізу таким чином, аби переконати аудиторію у правильності своїх ідей.

Навчальна дисципліна "Основи менеджменту" пов’язана з комплексними та спеціальними професійно-орієнтованими дисциплінами економічного циклу: «Маркетинг», «Соціологія», «Основи економічної теорії», «Фінанси підприємства», «Розробка бізнес-плану», «Стратегія розвитку підприємства», «Управління продуктивністю праці», «Організація виробництва», «Планування діяльності підприємства», «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Економіка підприємства», «Психологія», «Менеджмент персоналу», «Етика».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.