Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Мет. вк. для заоч. ОПГ.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
135.68 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ХІМІЇ І ЕКОЛОГІЇ

Реєстр. №

Методичні рекомендації

та тематика контрольних робіт

для студентів заочної форми навчання

з дисципліни "ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ"

для студентів 5  курсу

ХЕРСОН - 2013р.

Методичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни"Охорона праці в галузі" для студентів 5  курсу / Д.Г. Сис, О.В. Міщенко, О.О. Венгер. – Херсон. – ХНТУ. - 2013 – 21 с.

У методичних вказівках для студентів заочної форми навчання з дисципліни "Охорона праці в галузі" подано тематичний зміст дисципліни, перелік літературних джерел, контрольні індивідуальні завдання.

Методичні вказівки розроблено для студентів п’ятого курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей.

Укладачі: к.т.н., доцент Д.Г. Сис

к.т.н., доцент О.В. Міщенко

к.т.н., доцент О.О. Венгер

Затверджено на засіданні кафедри хімії і екології

Протокол № __ від “__“____ 2013 р.

Рецензент: доктор технічних наук, професор Г.В. Міщенко –  завідувач кафедри хімії і екології, ХНТУ

Відповідальний за випуск: Г.В. Міщенко, д.т.н., професор, завідувач кафедри хімії і екології

© ХНТУ, 2013

ВСТУП

Методичні вказівки розроблено для студентів п’ятого курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей.

В методичні вказівки включено тематичний зміст дисципліни "Охорона праці в галузі" з зазначенням необхідних літературних джерел інформації. Методичні вказівки розкривають мету та основні завдання курсу, місце дисципліни в навчальному процесі.

Приведено 30 варіантів контрольних індивідуальних завдань. Перед виконанням контрольних завдань необхідно ознайомитися з теорією з даного питання в обсязі, який передбачений програмою дисципліни. У процесі вивчення курсу охорони праці в галузі студенти повинні виконати контрольну роботу, яка включає чотири питання.

Контрольна робота є формою допомоги студентам при вивченні курсу, до виконання яких приступають тільки після вивчення певної частини курсу.

Об’єм роботи повинен бути 10-15 друкованих аркушів формату А4. Робота друкується шрифтом Times New Roman 14, міжрядковий інтервал 1,5. Поля відповідно: верхнє, нижнє 20мм, ліве 30мм, праве 15мм.

Відповіді на питання повинні бути короткими, змістовними та чітко обґрунтованими. Контрольна робота повинна бути акуратно оформлена у відповідності з вимогами. В кінці роботи необхідно навести список використаної літератури, не менше 5 літературних джерел та інформаційних ресурсів. Контрольна робота зараховується тільки за підсумками співбесіди студента з викладачем.

Консультації викладач проводить протягом семестру відповідно до розкладу кафедри.

Якщо студент якісно виконав завдання, то він вважається допущеним до екзамену.

Варіант контрольної роботи слід обирати відповідно до порядкового номеру за списком групи.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі»: формування у майбутніх фахівців (спеціалістів та магістрів) умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі.

Завдання вивчення дисципліни передбачає забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні державні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі, а також положення діючих міжнародних норм з охорони праці; принципи організації і функціонування системи управління охорони праці на підприємствах (організаціях); порядок проведення атестації робочих місць; порядок розслідування нещасних випадків, аварій і професійних захворювань на виробництвах (організаціях) галузі та заходи щодо їх запобігання; загальні вимоги безпеки в галузі майбутньої професійної діяльності.

вміти:

- застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз і небезпек на робочих місцях та виробничих об’єктах;

- ставити завдання та організовувати наукові дослідження з визначення професійних, виробничих ризиків, загроз на робочих місцях;

- обґрунтовувати і розробляти безпечні технології в галузі діяльності;

- розслідувати нещасні випадки, аварії та професійні захворювання;

- розробляти та проводити заходи щодо усунення причин нещасних випадків, з ліквідації наслідків аварій на виробництві.

- впроваджувати організаційні і технічні заходи з метою поліпшення безпеки праці;

- враховувати положення законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці при виконанні виробничих та управлінських функцій;

- організовувати діяльність виробничого колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці;

- управляти діями щодо запобіганню виникнення нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві;

- впроваджувати ефективний розподіл функцій, обов’язків і повноважень з охорони праці у виробничому колективі.

- розробляти і впроваджувати безпечні технології, вибирати оптимальні умови і режими праці, проектувати зразки техніки і робочих місць на основі сучасних технологічних та наукових досягнень в галузі охорони праці.

- розробляти методичне забезпечення і проводити навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

- надавати допомогу та консультації працівникам з практичних питань безпеки праці;

- контролювати виконання вимог охорони праці в організації.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.