Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
kursova_do_kupi_1.docx
Скачиваний:
265
Добавлен:
04.02.2016
Размер:
369.81 Кб
Скачать

Економічні показники вк пат «Оболонь» після виконання плану заходів

Показник

До впровадження

Після впровадження

Відхилення,%

Обсяг ПЕТФ прозорого в діючих цінах

2925400

3108482

6,26

Продовження таблиці 3.11

Необхідна кількість тари (біг-бегів) для ПЕТФ прозорого на весь обсяг, шт

1184

863

-27

Кількість біг-бегів на 1т ПЕТФ вторинного, шт

2

1,46

-27

Витрати на тару на весь обсяг ПЕТФ прозорого (591,8кг), грн

35520

25890

-27

Економія по витратам на закупівлю біг-бегів на весь обсяг ПЕТФ вторинного (591,8кг), грн

0

9630

-

Загальновироб. витрати, грн

87800

78170

-10,96

Повна собівартість переробки ПЕТФ прозорого, грн

3139130

3129500

-0,3

Прибуток від переробки ПЕТФ прозорого, грн

-213730

-21018

90,17

Чистий прибуток підприємства, грн

0

141580

-

З огляду на проведені заходи з розділення сировини на пластівці, на прикладі ПЕТФ прозорого, та нової цінової політики стосовно сировини зпрогнозуємо звіт про фінансові результати .

Таблиця 3.12

Прогнозований звіт про фінансові результати

Стаття

Сума

Дохід (виручка) від реалізації

13744,3

ПДВ

2290,72

Інші вирахування з доходу

-

Чистий дохід

11453,58

Собівартість РП

9627,37

Валовий прибуток

1826,21

Інші операційні доходи

66

Адміністративні витрати

372

Витрати на збут

1149

Інші операційні витрати

168

Фінансовий результат від операційної діяльності

203,21

Дохід від участі в капіталі

-

Інші фінансові доходи

-

Інші доходи-

Фінансові витрати

Втрати від участі в капіталі

-

Інші витрати

24

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

179,21

Податок на прибуток від звичайної діяльності

37,63

Фінансовий результат від звичайно діяльності

141,58

Наздвичайні доходи

-

Надзвичайні витрати

-

Податок на прибуток з надзвичайної діяльності

-

Чистий прибуток

141,58

Дохід (виручка) від реалізації = 16542+202,3=13744,3 грн.

Собівартість РП = 9637-9,63=9627,37 грн.

Проаналізувавши прогнозований звіт про фінансові результати можна зробити висновки, що прибуток збільшиться на 141,58 т. грн., що є позитивною тенденцією для підприємства.

Отже, впровадивши заходи з розділення сировини на пластівці, на прикладі ПЕТФ прозорого, та нової цінової політики стосовно сировини прибуток ВК ПАТ «Оболонь» збільшиться на 141,58 тис. грн., що призвело до збільшення рентабельності товару на 1,47%.

Рентабельність товару після впровадження = 141,58-9627,37*100=1,47 %.

Розрахуємо рівень конкурентоспроможності потенціалу ВК ПАТ «Оболонь» після впровадження заходів з розділення сировини на пластівці, на прикладі ПЕТФ прозорого, та нової цінової політики стосовно сировини.

Розрахунок одиничних показників підприємства наведено в додатку 5.

Отже, аналізуючи зміну показників, яку наведено в таблиці можна зробити наступні висновки: витрати на виробництво зменшились, це пов`язано зі зниженням собівартості продукції за рахунок впровадження заходу з розділення сировини на пластівці, рентабельність товару збільшилась на 1,47%, що є позитивною тенденцією для ВК ПАТ «Оболонь». Коефіцієнт оборотності оборотних коштів зріс на 0,06 обороти через збільшення прибутку, це є позитивним для підприємства. Рентабельність продажу зросла на 1,03%. А отже, стан ВК ПАТ «Оболонь» значно покращився після впровадження заходів з розділення сировини на пластівці, на прикладі ПЕТФ прозорого, та нової цінової політики стосовно сировини.

Отримані значення одиничних показників переводимо в бали, шляхом їх порівняння з базовими показниками. Результати розрахунку наведено в додатку 6.

