Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Уголовное право(методичка).doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
13.04.2015
Размер:
601.6 Кб
Скачать

Тема 16

1. Богатырев И. Методология внедрения уголовных наказаний, альтернативных лишению свободы // Право Украины. – 2004. – № 7. – С. 21–24.

2. Бриллиантов А. Новые законодательные подходы к уголовному наказанию // Законность. – 2004. – № 3. – С. 10–14.

3. Бриллиантов А. Изменения законодательства о наказаниях // Российская юстиция. – 2004. – № 5. – С. 35.

4. Денисова Т.А. Покарання: кримінально-правовий, кримінологічний та кримінально-виконавчий аналіз: монографія. – Запоріжжя: Ін-т права ім. В. Сташиса Класич. приват. ун-ту, 2007. – 287 с.

5. Демидов П.В. Частное правовое принуждение в сфере регулирования уголовного права // Российская юстиция. 2005. – № 5. – С. 6.

6. Корнякова Т. Покарання як міра відображення ступеня важкості та суспільної небезпечності злочинів у сфері довкілля // Право України. – 2008. – № 8. – С. 92–98.

7. Луговий О. Еволюція кримінальних покарань // Прокуратура, людина, держава. – 2004. – № 8. – С. 85–91.

8. Митрофанов І. Кримінально-правові засоби впливу в механізмі реалізації норм, що встановлюють покарання за вчинення злочинів // Право України. – 2012. – № 6. – С. 239–245.

9. Назимко Є. Компаративістський метод дослідження інституту покарання // Юридична Україна. – 2011. – № 7. – С. 79–85.

10. Назимко Є. Методологія дослідження інституту покарання і її рівні // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 8. – С. 134–137.

11. Назимко Є. Можливості використання методу системного аналізу під час дослідження інституту покарання // Юридична Україна. – 2011. – № 5. – С. 89–93.

12. Наказание и его назначение по уголовному праву Украины: учеб. пособие / Бесчастный В.Н. и др.; Донец. юрид. ин-т. – Донецк: Кальмиус, 2011. – 138 с.

13. Питецкий В.В. О принципе индивидуализации уголовного наказания // Государство и право. – 2004.– № 2. – С 108–111.

14. Питетский В.В. Категоризация преступлений и принцип справедливости в уголовном законодательстве // Государство и право. – 2005. – № 4. – С. 91–95.

15. Постанова ПВС № 7 від 24 жовтня 2003р. «Про практику призначення судами кримінального покарання» // Вісник Верховного суду України. – 2003. – № 3. – С. 347 (п.п. 1, 2).

Тема 17

1. Батюк О., Колб О. Роль і місце альтернативних до позбавлення волі покарань у системі загальної профілактики злочинності в Україні // Юридична Україна. – 2003. – № 12. – С. 60.

2. Богатирьов І. Періоди розвитку кримінальних покарань, альтернативних позбавленню волі (історико-правовий аспект) // Юридична Україна. – 2004. – № 5. – с. 63.

3. Гуторова Н., Шаповалова О. Конфіскація майна за кримінальним правом України: проблеми та перспективи // Право України. – 2010. – № 9. – С. 56–65.

4. Дуюнова Т.В. Сучасний стан наукової розробки проблем виконання покарання у виді довічного позбавлення волі // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 2. – С. 326–330.

5. Капішинський Є. Про подальше правове удосконалення кримінального покарання за необережні злочини // Вісник прокуратури. – 2001. – № 5. – С. 18.

6. Ковтун Н. Застосування покарання у виді конфіскації майна // Вісник прокуратури. – 2011. – № 8. – С. 56–59.

7. Козаченко А. Теоретическое определение содержания границ применения уголовно-правовых мер // Право Украины. – 2005. – № 10. – С. 41–43.

8. Козирєва В.П. Кримінальні покарання майнового характеру: сутність, мета, практика застосування // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 4. – С. 140–145.

9. Козирєва В. Штраф як майнове покарання за кримінальним законодавством України // Підприємство, господарство і право. – 2009. – №6. – С. 138.

10. Коротка історія злочинів та покарань. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2011. – 448 с.

11. Костенко А. Исключительная мера наказания как главное ограничение права на жизнь (теоретико-правовой аспект) // Право Украины. – 2005. – № 8. – С. 126–129.

12. Кочерган П. Громадські роботи як вид покарання // Аспект: інф.бюлетень. – 2003. – № 1. – С. 5–7.

13. Марисюк К.Б. До питання про майнові покарання за Кримінальним Уложенням 1903 р. // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 1. – С. 222–227.

14. Марченко Н. Характеристика спільних ознак та відмінностей додаткових покарань у контексті системи покарань // Підприємство, господарство і право. – 2008. – № 6. – С. 131–135.

15. Мельничук Н.Ю. Категорії «злочин» та «покарання» у філософсько-правовому вимірі: монографія. – Л.: Львів. держ. Ун-т внутр. справ, 2010. – 439 с.

16. Митрофанов І. Актуальні проблеми системи покарань // Юридична Україна. – 2011. – № 6. – С. 113–118.

17. Мостепанюк Л. Відбування довічного позбавлення волі в Україні та за кордоном: проблеми і перспективи // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 5. – С. 121.

18. Мостепанюк Л. Довічне позбавлення волі: історія і сучасність // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 8. – С. 131–138.

19. Мостепанюк Л.О. Тлумачення статті 53 Кримінального кодексу України в контексті останніх законодавчих змін [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VAUMVS/2012_1/most.htm.

20. Палій М., Назимко Є. Реформування інституту конфіскації майна як реалізація адекватності покарання та відновлення соціальної справедливості // Підприємство, господарство і право. – 2008. – № 5. – С. 115–119.

21. Пироженко О.С. Покарання, що обмежують майнові права засуджених, за кримінальним правом України. – Х.: НікаНова, 2012. – 294 с.

22. Пономаренко Ю. А.Штраф як вид покарання у кримінальному праві України (за результатами реформи 2011 р.): наук. нарис. – Х.: Право, 2012. – 80 с.

23. Попрас В.О. Штраф як вид покарання за кримінальним правом України. – Х.: Право, 2009. – 224.

24. Постанова ПВС № 7 від 24 жовтня 2003р. «Про практику призначення судами кримінального покарання» // Вісник Верховного суду України. – 2003. – № 3. – С. 347. (п.п. 9–15, 17–20).

25. Саченко С. Виняткова міра покарання як головне обмеження права на життя (теоретико-правовий аспект) // Право України. – 2005. – № 8. – С. 126.

26. Соболєва О.О. Конфіскація майна за чинним кримінальним та кримінально-процесуальним законодавством України // Право і суспільство. – 2010. – №6. – С.212 – 215.

27. Соцький Ю. Правове регулювання виконання кримінального покарання у вигляді виправних робіт // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 3. – С. 101.

28. Соцький Ю. Правове регулювання виконання кримінального покарання у вигляді виправних робіт // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 3. – С. 101.

29. Сташис В. Актуальні питання системи покарань за Кримінальним кодексом України 2001 р. // Право України. – 2010. – № 9. – С. 16–24.

30. Хавронюк М. Види кримінальних покарань // Прокуратура, людина, держава. – 2005. – № 3. – С. 95–102.

31. Халимон С. Правове регулювання виконання покарання у виді громадських робіт (порівняльний аналіз на прикладі України, Російської Федерації та Республіки Білорусь) // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 12. – С. 167.