Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Уголовное право(методичка).doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
13.04.2015
Размер:
601.6 Кб
Скачать

Тема 20

1. Галіна В. Судимість як соціально-правове явище: сутність, призначення, наслідки // Вісник Академії правових наук України. – 2005. – № 2.– С 173.

2. Коротких Н. Судимость как признак рецедива преступлений // Законность. – № 2005. – С. 37–39.

3. Мирошниченко Є. Подальше правове вдосконалення судимості // Вісник прокуратури. – 2003. – № 4. – С. 59–63.

4. Паневін В.О. Застосування законодавства про погашення і зняття судимості // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 6. – С. 43–45.

5. Письменський Є. Особливості погашення судимості за перебігом певних строків після виконання або відбуття покарання // Підприємство, господарство і право. – 2008. – № 2. – С. 119–123.

6. Письменський Є. Судимість за кримінальним законодавством зарубіжних держав // Підприємство, господарство і право. – 2008. –№ 12. – С.152.

7. Постанова ПВС № 16 від 26 грудня 2003 р. «Про практику застосування судами України законодавства про погашення і зняття судимості».

Тема 21

1. Голоднюк М. Некоторые вопросы применения принудительных мер медицинского характера // Уголовное право. – 2001. – № 4. – С. 21–23.

2. Про психіатричну допомогу: Закон України № 1489–III від 22.02.2000 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1489–14

3. Клименко В., Приходько Т. Проблема вдосконалення законодавства про примусове лікування обмежено осудних осіб // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 5. – С. 142–145.

4. Козаченко И.Я., Спасенников Б.А. Вопросы уголовной ответственности лиц, страдающих психическими расстройствами, не исключающими вменяемости // Государство и право. – 2001. – № 5. – С. 69.

5. Лень В.В., Книга М.М. Примусові заходи медичного характеру: цілі і підстави застосування: монографія [ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т», Запоріз. юрид. ін.-т Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ]. – Запоріжжя: Дніпровський металург, 2011. – 91 с.

6. Ліненко М., Митрофанов І. Питання організації примусового лікування наркозалежних осіб, що вчинили злочини // Юридична Україна. – 2006. – № 5. – С. 90.

7. Митрофанов І. Правове регулювання примусового лікування наркозалежних осіб, що вчинили злочини (порівняльний аспект) // Юридична Україна. – 2006. – № 1. – с. 79.

8. Постанова ПВС України № 7 від 03.06.2005 р. «Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування».

9. Холоденко В. Применение принудительных мер медицинского характера // Законность. – 2004. – № 3. – С. 20–23.

10. Юношев О. Етимологія категорії примусового лікування як кримінально-правового інституту // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2003. – № 2. – С. 37–44.

11. Юношев О. Примусове лікування від наркоманії як кримінально-правовий інститут // Науковий вісник Юридичної академії МВС. – 2003. – № 1. – С. 161.

Тема 22

1. Абросімова Ю. Загальносоціальні причини та умови злочинності неповнолітніх в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 8. – С. 137.

2. Антипов В. Проблеми застосування до неповнолітніх певних видів кримінального покарання // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 8. – С. 134.

3. Березовська Н.Л. Покарання неповнолітніх і виправно-трудовий вплив: монографія. [Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.»]. – О.: Фенікс, 2011. – 250 с.

4. Бугера О. Вплив засобів масової інформації на процес формування особистості неповнолітнього (за матеріалами соціологічного дослідження) // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 6. – С. 117.

5. Герасимчук Л. Деякі аспекти застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх // Юридична Україна. – 2011. – № 10. – С. 77–82.

6. Гомина В., Емельянов В., Петрюк П. Проблемы борьбы с преступностью несовершеннолетних с психическими аномалиями // Право Украины. – 2005. – № 10. – С. 74 –76.

7. Єремій Г. Міжнародно-правові чинники, що зумовлюють привілейований статус неповнолітнього у кримінальному законодавстві // Підприємство, господарство і право. – 2009. – № 2. – С. 135.

8. Єремій Г. Соціальна обумовленість звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх // Підприємство, господарство і право. – 2008. – № 12. – С. 144.

9. Зеленський С.М. Кримінальне судочинство України стосовно неповнолітніх в контексті створення системи ювенальної юстиції // Право і безпека. – 2004. – № 1. – С. 58–62.

10. Кідіна Н. Законодавство країн Європи про кримінальну відповідальність неповнолітніх // Право України. – 2000. – № 2. – С. 97.

11. Ковітіді О. Окремі проблеми кримінально-правового регулювання звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 3. – С. 96.

12. Ковитиди О. Освобождение от уголовной ответственности в связи с окончанием сроков давности за преступления, совершенные в несовершеннолетнем возрасте // Право України. – 2004. – № 4. – С. 121–124.

13. Ковтун Н.Я. Види додаткових покарань для неповнолітніх: монографія. – К.: Ін Юре, 2011. – 208 с.

14. Корольчук В.В. Актуальні проблеми запобігання злочинам неповнолітніх // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 1. – С. 176–182.

15. Ліхолєтова Ю.А. Питання підвищення ефективності запобіжної діяльності судів щодо рецидивної злочинності молоді. – Держава і право. – 2011. – № 51 – С. 531–537.

16. Мойсеєва О. Правовий захист неповнолітніх (за матеріалами нового КК) // Право України. – 2001. – № 9. – С. 59.

17. Павловська А.А. Кримінальна відповідальність неповнолітніх: вікові особливості // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 2. – С. 156–159.

18. Постанова ПВС України № 2 від 15.05.2006 р. «Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру».

19. Постанова ПВС України № 5 від 16.04.2004 р. «Про практику застосування судами законодавства у справах про злочини неповнолітніх» // Право України. – 2004. – № 8. – С. 118.

20. Постанова ПВС України № 2 від 27.02.2004 р. «Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність» // Право України. – 2004. – № 6. – С. 110.

21. Сіренко О. Заходи віктимологічної профілактики злочинності неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 1. – С. 92.

22. Стаднік В. Правове регулювання виконання кримінального покарання у виді позбавлення волі щодо неповнолітніх // Право України. – 2005.– № 5. – С. 93–98.

23. Шакун В.І. Злочинність неповнолітніх: нові виклики для України // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 6. – С. 41.

24. Яцун О. Особливості врахування особи неповнолітнього при призначенні покарання // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №11. – С.20.