Після впровадження заходів коефіцієнт конкурентоспроможності потенціалу ВК ПАТ «Оболонь» збільшився на 6,77-6,14=0,63. Це є позитивним для підприємства. І хоча воно не випередило ПП «Пласт» і залишилось посідати останнє місце, поступаючись ТОВ «Харпластмасс» з коефіцієнтом конкурентоспроможності потенціалу 7,28 та ПП «Пласт» з коефіцієнтом конкурентоспроможності потенціалу 7,12, головне те, що потрібно не зупинятись на досягнутих результатах.

Отже, в розділі 3 було зпропоновано впровадити певні заходи, які змогли б підвищити рівень конкурентоспроможності ВК ПАТ «Оболонь». Це заходи з розділення сировини на пластівці, на прикладі ПЕТФ прозорого, та нової цінової політики стосовно сировини.

Отже, після впровадження заходу з розділення сировини на пластівці, на прикладі ПЕТФ прозорого планується збільшення обсягу виробленої продукції на 202,3 тис.грн., а економія матеріальних витрат складе 9630 грн. Розділення сировини на фракції також впливає на економію складських приміщень, та транспортування готової продукції, а саме 240,7 кв.м.

Оскільки виробничий комплекс ПАТ «Оболонь» має власні площі, то умовно вивільнену площу було б доцільно використати для розміщення устаткування для розділення ПЕТФу вторинного на фракції.

Розділення ПЕТФ на фракції має велике значення для покупців-експортерів, які відправляють продукцію за кордон в критих вагонах.

В теперішньому вигляді в критий вагон вміщується не більше 44 біг-бегів, що дорівнює 22 т.

В проектуємому варіанті, якщо вантажити важку фракцію, обсяг вантажу складе близько 40 т, тобто майже в 2 рази більше.

При цьому економляться витрати на кожен 2-й вагон. Це дає можливість знизити транспортні витрати і підвищити економічну ефективність і конкурентоспроможність підприємства в цілому.

Розділення ПЕТФу вторинного на фракції неодмінно складе об’єктивні підстави для підвищення ціни. В роботі було проаналізовано проектне підвищення на 10% діючої ціни на важку фракцію ПЕТФ прозорого та зниження діючої ціни ПЕТФ прозорого на 5% (на легку фракцію). Проаналізувавши прогнозований звіт про фінансові результати можна зробити висновки, що прибуток збільшиться на 141,58 т. грн., що є позитивною тенденцією для підприємства.

Отже, впровадивши заходи з розділення сировини на пластівці, на прикладі ПЕТФ прозорого, та нової цінової політики стосовно сировини прибуток ВК ПАТ «Оболонь» збільшиться на 141,58 тис. грн., що призвело до збільшення рентабельності товару на 1,47%.

Коефіцієнт конкурентоспроможності ВК ПАТ «Оболонь» збільшився на 0,63. Це є позитивним для підприємства. І хоча воно все одно опинилось не на першому, і на другому місці, головне те, що потрібно не зупинятись на досягнутих результатах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства формування та оцінка Навч. посібник. – К. ЦНЛ, 2005

2. Березін O.B. Економіка підприємства: навч. посіб. / О.В. Березін, Л.М. Березіна, Н.В. Бутенко. — К.: Знання, 2009. (Вища освіта XXI століття).

3. Кныш М. И. Конкурентные стратегии: Учеб. пособие. — СПб.: Б. и., 2000

4. Філатова С.О., Шаповал В.М. Управління потенціалом підприємства. Конспект лекцій. Дніпропетровськ, 2005

5. Потенціал і розвиток підприємства. Навчально-методичний посібник для студентів ЗДІА напрямку 0501 «Економіка і підприємництво» денної та заочної форми навчання/Р. В. Севастьянов. – Запоріжжя, 2009

6.Головкова Л.С., Омельчак Г.В. Управління конкурентоспроможністю потенційних можливостей підприємств в умовах кризи , http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_ep/2009_4/files/EC409_10.pdf

7. Пожуєв О.В. Сучасні методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства, http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpgvzdia/2011_44/pdf/VISNIK_44_193.pdf

8. Економіка торговельного підприємства: Підручник для вузів / Під ред. проф. Н.М. Ушакової. – К.: “Крещатик”, 1999

9. Негашев Е.В. Анализ финансов предприятий в условиях рынка. – М.: Высшая школа, 1997.

10. Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004

11. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебное пособие. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997

12. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа: Пер. с англ. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2002

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]