Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
kursova_do_kupi_1.docx
Скачиваний:
265
Добавлен:
04.02.2016
Размер:
369.81 Кб
Скачать

Основні економічні показники виробничо-господарської діяльності виробничого комплексу пат «Оболонь»

Показники

2010р.

2011р.

відхилення

абсолютне

відносне%

Обсяг виробленої продукції, тис.грн

7100

11150

4050

57,04

Обсяг реалізованої продукції, тис.грн

8701

13542

4841

55,64

Продовження таблиці 2.1

Виробнича потужність лінії по переробці ПЕТФ вторинного, т/рік

7500

12000

4500

60,0

Коефіцієнт використання виробничої потужності, %

0,95

0,93

-0,02

-2,1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн

6643

9637

2994

45,07

у т.ч. матеріальні витрати, тис.грн

5662

8219

2557

45,16

Прибуток від реалізації, тис.грн

-689

0

689

-

Основні засоби, тис. грн.

2034

2139

105

5,16

Оборотні кошти, тис. грн.

2770

3042

972

46,96

Середньооблікова чисельність ПВП, чол

98

104

6

6,12

Продуктивність праці одного робітника, тис. грн.

72,5

107,21

34,7

47,9

Фонд оплати праці персоналу основного виду діяльності, тис. грн.

923

1270

347

37,59

Середньорічна заробітна плата, тис. грн.

9,4

12,2

2,8

29,79

Рентабельність підприємства, %

-

0

-

-

Розраховуємо коефіцієнт використання виробничої потужності за такою формулою :

(2.1)

Розраховуємо рентабельність підприємства за такою формулою :

(2.2)

Продуктивність праці відображає кiлькiсть продукції, що виготовляється за одиницю робочого часу і розраховується за формулою:

(2.3)

т. грн.

т. грн.

Проаналізувавши стан підприємства за два періоди можна зробити наступні висновки:

  • зросла собівартість реалізованої продукції на 45,07%;

  • продуктивність праці зросла на 47,9%;

  • коефіцієнт фикористання виробничих потужностей знизився на 2,1%;

  • середньооблікова чисельність працівників зросла на 6,12%.

Отже, проаналізувавши основні техніко-економічні показники діяльності ВК ПАТ «Оболонь» за 2010-2011 рр., можна сказати, що стан підприємства у 2011 році покращився, порівнюючи з 2010 роком. Про це свідчить один з найголовніших показників – прибуток, який зі збитку 2010 року дійшов до нульового значення у 2011 році, адже у звіті про фінансові результати за 2010 рік ми можемо побачити збиток у сумі 689 тис. грн. Крім цього зросла собівартість виготовленої продукції.

Зробимо експрес аналіз фінансового стану ВК ПАТ «Оболонь». Задля цього розрахуємо такі показники:

  1. Неплатежі показують заборгованість підприємства по поточним зобов’язанням. Їх збільшення є негативною тенденцією: на початок періоду = 5651 т. грн., на кінець періоду = 6066 т. грн.

2. Коефіцієнт незалежності показує ступінь незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Нормативне значення = 0.5. Це означає, що якщо в пасиві балансу власний капітал займає більше 50%, то стан підприємства є незалежним.

(2.5)

На початок періоду =

На кінець періоду =

3. Коефіцієнт фінансової стійкості характеризує фінансовий стан підприємства. Нормативне значення = 0.7.

(2.6)

На початок періоду =

На кінець періоду =

4. Коефіцієнт ділової активності показує скільки оборотів зробило майно підприємства протягом звітного періоду.

(2.7)

  1. Коефіцієнт ефективності використання фінансових ресурсів – показує скільки чистого прибутку припадає на одну гривню середньорічної вартості активів.

(2.8)

  1. Коефіцієнт ефективності використання власного капіталу – показує скільки чистого прибутку припадає на одну гривню середньорічного розміру власного капіталу.

(2.9)

  1. Коефіцієнт покриття – характеризує здатність підприємства покрити наявними оборотними активами поточні зобов’язання.

(2.10)

На початок періоду =

На кінець періоду =

Отже, за результатами проведеного аналізу виявлено, що неплатежі підприємства є як на початок так і на кінець звітного періоду. При цьому вони зросли, що є негативною тенденцією.

Так як коефіцієнт незалежності та коефіцієнт фінансової стійкості як на початок, так і на кінець періоду є від’ємними то можна зробити висновок що стан підприємства не є незалежним та є фінансово нестійким.

Оборотність активів не є низькою оскільки за 2011 рік майно підприємства зробило 2,23 оберти.

Так як в 2011 році підприємство не отримало ні прибутку, ні збитку, то ефективність використання власного капіталу та фінансових ресурсів є нульовою.

Так як коефіцієнт покриття, як на початок та кінець періоду менше за одиницю, то можна вважати, що стан підприємства не є ліквідним.

Проаналізувавши основні техніко-економічні показники за 2010-2011 рр. та зробивши експрес аналіз фінансового стану ВК ПАТ «Оболонь» проведемо SWOT-аналіз підприємства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]