Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Уголовное право(методичка).doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
13.04.2015
Размер:
601.6 Кб
Скачать

7.2. Нормативний матеріал та судова практика до всіх тем

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами від 8 грудня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141; 2005. – № 2. – Ст. 44.

2. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод від 4.09.1950 р. Ратифікована Законом від 17.07.1997 р. // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

3. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: 1973–2010 рр. Вид. сьоме, зі змінами та доповненнями. – Х.: Одіссей, 2011. – 464 с.

4. Конвенція про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування. Ратифіковано Україною. Закон від 11.01.2000 р. // Режим доступу: http://ukraine.uapravo.net/data/base55/ukr55337.htm.

5. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання. Прийнята 10.12.1984 р. // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_085.

6. Кримінальний Кодекс України від 05.04.2001. – Офіційний вісник України. – 2001. – № 21. – Ст. 920. – із змінами, внесеними згідно із Законами України // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

7. Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон України від 11 липня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – № 33. – Ст. 1767.

8. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966 г. Ратифицирован Указом Президиума ВР УРСР от 19.10.1973 г. № 2148-III. // Стецовский Ю.И. Право на свободу и личную неприкосновенность: Нормы и действительность. – М., 2000.

9. Про затвердження Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт: наказ Мінюсту України від 19.03.2013 № 474/5 // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0457-13

10. Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань: Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25.12.2003 р. N 275 // Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG8598.html

11. Общая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948г. // Стецовский Ю.И. Право на свободу и личную неприкосновенность: Нормы и действительность. – М., 2000.

12. О психиатрической помощи: Закон Украины: принят 22 февраля 2000 г. // Урядовий кур'ер. – 2000. – № 11.

13. Постановления Пленума Верховного Суда Украины по уголовным делам (2001–2006). Сборник. – Харьков: Одиссей, 2007. – 300 с.

14. Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / упоряд. В. В. Рожнова та ін. – К.: Видавець Паливода А. В., 2012. – 456 с.

15. Практика судів України з кримінальних справ (2006–2007) // Укладачі: В.В. Сташис, В.І. Тютюгін; За заг. ред.В.В. Сташиса. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 880 с.

16. Кримінальний процесуальний кодекс України // ВВР. – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – Ст.88.

17. Уголовный кодекс Российской Федерации. – М.: ТК Велби, 2012. – 376 с.

7.3. Література до всіх тем Загальної частини курсу «Кримінальне право України»

1. Алиева Е.Н., Бабий А.П. Уголовное право Украины: Общая и Особенная части: учеб. для вузов. – Харьков: Одиссей, 2006.

2. Алiєва О.М., Гаврильченко Л.К., Гончар Т.О. Кримiнальне право України. Загальна частина [Текст]: пiдручник. – Харкiв: Одiсей, 2009.

3. Андрушко П.П. Кримiнальне право України: практикум [Текст]: навч. посiб. – Київ: Правова єднiсть: Алерта, 2010.

4. Бантишев О.Ф., Кузьмiн С.А. Кримiнальне право України у питаннях i вiдповiдях [Текст]: посібник. – Київ: Вид. Паливода А.В., 2009.

5. Баулiн Ю.В., Борисов В.I., Кривоченко Л.М. Кримiнальне право України. Загальна частина: пiдручник. – Харкiв: Право, 2010.

6. Вереша Р.В.Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.; Акад. адвокатури України. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 319 с.

7. Дадерко Л.Ф., Сердюк В.П. Кримінальне право України. Загальна частина: навч.-практ. посіб.; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини «Україна». – К.: Ун-т «Україна», 2011. – 120 с.

8. Дудоров О.О. Вибрані праці з кримінального права. [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка]. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010. – 952 с.

9. Кваліфікація злочинів: навчальний посібник / За ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.

10. Колос М.І.Кримінальне право в Україні (Х – початок ХХІ століття): монографія: у 2 т.; Нац. ун-т «Остроз. акад.». – К.; Острог, 2011.

11. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / [Г.Н. Борзенков и др.]; отв. ред. В.М. Лебедев; Верхов. Суд Рос. Федерации. – 13-е. изд. – М. : Юрайт, 2013. – 735 с.

12. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. – Вид. 3-те доповн. та переробл. – К.: Атіка, 2007. – 592 с.

13. Кримінальне законодавство України. Порівняльний аналіз статей Кримінального кодексу України 1960р. та Кримінального кодексу України 2001р. / За заг. ред. В.В. Сташиса. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001.

14. Кримінальне право України: Загальна частина / За ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тация. – Київ – Харків: Видавничий Дім «Ін Юре», 2010. – 416 с.

15. Кримiнальне право України. Загальна частина: пiдручник [Текст] / За ред. Мельника М.I., Клименко В.А. – Київ: Атiка, 2009.

16. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. / А.М. Бабенко та ін.; за заг. ред., д-ра юрид. наук, проф. О.М. Бандурки; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2011. – 375 с.

17. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. (Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров та ін.). – Вид. 4-те, переробл. та допов. / За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – К.: Атіка, 2008. – 376 с.

18. Кримінальне право України: Загальна та Особлива частини: навч. посіб. / Кузнєцов В.О., Стрельбицький М.П., Гіжевський В.К. – К.: Істина, 2005.

19. Кримінальне право України. Загальна частина: Практикум: Навчальний посібник / Козаченко І.П., Костенко О.М., Матвійчук В.К. та ін. – К.: КНТ, 2006.

20. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посібник / За ред. О.М. Омельчука. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ. – 2010. – 208 с.

21. Кримінальне право України. Загальна частина: Схеми. Таблиці. Визначення: навч. посібник / За ред. Є.В. Фесенка. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 272 с.

22. Кримiнальний кодекс України [Текст]: науково-практичний коментар / За ред. О.М. Алiєвої та iн.; вiдп. ред. Є.Л. Стрельцов. – Харкiв: Одiссей, 2008.

23. Кримiнальний кодекс України: наук.-практ. коментар / за заг. ред. В.Я. Тацiя, В.П. Пшонки, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна; Нац. юрид. акад. України iм. Я. Мудрого: у 2 т. – вид. 5-те, допов. – Х.: Право, 2013. – 1416 с.

24. Кузнєцов В.О. Кримiнальне право України: повний курс у схемах та таблицях. – К.: Кондор, 2009.

25. Кримінальне право України: Практикум: навч. посібник / П.П. Андрушко, С.Д. Шапченко, С.С. Яценко, П.С. Берзін та ін.; За ред. С.С. Яценка. – [3-тє вид., перероб. і доповн.]. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ. – 2010. – 640 с.

26. Кузнецов В.В., Савченко А.В. Теорія кваліфікації злочинів: підручник / За заг. ред. Є.М. Моісеєва та С.М. Джужи, наук. ред. І.В. Вартілецька. – К.: Вид. ПАЛІВОДА В., 2008. – 450 с.

27. Ларченко М.О. Кримінальне право України. Загальна частина: навч.-метод. посіб. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 43 с.

28. Митрофанов І.І.Закон України про кримінальну відповідальність: навч. посіб. / І.І. Митрофанов, В.В. Локтіонова. – Кременчук: Вид-во ПП Щербатих О.В., 2011. – 356 с.

29. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. За загальною редакцією Гончаренка В.Г., Андрушка П.П. – К.: «ФОРУМ», 2005, у трьох книгах. – 328 с.

30. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Нормативне видання / За ред. С.С. Яценка. – К.: А.С.К., 2002.

31. Науково-практичний коментар Кримiнального кодексу України / [А.М. Бойко, Л.П. Брич, В.К. Грищук та iн.]; за ред. М.I. Мельника, М.I. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та допов. – К.: Юрид. думка, 2012. – 1316 с.

32. Новий тлумачний словник Кримінального права України (Загальна частина) / [О.Ф. Бантишев та ін.]; Нац. акад. служби безпеки України. – К : Наук. вид. Нац. акад. СБ України, 2011. – 156 с.

33. Пинаев А.А. Уголовное право Украины. Общая часть. – Харьков: Харьков юридический, 2005.

34. Попович В.М., Трачук П.А., Андрушко А.В., Логін С.В. Актуальні проблеми кримінального права: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 256 с.

35. Сопільник Л.І., Федоров М.П. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. – Л.: Львівський ун-т бізнесу та права, ГУ МВС України у Львівській обл., 2012. – 464 с.

36. Сравнительная таблица Уголовных Кодексов Украины 1960 и 2001 гг. – Х.: ООО «Одиссей», 2001.

37. Уголовное право Украины. Общая и особенная части: учебник / Отв. ред. заслуж. деятель науки и техники Украины, доктор юрид. наук, проф. Е.Л. Стрельцов. –Х.: ООО «Одиссей», 2006. – 720 с.

38. Уголовный кодекс Украины: научно-практический комментарий / Ю.В. Баулин, В.И. Борисов, С.Б. Гавриш и др.; Под общ. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тация. – изд. 3-е, перераб. и дополн. – Х.: ТОВ «Одиссей», 2007. – 1184с.

39. Уголовный кодекс Украины: научно-практический комментарий /отв. за выпуск Стрельцов Е.Л. – Х.: ООО «Одисей», 2009. – 888с.

40. Фріс П.Л. Кримiнальне право України: посiбник. – Київ: Атіка, 2009. – 488 с.

41. Харченко В.Б. Уголовное право Украины. Общая и Особенная части в вопросах и ответах. Конспект лекций. – К., 2003.

42. Хохлова І.В., Шемляков О.П. Кримінальне право України (Загальна частина). Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006.

43. Чернишова В.В. Кримінальне право України. Загальна частина. Навчальний посібник. – К., 2003.